วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา คือ วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 พระศาสดาประชุมพระสาวก ณ พระวิหารเวฬุวัน ได้มีสันติบาตประกอบด้วย
องค์ 4 คือ

1. เป็นวันอุโบสถขึ้น 15 ค่ำ
2. ภิกษุ 1,250 รูปมาประชุมกันโดยไม่มีใครนัดหมาย
3. ภิกษุทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญา
4. ภิกษุทั้งหมดเป็นผู้ได้รับการบวชแบบเอหิภิกขุ

หลักธรรมที่พระองค์ได้ทรงแสดง คือ โอวาทปาฏิโมกข์ โดยแสดงในที่ประชุมสงฆ์ที่กรุงพันธุมดีราชธานี ดังนี้

1. ความอดทน คือ ความอดกลั้นเป็นตบะอย่างยิ่ง
2. พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่า นิพพาน เป็นบรมธรรม คือ ธรรม เป็นหลักธรรมสูงสุด สามารถเข้าถึงความหลุดพ้น เป็นอิสระได้
3. การไม่ทำบาปทั้งปวง การทำกุศลให้ถึงพร้อม การทำจิตของตนให้ผ่องแผ้ว (ทำความดี ละเว้นความชั่วทำจิตให้แจ่มใสบริสุทธิ์)นี้คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
4. การไม่กล่าวร้ายผู้อื่น การไม่เบียดเบียนผู้อื่น ความสำรวมในปาฏิโมกข์ (เว้นข้อที่พระพุทธเจ้าห้าม เช่น ศีล 5 ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาต) ความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหาร การอยู่ในเสนาสนะที่สงัด การประกอบความเพียรนี้คือ คำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: พุทธศาสนา ม.2 เทอม 2 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s