:: ม.4/10 ::

ที่

ชื่อ สกุล

งาน

กลาง
ภาค

สอบ
ย่อย

ปลายภาค

รวม

เกรด

1

นายสหัสวรรษ    คงชู

30

9

20 

13 

72

3

2

น.ส.ธมนวรร    บัวงาม

30

15

20 

22 

87

4

3

นายภัคพงศ์    เพชรศรีดำ

30

8

20 

16 

74

3

4

นายสหพล    หน่อทวี

30

10

20 

13 

73

3

5

น.ส.รุจาภา    หิรัญวิริยะ

30

13

20

23 

86

4

6

นายปัณณวิชญ์    แสงสุข

30

12

20 

13 

75

3.5

7

นายวรินทร    คงจันทร์

30

12

20 

71

3

8

น.ส.ญาณิศา    เนียมคง

15

8

14 

42

0

9

น.ส.ดวงฤทัย    ศรีวิภาค

30

15

20 

20 

85

4

10

นายต่อตระกูล    ปิยะญาติ

0

11

20 

11 

42

0

11

น.ส.พิไลลักษณ์  บุญศิริ

30

17

20 

18 

85

4

12

นายทรงพล    สุตราม

15

10

36

0

13

นายเกียรติศักดิ์  โปติ้น

30

11

8

49

0

14

นายศุภกรณ์   บุญพิพัฒน์

30

6

20 

63

2

15

น.ส.นัทธฤดี  ใจแก้ว

30

14

20 

22 

86

4

 

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ผลการเรียน ม.6 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s