:: ม.4/7 ::

ที่ 

ชื่อ สกุล 

งาน
30

กลาง
20

สอบ
20

ปลาย
30

รวม
100

เกรด

1

นายคณิต    วันสุหรีย์

 30

13

20 

14 

77

3.5

2

น.ส.ธนธรณ์    อินทกาญจน์

 30

16

20 

20 

86

4

3

น.ส.อรุณกมล    ศิริพิทยา

 30

16

20 

14 

80

4

4

น.ส.เพชราภรณ์    ไชยรัตน์ทอง

 30

18

20 

13 

81

4

5

นายสุรเชษฐ์ แซ่อึ่ง

 30

15

20

 15

80

4

6

น.ส.นพวรรณ    แซ่ฉั่ว

 30

14

20 

12 

76

3.5

7

นายคมชาญ วรรณไชย

 30

12

 20

 15

77

3.5

8

นายเดชภณ    แก้วทรายขาว

 30

14

20 

16 

80

4

9

น.ส.ชนิดา    กองสง

 30

10

20 

16 

76

3.5

10

น.ส.สุทธิกานต์    เพ็รชโรจน์

 30

15

20 

15 

80

4

11

น.ส.อุไรวรรณ    คงทน

 30

12

20 

18 

80

4

 

 

Leave a comment

Filed under :: ผลการเรียน ม.6 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s