:: แบบทดสอบ ::

 1. ศาสนาที่มีผู้นับถืออยู่ในปัจจุบันแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ศาสนาที่มีพระเจ้ากับไม่มีพระเจ้า ข้อใดเป็นศาสนาที่มีพระเจ้า
  1. พุทธ คริสต์ อิสลาม
  2. พุทธ อิสลาม พราหมณ์ – ฮินดู
  3. คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ – ฮินดู
  4. คริสต์ อิสลาม ซิกข์
 2. ศาสนาแต่ละศาสนาอาจมีบทบัญญัติแตกต่างกันตามความจำเป็นของแต่ละศาสนา ข้อใดเป็นลักษณะร่วมกันที่สำคัญที่สุดของทุกศาสนา
  1. การตายเป็นเหมือนวัฏจักรชีวิต คือต้องมีการเกิด
  2. การแสวงหาหนทางหลุดพ้น โดยการละกิเลส
  3. การทำความดีละเว้นความชั่วทั้งปวง
  4. ยึดมั่น ถือมั่น ว่าคัมภีร์เป็นของศักดิ์สิทธิ์ห้ามผู้ใดลบหลู่
 3. เพราะเหตุใดศาสนาพราหมณ์ – ฮินดูจึงถือว่ามนุษย์แตกต่างกัน
  1. บรรพบุรุษต่างกัน
  2. มีกรรมติดตัวมาต่างกัน
  3. มีแหล่งกำเนิดต่างกัน
  4. ทำหน้าที่ต่างกัน
 4. หลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามที่ไม่บังคับให้มุสลิมต้องปฏิบัติ
  1. การละหมาด
  2. การประกอบพิธีฮัจญ์
  3. การถือศีลอด
  4. การปฏิญาณตน
 5. การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูโดยถูกตรึงไม้กางเขนแสดงถึงสิ่งใด
  1. การประหารชีวิตแบบโบราณของพวกยิว
  2. การสละชีวิตของพระเมสสิอาห์เพื่อความถูกต้อง
  3. การสละชีวิตเพื่อการไถ่บาปให้มนุษย์
  4. การเป็นพระบุตรและพระองค์ย่อมไม่ตายจริง
 6. เพราะเหตุใดจึงกล่าวว่าศาสนาซิกข์มีลักษณะคล้ายกับพระพุทธศาสนา
  1. ยึดหลักสัจธรรมเช่นเดียวกัน 
  2. เกิดในสถานที่เดียวกัน
  3. มีสัญลักษณ์ในการแสดงความเคารพเหมือนกัน
  4. ความหมายของ “ซิกข์” และ “พระพุทธศาสนา” เหมือนกัน
 7. พิธีบังสุกุลในพระพุทธศาสนามีวิธีการปฏิบัติคล้ายกับศีลศักดิ์สิทธิ์ใดในศาสนาคริสต์
  1. ศีลล้างบาป
  2. ศีลแก้บาป
  3. ศีลเจิมคนไข้ 
  4. ศีลมหาสนิท
 8. “ซะกาด” ในศาสนาอิสลามมีลักษณะคล้ายกับคำสอนใดในพระพุทธศาสนา
  1. นิพพาน
  2. ขันติ
  3. อัตถจริยา
  4. ทาน
 9. บุคคลใดที่เป็น “คฤหัสถ์” ตามหลักอาศรมในศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู
  1. อรอุมาแต่งงานเพื่อรักษาวงศ์ตระกูล 
  2. อรสุดาออกบวชบำเพ็ญเพียรเพื่อให้หลุดพ้นจากสังสารวัฏ
  3. อรเทวีไปอยู่อาศรมในป่าเพื่อแสวงหาความวิเวก
  4. อรดาราศึกษาเล่าเรียนเพื่อให้มีความรู้
 10. “ยศวัฒน์ถูกคนมาทำร้ายอย่างไม่มีเหตุผล และเขาได้ต่อสู้เป็นการตอบโต้” การกระทำของยศวัฒน์จัดว่าเป็นการกระทำที่ผิดในหลักศาสนาอิสลามหรือไม่ เพราะเหตุใด
  1. ผิด เพราะศาสนาอิสลามไม่ได้สอนให้ใช้กำลัง
  2. ผิด เพราะเป็นการทำร้ายเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
  3. ไม่ผิด เพราะคนนั้นมาทำร้ายก่อน
  4. ไม่ผิด เพราะ เป็นการรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรม

จาก http://www.psmp.co.th

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบพุทธ ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s