::แบบทดสอบ ::

 1.  พระเจ้าอโศกมหาราชเป็นองค์อุปถัมภ์ ส่งสมณทูตเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นผลให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในดินแดนสุวรรณภูมิ จากข้อความนี้มีความสัมพันธ์กับเหตุการณ์ใดมากที่สุด
  1. หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว ๓ เดือน
  2. หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว ๓ เดือน
  3. ก่อนการทำสังคายนาครั้งที่ ๓
  4. หลังการทำสังคายนาครั้งที่ ๔
 2. หลักฐานที่แสดงว่าพระพุทธศาสนาเคยรุ่งเรืองในประเทศเพื่อนบ้าน ข้อใดมีความสัมพันธ์มากที่สุด
  1. กลองมโหระทึก – ประเทศเวียดนาม
  2. บุโรพุทธโธ – ประเทศอินโดนีเซีย
  3. พระแก้วมรกต – ประเทศไทย
  4. ทุ่งไหหิน – ประเทศลาว
 3. ได้มีการประกาศห้ามพระสงฆ์เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมือง และมิได้ถือว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนา
  ประจำชาติ จึงไม่สนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา แต่ยังคงให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาตาม
  ความเชื่อเดิม จากเหตุการณ์นี้มีความสัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุด

  1. เวียดนาม
  2. กัมพูชา
  3. เมียรมาร์
  4. ลาว
 4.  เพราะเหตุใดการนับถือพระพุทธศาสนาของประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนใหญ่จะมี
  ความคล้ายคลึงกัน

  1.  มีพื้นที่เล็กจึงไปมาหาสู่กันได้โดยง่าย
  2. ประชาชนสืบเชื้อสายมาจากเผ่าพันธุ์เดียวกัน
  3. รับการถ่ายทอดพระพุทธศาสนาจากอินเดียวเหมือนกัน
  4. มีความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนกันทางพระพุทธศาสนาอยู่เสมอ
 5.  เพราะเหตุใดพระพุทธศาสนาซึ่งเจริญรุ่งเรืองอยู่บนแหลมมลายูจึงเสื่อมลงไป
  1. ราษฎรมักนิยมนับถือศาสนาตามอย่างผู้นำ
  2.  ความเสื่อมของพระพุทธศาสนาในอินเดีย
  3. การตกเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตก
  4. ความขัดแย้งแยกดินแดน
 6. เพราะการอุปถัมภ์บำรุงของพระมหากษัตริย์ จึงทำให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในประเทศเพื่อนบ้าน
  จากข้อความดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุด

  1. พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เป็นสัจธรรม
  2. หลักธรรมของพระพุทธศาสนาสามารถนำไปปฏิบัติได้ทุกยุคทุกสมัย
  3. พระมหากษัตริย์ให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาตามความเชื่อของประชาชน
  4. พระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน หากนับถือศาสนาใดส่งผลให้ประชาชนนับถือด้วย
 7. กลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นกลุ่มประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา
  คือประเทศอะไร

  1. อินโดนีเซีย
  2. เวียดนาม
  3. สิงคโปร์
  4. มาเลเซีย
 8. การปะทะกันระหว่างทหารตำรวจกับชาวพุทธ จนกระทั่งลุกลามไปถึงขึ้นต่อสู้เพื่อโค่นล้มอำนาจของรัฐบาล
  เวียดนาม ที่มีประธานาธิบดีนับถือคริสต์ศาสนาและกีดกันพระพุทธศาสนามาโดยตลอด จากเหตุการณ์นี้
  ควรนำหลักธรรมใดมาแก้ปัญหาเหมาะสมที่สุด

  1. พรหมวิหาร ๔
  2. ฆราวาสธรรม ๕
  3. สาราณียธรรม ๖
  4. มัชฌิมาปฏิปทา
 9. พระเจ้าอโศกมหาราชทรงประยุกต์หลักธรรมมาใช้ในการปกครองประเทศหลายประการด้วยกันยกเว้นข้อใด
  1. ให้สิทธิเสรีภาพในการเผยแผ่ศาสนา
  2. สั่งให้ประชาชนทุกคนนับถือพระพุทธศาสนา
  3. ยินดีรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนแนะของมิตรประเทศ
  4. ให้ความเอื้อเฟื้อแก่ลัทธิศาสนาอื่นที่เผยแผ่เข้ามาในประเทศ
 10. กลุ่มอาเซียนมีนโยบายร่วมกันปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติด จากข้อความนี้จัดได้ว่าปฏิบัติ
  สอดคล้องกับหลักธรรมในข้อใด

  1. ทิฏฐิสามัญญตา
  2. เมตตาวจีกรรม
  3. สีลสามัญญตา
  4. สาธารณโภคี
 11. อิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทยด้านวัฒนธรรมภาษาของไทย จากข้อความข้อมีความสัมพันธ์
  กับข้อใดมากที่สุด

  1. คนไทยนิยมเรียนภาษาบาลี
  2. ประเทศไทยส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา
  3. ชื่อบุคคลและสถานที่มีรากฐานมาจากภาษาบาลี
  4. พระสงฆ์ใช้ภาษาบาลีเป็นสื่อกลางการสื่อความหมาย
 12. พระพุทธศาสนามีความสำคัญของวงจรชีวิตของบุคคล ข้อใดมีความสัมพันธ์กับข้อความนี้มากที่สุด
  1.  ถือศีล ๕ ศีล ๘ วันธรรมสวนะ
  2. ลดละเลิกอบายมุข วันเข้าพรรษา
  3. เมาไม่ขับ ปลอดภัยไว้ก่อน วันสงกรานต์
  4. โกนผมไฟ บวช แต่งงาน พิธีศพ
 13. คนไทยดำเนินชีวิตบนพื้นฐานหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ความคิด ความเชื่อ การตัดสินใจ
  ล้วนได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนา จากข้อความดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุด

  1. ผู้ใดขาดเมตตา ผู้นั้นก็จะไม่ได้รับเมตตาจิตเช่นกัน
  2. การไม่ทำร้าย เว้นจากความโกรธ
  3. รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง
  4. เวรระงับด้วยการไม่จองเวร
 14. คนไทยมีน้ำใจเมตตาอย่างเป็นสากล หมายความว่าอย่างไร
  1. มีความกตัญญูรู้คุณผู้อื่น
  2. แสดงออกแก่คนทั่วไปเสมอเหมือนกัน
  3. ประพฤติยึดมั่นตามหลักพระพุทธศาสนา
  4. มองปัญหาและเข้าใจปัญหาสังคมตามความเป็นจริง
 15. ข้อความที่กล่าวว่า “ประเพณีไทยแท้แต่โบราณ ใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับ” สอดคล้องหลักธรรมใด
  1. ฉันทะ วิริยะ
  2. ทาน ปิยวาจา
  3. เมตตา กรุณา
  4. มุทิตา อุเบกขา
 16. ข้อที่กล่าวว่า “สยามเมืองยิ้ม” เป็นผลสืบเนื่องมาจากการหล่อหลอมจากพระพุทธศาสนา จากข้อความ
  ดังกล่าวสอดคล้องหลักธรรมใด

  1. ทาน อุเบกขา
  2. เมตตา กรุณา
  3.  สัจจะ เมตตา
  4. ปิยวาจา มุทิตา
 17. ข้อใดแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาได้อย่างชัดเจน
  1. พระสงฆ์เป็นผู้แนะนำสั่งสอนให้ทำความดี
  2. ประเพณีไทยมาจากพระพุทธศาสนา
  3. คนไทยชอบพูดว่า “ไม่เป็นไร”
  4. วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน
 18. ข้อใดแสดงถึงคุณลักษณะคำสอนของพระพุทธศาสนา
  1. มีหลักคำสอนเพื่อสันติภาพ
  2. พุทธศาสนิกชนมีความเป็นเอกภาพ
  3. หลักคำสอนคล้ายคลึงกันกับศาสนาอื่น
  4. มีพระสงฆ์เป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา
 19. พระพุทธศาสนาไม่ปฏิเสธวิธีการจัดระเบียบสังคมด้วยการออกกฎหมายแต่พระพุทธศาสนาเห็นว่าการจัด
  ระเบียบสังคมด้วยการให้การอบรมโดยการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจสมาชิก
  ในสังคม คือใช้หลักธรรมคุ้มครองโลก จากข้อความนี้สอดคล้องกับหลักธรรมใด

  1. เบญจศีล เบญจธรรม
  2. อิทธิบาท ๔สังหวัตถุ ๔
  3. หิริ – โอตตัปปะ
  4. สาราณียธรรม ๖
 20. ท่านพุทธทาสภิกขุเป็นผู้นำชาวบ้านสร้างสวนโมกขพลาราม จังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นบทบาทของ
  พระสงฆ์มีส่วนในการส่งเสริม สร้างสรรค์และพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญก้าวหน้า เกิดความสงบสุข
  ในชุมชน จากข้อความนี้มีความสอดคล้องหลักธรรมใด

  1. หิริ – โอตตัปปะเบญจศีล เบญจธรรม
  2. อปริหานิยธรรม ๗ อารยวุฒิ๕
  3. สังคหวัตถุ ๔สาราณียธรรม ๖
  4. พรหมวิหาร ๔ พละ ๕
 21.  พระธรรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงครั้งแรกนั้นเรียกว่าอะไร
  1. อริยสัจ ๔
  2. ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
  3. พุทธบริษัท ๔
  4. มัชฌิมาปฏิปทา
 22. สาเหตุสำคัญที่ทำให้พระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชาเสื่อมลง คืออะไร
  1. พระมหากษัตริย์ไม่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
  2. ประชาชนขาดศรัทธาในพระพุทธศาสนา
  3. ลัทธิคอมมิวนิสต์และนโยบายของเฮงสัมริน
  4. การเปลี่ยนแปลงการปกครองของกัมพูชา
 23. หลักฐานในข้อใดแสดงให้เห็นว่าพระพุทธศาสนานิกายมหายานเคยเจริญรุ่งเรืองในประเทศอินโดนีเซียในสมัยอาณาจักรศรีวิชัยมาก่อน
  1. รูปธรรมจักร
  2. พระพุทธรูปสลักหินบนเนินเขา
  3. สถูปเจดีย์ที่พบโดยทั่วไป
  4. พระวิหารโบโรพุทโธ
 24. พระพุทธศาสนาเริ่มต้นเผยแผ่เข้าสู่ประเทศลาวในสมัยของกษัตริย์พระองค์ใด
  1. พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
  2. พระเจ้าสามแสนไทย
  3. พระเจ้าฟ้างุ้ม 
  4. พระเจ้าศรีจุลราช
 25. ประเทศเวียดนามได้รับอิทธิพลการนับถือพระพุทธศาสนาจากประเทศใด
  1. จีน
  2. ศรีลังกา
  3. ลาว
  4. อินเดีย
 26. เหตุใดพระพุทธศาสนานิกายมหายานจึงเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วในประเทศสิงคโปร์
  1. มีหลักคำสอนที่เป็นแบบแผน
  2. ชาวสิงคโปร์ส่วนใหญ่มีเชื้อสายจีน
  3. ไม่มีปัญหาด้านการเมือง
  4. ไม่มีการเผยแผ่ศาสนาอื่น
 27. กษัตริย์องค์ใดของพม่าที่โปรดเกล้าฯ ให้จารึกพระไตรปิฎกลงบนแผ่นหินอ่อน
  1. พระเจ้าอโนรธามังช่อ
  2. พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
  3. พระเจ้าตะเบงชะเวตี้
  4. พระเจ้ามินดง
 28. ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ พระองค์ได้ผจญมาร คำว่า “มาร” ในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงสิ่งใด
  1. พญามาร
  2. เสนามาร
  3. สิ่งขัดขวางไม่ไห้พระพุทธเจ้าบรรลุอรหันต์
  4. ศัตรูทางศาสนา
 29. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกแก่ใคร
  1. พระโมคคัลลานะ
  2. พระสารีบุตร
  3. โกณฑัญญะ
  4. ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕
 30. วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกตรงกับวันใด
  1. วันวิสาขบูชา
  2. วันอาสาฬหบูชา 
  3. วันมาฆบูชา
  4. วันเข้าพรรษา
 31. การที่พระเจ้าอนุรุทมหาราชสั่งให้ทำลายเมืองสุธรรมวดี และนำพระสงฆ์มอญพร้อมพระไตรปิฎกขึ้นไปยังเมืองพุกาม มีผลสำคัญในข้อใด
  1. พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติพม่า
  2. มีการทำสังคายนาพระไตรปิฎกเป็นครั้งแรก
  3. พระมหากษัตริย์ทรงมีอิทธิพลต่อพระพุทธศาสนา
  4. พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทแผ่ขยายที่อาณาจักรพม่า
 32. กษัตริย์พม่าพระองค์ใด ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ในการทำสังคายนาพระธรรมวินัย ครั้งที่ 5 ที่เมืองมัณฑะเลย์

  1. พระเจ้ามินดง

  2. พระเจ้ามนูหะ

  3. พระเจ้าอนุรุทธมหาราช

  4. พระเจ้าธรรมเจดีย์ศรีปิฎกธร

 33. หลักฐานในข้อใดที่แสดงว่า พระพุทธศาสนานิกายมหายานเคยเป็นที่นับถือกันอย่างแพร่หลายในประเทศอินโดนีเซีย

  1. กษัตริย์ราชวงศ์ไศเลนทร์ปกครองอาณาจักรศรีวิชัย

  2. พระโสณเถระมาเผยแผ่พระพุทธศาสนา

  3. พระพิมพ์ดินดิบและรูปพระโพธิสัตว์

  4. การสร้างพระพุทธรูปศิลปะปาละ

 34. ในสมัยของพระเจ้าไชยเชษฎาธิราช ทรงสร้างสิ่งสำคัญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในข้อใด

  1. พระพุทธรูปพระองค์ตื้อ วัดพระแก้ว

  2. พระพุทธรูปปัญจโลหะ

  3. วัดมโนรมย์ วัดอุโบสถ

  4. พระบาง

 35. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสิงคโปร์มีหลากหลายวิธีการ ยกเว้นข้อใด

  1. การแปลตำราและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา

   เป็นภาษาต่างๆ

  2. จัดตั้งโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนา และโรงเรียน อบรมศาสนจารย์

  3. องค์กรยุวพุทธมีการอบรมและบรรยายเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลาง

  4. ผลิตพระพิมพ์ดินดิบ และเครื่องรางของขลัง และพระพุทธรูปพระโพธิสัตว์

 36. สุลต่านมัลโมชาห์ แห่งมาเลเซีย มีส่วนทำให้อิทธิพล ของพระพุทธศาสนาเสื่อมลงในดินแดนมาเลเซียอย่างไร

  1. พระองค์เลื่อมใสศาสนาอิสลาม

  2. สั่งห้ามประชาชนศึกษาธรรมะของพระพุทธศาสนา

  3. ต่อต้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนของมาเลเซีย

  4. สั่งให้ทหารทำลายศาสนสถาน พระพุทธรูป และให้ประชาชนนับถือศาสนาอิสลาม

 37. พระพุทธศาสนาในประเทศลาวเสื่อมลงเนื่องจากสาเหตุ ในข้อใด

  1. ลาวถูกปกครองโดยระบอบคอมมิวนิสต์

  2. ประชาชนขาดความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา

  3. พระมหากษัตริย์ของลาวบางพระองค์ไม่เลื่อมใส พระพุทธศาสนา

  4. ลาวเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส และต่อมาถูกปกครอง โดยระบอบคอมมิวนิสต์

 38. ในสมัยพระมหากษัตริย์ของกัมพูชาพระองค์ใดที่ได้รับเอาพระพุทธศาสนานิกายธรรมยุตจากเมืองไทยมาประดิษฐานที่ประเทศกัมพูชาเป็นครั้งแรก

  1. พระเจ้าหริรักษ์รามาธิบดี

  2. พระเจ้าชัยวรมันที่ 1

  3. พระเจ้าชัยวรมันที่ 7

  4. พระเจ้าตามลินทะ

 39. ในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ของกัมพูชาได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาหลายประการ ยกเว้นข้อใด

  1. ทรงสร้างนครธม

  2. ทรงสร้างปราสาทบายน

  3. ทรงจัดตั้งโรงเรียนสอนปริยัติธรรมชั้นสูง

  4. ทรงรับเอาพระพุทธศาสนานิกายลังกาวงศ์เข้ามาเผยแผ่

 40. สาเหตุสำคัญที่ทำให้พระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชาเสื่อมลง คืออะไร

  1. พระมหากษัตริย์ไม่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา

  2. ประชาชนขาดความศรัทธาในพระพุทธศาสนา

  3. ลัทธิคอมมิวนิสต์ และนโยบายของเฮงสัมริน

  4. การเปลี่ยนแปลงการปกครองของกัมพูชา

 41. ปัจจุบันประเทศเพื่อนบ้านของไทยในข้อใดยังนับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติทุกประเทศ
  1. พม่า ลาว มาเลเซีย
  2. มาเลเซีย พม่า สิงคโปร์ 
  3. อินโดนีเซีย ลาว พม่า
  4. พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม สิงคโปร์
 42. ข้อใดแสดงถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่ส่งผลในด้านศิลปะ
  1. พิธีลอยกระทง
  2. ประเพณีสงกรานต์
  3. สวดมนต์เป็นภาษาบาลี
  4. จิตรกรรมฝาผนังในวัดโพธิ์
 43. พุทธสมาคมแห่งสิงคโปร์ส่วนใหญ่มีจุดประสงค์สำคัญ ในเรื่องใดมากที่สุด
  1. เผยแผ่และดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและกิจการทางสาธารณกุศล
  2. จัดพิธีกรรมในวันสำคัญของพระพุทธศาสนาให้เป็นแนวทางเดียวกัน
  3. รณรงค์ให้ชาวสิงคโปร์ทุกคนนับถือพระพุทธศาสนานิกายหินยาน
  4. ผลิตหนังสือ และวารสารต่างๆ เกี่ยวกับ พระพุทธศาสนา
 44. เวียดนามมีบทบาทสำคัญทางพระพุทธศาสนากับประเทศต่างๆ ที่นับถือพระพุทธศาสนาอย่างไร
  1. เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา
  2. แลกเปลี่ยนสมณทูตกับประเทศไทย กัมพูชา จีน
  3. จัดกิจกรรมพระพุทธศาสนากับนานาชาติ
  4. เผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นภาษาอังกฤษ
 45. คำสอนของพระพุทธศาสนาให้รู้จักละอายและเกรงกลัว ต่อการทำชั่ว มีผลสำคัญในเรื่องใด
  1. การป้องกันการทำผิด
  2. ความรับผิดชอบในการทำงาน
  3. การปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม
  4. การทำงานร่วมกันในสังคมด้วยความสามัคคี
 46. การที่ชาวไทยมีพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาต่างๆ ในเรื่องการบวช แต่งงาน ทำบุญอายุ พิธีศพ แสดงถึงพระพุทธศาสนามีความสำคัญต่อเรื่องใด
  1. ความเป็นสิริมงคล
  2. วงจรชีวิตของบุคคล
  3. ความเชื่อของชาวพุทธ
  4. การพัฒนาทางวัตถุคู่กับจิตใจ
 47. สถานการณ์เกี่ยวกับการนับถือพระพุทธศาสนา ในประเทศมาเลเซีย ข้อใดไม่ถูกต้อง
  1. ชาวพุทธในมาเลเซียนับถือพระพุทธศาสนานิกาย มหายาน และเถรวาท
  2. มีการจัดตั้งสมาคมที่ดำเนินกิจกรรมทาง พระพุทธศาสนาหลายสมาคม
  3. พระพุทธศาสนามีบทบาทในหมู่ชาวจีน ไทย พม่าซึ่งเป็นพลเมืองของมาเลเซีย
  4. ประชาชนชาวมาเลเซียนับถือพระพุทธศาสนามากเป็นลำดับที่สาม ต่อจากศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์
 48. ข้อใดจัดเป็นเอกลักษณ์ของคนไทย ที่เป็นผลมาจาก คำสอนของพระพุทธศาสนา
  1. รักความเป็นไทย
  2. มีเมตตากรุณา ใจกว้าง
  3. ใฝ่เรียนรู้ แสวงหาความรู้
  4. ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี
 49. ข้อใดจัดเป็นมรดกทางรูปธรรมของพระพุทธศาสนา
  1. ความเอื้อเฟื้อ
  2. ใจบุญสุนทาน
  3. จิตรกรรมฝาผนัง
  4. กตัญญูกตเวที
 50. หลักธรรมของพระพุทธศาสนาในข้อใด ที่สามารถนำไปใช้ในการสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ
  1. เมตตามโนกรรม
  2. สาราณียธรรม
  3. สังคหวัตถุ 4
  4. อธิปไตย 3

ที่มา  http://www.aksorn.com/ และ  http://www.psmp.co.th/

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบพุทธ ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s