:: หน่วยที่ 6 ::

 1. จงเรียงลำดับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในแต่ละปีจากก่อนไปหลังให้ถูกต้อง
  1. มาฆบูชา วิสาขบูชา อาสาฬหบูชา
  2. วิสาขบูชา อาสาฬหบูชา มาฆบูชา
  3. อาสาฬหบูชา มาฆบูชา วิสาขบูชา
  4. อาสาฬหบูชา เข้าพรรษา วิสาขบูชา
 2. เหตุการณ์ใดไม่ได้เกิดขึ้นในวันอาสาฬหบูชา
  1. พระพุทธเจ้าแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
  2. โกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม
  3. มีพระรัตนตรัยครบองค์สาม
  4. พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาฏิโมกข์
 3. วันสำคัญใดเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน
  1. มาฆบูชา
  2. วิสาขบูชา
  3. อาสาฬหบูชา
  4. อัฏฐมีบูชา
 4. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใดที่ไม่มีพิธีเวียนเทียน
  1. วิสาขบูชา
  2. ออกพรรษา 
  3. มาฆบูชา
  4. อาสาฬหบูชา
 5. การถวายผ้าอาบน้ำฝนกระทำกันในโอกาสใด
  1. ก่อนวันเข้าพรรษา
  2. ก่อนวันออกพรรษา
  3. วันมาฆบูชา
  4. ในฤดูฝน
 6. วันเทโวโรหณะ คือวันที่เกิดเหตุการณ์ใด
  1. วันแสดงปฐมเทศนา
  2. วันประสูติ
  3. วันปรินิพพาน
  4. วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก
 7. วันอัฏฐมีบูชามีความสำคัญอย่างไร
  1. เป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ 
  2. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน
  3. เป็นวันเริ่มต้นของการจำพรรษา
  4. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ปัญจวัคคีย์
 8. ในวันออกพรรษา พระภิกษุจะต้องทำปวารณากรรม เพื่ออะไร
  1. เพื่อให้พระภิกษุว่ากล่าวตักเตือนกันได้ 
  2. เพื่อขอขมาโทษต่อกัน
  3. เพื่อประกาศเกี่ยวกับการเข้าพรรษาที่ผ่านมา
  4. เพื่อประกาศคุณความดี
 9. หลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับวันมาฆบูชา คือหลักธรรมใด
  1. อริยสัจ 4
  2. มัชฌิมาปฏิปทา
  3. ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
  4. โอวาทปาฏิโมกข์
 10. พิธีกรรมในข้อใดต้องทำตามวันเวลาที่กำหนด
  1. การถวายสังฆทาน
  2. การถวายเครื่องไทยธรรม
  3. การทอดกฐิน
  4. การทอดผ้าป่า
 11. วันจาตุรงคสันนิบาต หมายถึงวันใด

  1. วันมาฆบูชา

  2. วันวิสาขบูชา

  3. วันอาสาฬหบูชา

  4. วันเข้าพรรษา

 12. หลักธรรมสำคัญในวันมาฆบูชา คืออะไร

  1. อริยสัจ 4

  2. กุศลกรรมบถ

  3. ความไม่ประมาท

  4. โอวาทปาฏิโมกข์

 13. พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาในวันใด

  1. วันมาฆบูชา

  2. วันวิสาขบูชา

  3.  วันเข้าพรรษา

  4. วันอาสาฬหบูชา

 14. พระภิกษุทุกรูปต้องทำการปวารณาในวันใด

  1. วันเข้าพรรษา

  2. วันออกพรรษา

  3. วันมาฆบูชา

  4. วันอัฏฐมีบูชา

 15. พิธีกรรมในข้อใด ที่ปฏิบัติในทุกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

  1. ทำบุญ เวียนเทียน

  2. เวียนเทียน ปวารณาตน

  3. ทำบุญตักบาตร ฟังธรรม

  4. ถวายเทียน ถวายผ้าอาบน้ำฝน

 16. การเดินเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในรอบแรก ให้กล่าวข้อความใด

  1. อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ…

  2. อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา…นโมตัสสะ

  3. สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ…

  4. สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม…

 17. องค์การสหประชาชาติได้กำหนดวันใด เป็นวันสำคัญสากลในกรอบองค์การสหประชาชาติ

  1. วันมาฆบูชา

  2. วันวิสาขบูชา

  3. วันอัฏฐมีบูชา

  4. วันเข้าพรรษา

 18. หลักธรรมสำคัญที่สอดคล้องกับวันอัฏฐมีบูชา คืออะไร

  1. อกุศลกรรมบถ

  2. อัปปมาทะ

  3. อิทธิบาท

  4. นิโรธ

 19. หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องในวันวิสาขบูชา คืออะไร

  1. บุพพนิมิตของมัชฌิมา

  2. สามิสสุข นิรามิสสุข

  3. อัปปมาทะ

  4. อริยสัจ 4

 20. ข้อความใด ไม่เกี่ยวข้องกับวันอาสาฬหบูชา

  1. พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา

  2. เป็นวันที่พระรัตนตรัยครบองค์ 3

  3. พระพุทธเจ้าตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณ

  4. พระพุทธเจ้าประกาศพระพุทธศาสนา

 21. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมใด ในวันอาสาฬหบูชา

  1. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

  2. โยนิโสมนสิการ

  3. สติปัฏฐาน 4

  4. มงคล 38

 22. การตักบาตรเทโวโรหณะ นิยมทำกันในวันใด

  1. วันพระ

  2. วันเข้าพรรษา

  3. วันออกพรรษา

  4. วันธรรมสวนะ

 23. การทำบุญตักบาตรมีผลสำคัญต่อผู้ปฏิบัติอย่างไร
  1. ได้บุญกุศล เป็นตัวอย่างที่ดี มีผู้ยกย่อง
  2. เป็นการฝึกจิตให้มีความสามัคคี ความสงบ
  3. มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ลดความโลภ ความตระหนี่
  4. เป็นการลดความเห็นแก่ตัว ได้บุญกุศลในชาติหน้า
 24. คำกล่าว “อิมัง สูปะพะยัญชะนะสัมปันนัง สาลีนัง…” เป็นคำกล่าวในโอกาสใด
  1. ถวายภัตตาหารแด่พระพุทธรูป
  2. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
  3. ถวายเครื่องไทยธรรม
  4. ถวายเทียนพรรษา
 25. คำกล่าว “อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ…” เป็นคำกล่าวในโอกาสใด
  1.  ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
  2.  ถวายผ้าอาบน้ำฝน
  3. ถวายเทียนพรรษา
  4. ถวายสังฆทาน
 26. วัตถุประสงค์ของการถวายเครื่องไทยธรรม เครื่องไทยทาน มีหลายอย่าง ยกเว้นข้อใด
  1. เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ถวายเอง
  2. เพื่อถวายความอุปถัมภ์แด่พระภิกษุสงฆ์
  3. เพื่อลดความตระหนี่ ความโลภ ความเห็นแก่ตัวของผู้ถวายของ
  4. เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีและเพิ่มพลังความ สามัคคีระหว่างศาสนิกชน
 27. ข้อความในข้อใดกล่าวถึงการปฏิบัติตนในการทอดผ้าป่าไม่ถูกต้อง
  1. ผ้าป่ามีผ้าบังสุกุลเป็นหลักสำคัญ
  2. วัดต่างๆ จะจัดให้มีการทอดผ้าป่าได้ปีละ 1 ครั้ง
  3. คำถวายผ้าป่าเริ่มด้วย อิมานิ มะยัง ภันเต ปังสุกูละจีวะรานิ…
  4. การทอดผ้าป่าอาจกระทำเป็นส่วนบุคคลหรือรวมกัน หลายคนก็ได้
 28. การเรียงลำดับหมายเลขหน้าข้อความ เกี่ยวกับขั้นตอนการถวายผ้ากฐินแด่พระสงฆ์ ข้อใดถูกต้อง
  1. พิธีกรกล่าวคำอาราธนาศีล
  2. ประเคนผ้ากฐินแด่พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
  3. เจ้าภาพยกผ้าไตรวางบนแขนทั้งสอง นั่งคุกเข่า ประนมมือ หันหน้าไปทางพระพุทธรูป
  4. กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวคำถวายผ้ากฐิน
  5. ผู้ร่วมพิธีถวายเครื่องบริวารกฐินแด่พระสงฆ์
  6.  พระสงฆ์สวดอนุโมทนา
  7. ผู้ร่วมพิธีกรรมกรวดน้ำ
  8. เจ้าภาพจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
   1.  3), 1), 5), 4), 2), 6), 7), 8)
   2.  1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8)
   3.  8), 1), 3), 4), 2), 5), 6), 7)
   4.  1), 3), 4), 5), 2), 6), 7), 8)
 29. ระยะเวลาในการทอดกฐิน กับการทอดผ้าป่า แตกต่างกันอย่างไร
  1. การทอดผ้าป่าจะทอดในพรรษา ส่วนการทอดกฐินจะ กระทำหลังจากออกพรรษาแล้ว
  2. การทอดกฐินจะทอดเวลาใดก็ได้ ส่วนการทอดผ้าป่า จะกระทำหลังจากออกพรรษาแล้ว
  3. การทอดกฐินจะเริ่มตั้งแต่แรม 1 ค่ำ เดือน 11 จนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ส่วนการทอดผ้าป่า
   จะไม่จำกัดเวลา
  4. การทอดกฐินจะทอดในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ส่วนการทอดผ้าป่าจะทอดในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11
 30. พิธีกรรมการกรวดน้ำหลังจากการทำบุญนั้น สอดคล้องกับหลักธรรมในข้อใด
  1. ความเพียรพยายาม
  2. ความกตัญญูกตเวที
  3. อกุศลกรรมบถ
  4. ความเสียสละ

ที่มา::  http://www.psmp.co.th/ และ http://www.aksorn.com/

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบพุทธ ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s