:: หน่วยที่ 4::

 1.  เหตุใดทิศเบื้องหน้าจึงหมายถึงบิดามารดา
  1. เป็นผู้ควรแก่การบูชา
  2. เป็นผู้มีอุปการะแก่บุตรและธิดา
  3. เป็นผู้สงเคราะห์มิตรทั้งสองฝ่ายด้วยดี
  4. เป็นผู้คอยช่วยรักษาพยาบาลในเวลาเจ็บไข้
 2. ข้อใดต่อไปนี้ที่นักเรียนไม่ควรปฏิบัติหากนักเรียนต้องการไปทำบุญที่วัด
  1. สวมเสื้อผ้าสีเรียบๆ ไม่ฉูดฉาดเกินไป
  2. ใส่เครื่องประดับเพียงเล็กน้อย
  3. สวมกางเกงยีนส์รัดรูปตามแฟชั่น
  4. สวมกางเกงขายาว
 3. การจัดระเบียบสังคมจะได้ผลดี คนในสังคมควรปฏิบัติเช่นไร
  1. เคารพกฎหมายอย่างเคร่งครัด
  2. มีความเคารพตัวเอง ละอายต่อการทำผิด
  3. เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว
  4. มีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง
 4. บุคคลใดต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมโดยใช้ธรรมปฏิสันถาร
  1. ประเวศยกมือไหว้ทักทาย
  2. ประวิทย์ยกเก้าอี้มาให้นั่ง
  3. ประดิษฐ์นำน้ำส้มมาให้ดื่ม
  4. ประพันธ์นำผลไม้มาเลี้ยง
 5. การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ หมายถึง
  1. การแสดงตนเป็นผู้ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้า
  2. การแสดงตนของพระพุทธเจ้า
  3. การประกาศศาสนา
  4. การเข้าร่วมพิธีทางศาสนา
 6. การประเคนของถวายพระสงฆ์หากเป็นผู้หญิงควรปฏิบัติอย่างไร
  1. ให้ส่งต่อให้ชายก่อน
  2. วางไว้ตรงหน้าพระสงฆ์
  3. วางบนผ้ารองรับของ 
  4. ส่งให้ถึงมือพระสงฆ์
 7. เมื่อเดินสวนทางกับพระสงฆ์ควรปฏิบัติอย่างไร
  1. เดินชิดทางด้านซ้ายมือของท่าน และยกมือไหว้ 
  2. เดินชิดทางด้านขวามือของท่าน และยกมือไหว้
  3. ยืนตัวตรง มือประสานกันไว้ด้านหลัง
  4. หยุดนั่งลงและยกมือไหว้
 8. ผู้ใดแต่งตัวไม่เหมาะสมกับการไปงานอวมงคล
  1. มะลิใส่ชุดกระโปรงสีดำ
  2. จำปาใส่เสื้อสีขาวและกางเกงสีดำ
  3. ช่อผกาใส่ชุดขาว
  4. บัวใส่เสื้อสายเดี่ยว
 9. การแต่งกายไปงานมงคลให้ถูกต้องเหมาะสมมีความสำคัญอย่างไร
  1. เพื่อให้รู้ว่าเป็นผู้มีการศึกษา
  2. เพื่อเป็นการให้เกียรติเจ้าของงาน
  3. เพื่อแสดงฐานะทางสังคม
  4. เพื่อแสดงให้รู้ว่าเป็นคนเรียบร้อย
 10. ข้อใดปฏิบัติไม่ถูกต้องในการสนทนากับพระสงฆ์
  1. ควรประนมมือทุกครั้ง
  2. พูดคุยตามสบายเหมือนเพื่อน
  3. สตรีไม่ควรสนทนากับพระสงฆ์ตามลำพัง
  4. ไม่พูดคำหยาบคาย
 11. การกระทำที่จัดเป็น “ธรรมฉันทะ ซึ่งชาวพุทธพึงปฏิบัติ มีหลายประการ ยกเว้นข้อใด

  1. อยากช่วยเหลือคนอื่น

  2. อยากเรียนหนังสือให้มีความรู้

  3. อยากเรียนแพทย์เพราะเป็นอาชีพที่มีรายได้ดี

  4. อยากชวนเพื่อนไปร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 12. วิธีเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ดี คือข้อใด

  1. เข้าร่วมพิธีกรรมต่างๆ

  2. ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง

  3. อธิบายหลักธรรมแก่ผู้ไม่รู้

  4. พระภิกษุเป็นผู้บรรยายธรรม

 13. การบรรยายธรรมเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีแนวทางการบรรยายหลายวิธี ยกเว้นข้อใด

  1. บรรยายธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

  2. บรรยายธรรมเปรียบเทียบกับศาสนาอื่น

  3. บรรยายธรรมในงานนิทรรศการ

  4. บรรยายธรรมในหนังสือต่างๆ

 14. ชาวพุทธทุกคนพึงปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีตามหลักทิศ 6 ในข้อใด

  1. ทิศเบื้องหน้า

  2. ทิศเบื้องหลัง

  3. ทิศเบื้องล่าง

  4. ทิศเบื้องบน

 15. การเข้าค่ายคุณธรรม มีผลต่อการปลูกฝังเยาวชนในเรื่องใด

  1.  อยู่ร่วมกันด้วยความสงบ

  2. มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีจิตมุ่งมั่นในการทำดี

  3. สร้างความรัก ความสามัคคี ความกตัญญู

  4. มีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

 16. ข้อความใดสอดคล้องกับการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

  1. การประกาศตนว่าเป็นผู้ยอมรับนับถือ พระพุทธศาสนา

  2. การประกาศตนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

  3. การตั้งจิตมั่นคงในการปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี

  4. การเข้าร่วมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา

 17. ข้อใดเป็นคำกล่าวปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ

  1. อิมินา สกฺกาเรน พุทธํ ปูเชมิ…

  2. นโม ตสฺส ภควโต อรหโต…

  3.  เอเต มยํ / เอตา มยํ ภนฺเต…

  4. ยถา วาริวหา…

 18. เมื่อเพื่อนของคุณพ่อมาหาคุณพ่อที่บ้าน นักเรียนควรปฏิบัติตนในการต้อนรับอย่างไร

  1. กล่าวต้อนรับ

  2. เชิญให้เข้าไปในบ้าน

  3. ไหว้และเชิญเข้าไปในห้องรับแขก

  4. สนทนากับเพื่อนของคุณพ่ออย่างเป็นกันเอง

 19. ข้อใดเป็นมารยาทที่ไม่เหมาะสมของแขก

  1. โก้ไหว้ลุงสมานเจ้าของบ้านก่อนกลับ

  2. แก้วคุยกับก้อยซึ่งเป็นเจ้าของบ้านนานครึ่งวัน

  3. เก๋กดกริ่งสัญญาณให้กบซึ่งเป็นเจ้าของบ้านออกมา ต้อนรับ

  4. ดาวและเพื่อนๆ ไปพบป้าแม้นเพื่อแจ้งข่าวการพัฒนา หมู่บ้าน แล้วรีบลากลับ

 20. การปฏิบัติตนในการยืนต่อหน้าพระภิกษุข้อใดถูกต้อง

  1. ยืนตรง ขาชิด ก้มหน้าเล็กน้อยพองาม

  2. ยืนก้มศีรษะ ก้มหน้าเล็กน้อย ตัวตรง

  3. ยืนตรง ขาชิด ปลายเท้าห่างกันเล็กน้อย ยืนค้อม เล็กน้อย

  4. ยืนท่าสำรวม มองสบตาพระภิกษุ มือประสาน หงายมือ

 21. การปฏิบัติตนในการให้ที่นั่งแก่พระสงฆ์ ข้อใดถูกต้อง
  1. จัดสถานที่ให้พระสงฆ์นั่งกับพื้น
  2. ถ้านั่งแถวเดียวกับพระสงฆ์ให้นั่งเก้าอี้ด้านขวา
  3. เมื่อพระสงฆ์ขึ้นรถประจำทาง สตรีควรให้ที่นั่งแก่พระสงฆ์
  4. ถ้าสตรีจำเป็นต้องนั่งแถวเดียวกับพระสงฆ์ให้บุรุษนั่งคั่น
 22. การรับสิ่งของขณะที่พระสงฆ์นั่งเก้าอี้ ข้อใดไม่ถูกต้อง
  1. เมื่อรับแล้วถ้าเป็นของใหญ่ ให้วางของไว้ข้างตัว ซ้ายมือ น้อมตัวลงไหว้ประคองของลุกขึ้นยืน
   ถอยหลังเล็กน้อย เดินกลับ
  2. เมื่อรับของแล้วถ้าของนั้นเล็กก็น้อมตัวลงไหว้พร้อมของในมือ
  3. นั่งคุกเข่ารับของน้อมตัวไหว้ รับของ ยืนขึ้นเดินหันหลังกลับ
  4. นั่งคุกเข่าน้อมตัวลงยกมือไหว้ ยื่นมือทั้งสองออกไปรับของ
 23. การแต่งกายไปวัด ไม่ควรใส่เครื่องประดับด้วยเหตุผล ในข้อใด
  1. เป็นการขัดเกลากิเลสตัณหาให้น้อยลง
  2. เป็นการแสดงความเคารพสถานที่
  3. เพราะต้องการทำบุญปฏิบัติธรรม
  4. เพราะเป็นเหตุให้เกิดโจรกรรม
 24. การแต่งกายไปงานอวมงคลในข้อใดปฏิบัติได้ถูกต้อง
  1. แต่งกายตามสมัยนิยม ทันสมัย
  2. แต่งสีดำ หรือสีเรียบๆ ไม่ฉูดฉาด
  3. แต่งกายสีเรียบๆ ใส่เครื่องประดับพองาม
  4. แต่งเครื่องแบบเต็มยศ ไม่สวมใส่เครื่องประดับ
 25.  การเข้าร่วมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนานั้น จะได้รับคุณประโยชน์ในด้านใดมากที่สุด
  1. เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่แพร่หลาย
  2. สร้างความสามัคคีและความซื่อสัตย์
  3. ลดความเห็นแก่ตัว มีจิตบริสุทธิ์
  4. มีเพื่อนร่วมการกุศลด้วย

จาก http://www.psmp.co.th และ http://www.aksorn.com

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบพุทธ ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s