:: หน่วยที่ 3 ::

 1. มิตตวินทุกชาดก เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร
  1. สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์
  2. อนัตตา คือการไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่คน
  3. โอวาทของพระราชา
  4.  เห็นกงจักรเป็นดอกบัว
 2. พระสารีบุตรได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเลิศทางด้านใด
  1. ปัญญาเป็นเลิศ
  2. แสดงธรรมเป็นเลิศ
  3. คุณธรรมเป็นเลิศ
  4. มีฤทธิ์เดชเป็นเลิศ
 3. คุณธรรมข้อใดของพระเจ้าพิมพิสารที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่าง
  1. เป็นผู้มีความกตัญญู
  2. เป็นผู้มีฤทธิ์มาก
  3. เป็นผู้ฉลาดสอนคน
  4. เป็นผู้มีความเสียสละและอดทน
 4. การที่นางขุชชุตตรายักยอกค่าดอกไม้และสำนึกผิดหลังฟังธรรม แสดงว่านางมีคุณธรรมข้อใด
  1. ละอายต่อบาป 
  2. เป็นผู้ฝึกตนเอง
  3. เกรงกลัวต่อบาป
  4. เป็นคนสุจริต
 5. คติธรรมจากเรื่องมิตตวินทุกชาดก ตรงกับสำนวนไทยข้อใด
  1. รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง
  2. มือถือสากปากถือศีล
  3. เห็นกงจักรเป็นดอกบัว
  4. หน้าเนื้อใจเสือ
 6. นางขุชชุตตราได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเลิศทางด้านใด
  1. แสดงธรรมเป็นเลิศ 
  2. ปัญญาเป็นเลิศ
  3. อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นเลิศ
  4. คุณธรรมเป็นเลิศ
 7. พุทธสาวก พุทธสาวิกาท่านใดที่เป็นผู้พระราชนิพนธ์หนังสือไตรภูมิพระร่วง
  1. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
  2. พระเจ้าพิมพิสาร
  3. พระสารีบุตร
  4. พระมหาธรรมราชาลิไท
 8. พุทธสาวก พุทธสาวิกาท่านใดที่ได้รับฐานะเป็นอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้า
  1. พระเจ้าพิมพิสาร
  2. พระสารีบุตร
  3. พระโมคคัลลานะ
  4. นางขุชชุตตรา
 9. วัดใดเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา
  1. วัดเวฬุวันมหาวิหาร 
  2. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
  3. วัดบวรนิเวศ
  4. วัดมกุฏกษัตริยาราม
 10. คติธรรมที่ได้จากเรื่องราโชวาทชาดก คือข้อใด
  1. ความเสียสละ
  2. ความเป็นผู้ฉลาดสอนคน
  3. ผู้นำที่ดีต้องเป็นตัวอย่างและที่พี่งของประชาชน 
  4. ผู้นำที่ดีต้องปกครองเก่ง
 11. เหตุการณ์ในพุทธประวัติตอนผจญมารนั้น ภาษาธรรม คำว่า “มาร” หมายถึงอะไร

  1. ศัตรู

  2. กิเลส

  3. ตัณหา

  4. ความเชื่อ

 12. เจ้าชายสิทธัตถะทรงศึกษาวิชาในข้อใด กับอาฬารดาบส กาลามโคตร และอุททกดาบส รามบุตร

  1. ความรู้ทางศิลปศาสตร์

  2. ฝึกจิต บำเพ็ญตบะ

  3. บำเพ็ญทุกกรกิริยา

  4. ฝึกปฏิบัติโยคะ

 13. ให้เรียงลำดับการค้นคว้าทางพ้นทุกข์ของพระพุทธเจ้าจากก่อนไปหลัง

  1. ฝึกปฏิบัติโยคะ  บำเพ็ญตบะ  บำเพ็ญเพียรทางจิต  บำเพ็ญทุกกรกิริยา

  2. บำเพ็ญทุกกรกิริยา  บำเพ็ญตบะ  ฝึกปฏิบัติโยคะ  บำเพ็ญเพียรทางจิต

  3. ฝึกปฏิบัติโยคะ  บำเพ็ญตบะ บำเพ็ญทุกกรกิริยา  บำเพ็ญเพียรทางจิต

  4. บำเพ็ญตบะ  ฝึกปฏิบัติโยคะ  บำเพ็ญทุกกรกิริยา  บำเพ็ญเพียรทางจิต

 14. เหตุการณ์ก่อนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ ข้อใดถูกต้อง

  1. ทรงรับหญ้ากุสะจากนางสุชาดา

  2. ทรงรับข้าวมธุปายาสจากนายโสตถิยะ

  3. พระองค์เสด็จข้ามแม่น้ำเนรัญชราไปทางฝั่งตะวันออก

  4. ประทับนั่งขัดสมาธิ ณ โคนต้นโพธิ์ ผินพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก

 15. เพราะเหตุใด พระพุทธเจ้าทรงตั้งพระทัยมั่นคงว่าจะต้องสอนปัญจวัคคีย์ หลังจากตรัสรู้แล้ว

  1. ปัญจวัคคีย์สามารถบรรลุพระอรหันต์ได้เร็ว

  2. ช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังดินแดนต่างๆ

  3. ปัญจวัคคีย์เคยรับใช้เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเพียร

  4. ต้องการให้ปัญจวัคคีย์เป็นสักขีพยานแห่งการตรัสรู้ ของพระองค์

 16. เพราะเหตุใด พระพุทธเจ้าจึงทรงแต่งตั้งพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ เป็นอัครสาวก

  1. เพราะรู้เรื่องพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี สามารถเป็นกำลังสำคัญช่วยพระพุทธองค์ทำงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

  2. เพราะเป็นผู้ที่จัดได้ว่าเป็นที่ยอมรับของหมู่สงฆ์สาวก ของพระพุทธเจ้า

  3. เพราะเป็นผู้ที่อยู่ในตระกูลสูง และมีอาวุโสกว่า พระภิกษุอื่น

  4. เพราะเคยเป็นศิษย์รุ่นแรกของพระพุทธเจ้า

 17. ใครเป็นผู้ที่อุปติสสะมีความศรัทธาจนกระทั่งเข้าไปอุปสมบทในพระพุทธศาสนา

  1. พระอัสสชิ

  2. พระวัปปะ

  3. พระโกณฑัญญะ

  4. พระมหานามะ

 18. ข้อใดจัดเป็นคุณธรรมอันเป็นแบบอย่างของพระสารีบุตร

  1.  เป็นผู้มีความอดทนเป็นอย่างยิ่ง และมีความอ่อนน้อม ถ่อมตน

  2. เป็นผู้มีความใฝ่รู้อย่างยิ่ง และเป็นผู้ฝึกฝนตนเองเสมอ

  3. เป็นผู้มีปัญญาหลักแหลม และมีความกตัญญูเป็นเลิศ

  4. เป็นผู้นำที่ดี และมีความอ่อนน้อมถ่อมตน

 19. อุปสรรคสำคัญในการบำเพ็ญเพียรทางจิตของพระโมคคัลลานะ คืออะไร

  1. เกิดความง่วง

  2. มีความเบื่อหน่าย

  3. มีความท้อถอย

  4. เป็นผู้มีฤทธิ์

 20. ข้อใดจัดเป็นคุณธรรมอันเป็นแบบอย่างของพระโมคคัลลานะ

  1. เป็นผู้มีปัญญาเป็นเลิศ และเป็นผู้นำที่ดี

  2. มีความกตัญญู และมีปัญญาเป็นเลิศ

  3. มีความอดทนยิ่ง และเป็นผู้ถ่อมตน

  4. เป็นผู้นำที่ดี และมีความกตัญญู

 21. ข้อใดจัดเป็นคุณธรรมอันเป็นแบบอย่างของนางขุชชุตตรา
  1. มีความเสียสละ และเอาใจใส่ในการทำนุบำรุง พระพุทธศาสนา
  2. เป็นผู้ฝึกตนเองอยู่เสมอ และเอาใจใส่ในหน้าที่
  3. มีความซื่อสัตย์ และมีความกตัญญู
  4. มีความกตัญญู และมีความเสียสละ
 22. นางขุชชุตตรา ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่า เป็นเลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายในด้านใด
  1. เป็นธรรมกถึก
  2. ความซื่อสัตย์
  3. เป็นแบบอย่าง
  4. ความใฝ่รู้
 23. พระสารีบุตร เป็นเอตทัคคะในด้านใด
  1. ปัญญา
  2. ฤทธิ์มาก
  3. แสดงธรรม
  4. การจำพระวินัย
 24. ถ้านักเรียนอ่านหนังสือแล้วง่วงนอน นักเรียนจะคิดถึงแนวทางการปฏิบัติของผู้ใด
  1. พระสารีบุตร
  2. นางขุชชุตตรา
  3. พระโมคคัลลานะ
  4. พระเจ้าพิมพิสาร
 25. คุณธรรมอันเป็นแบบอย่างของพระเจ้าพิมพิสาร คือข้อใด
  1. มีความกตัญญูกตเวที มีฤทธิ์มาก
  2. มีความกล้าหาญ มีความเสียสละ
  3. มีความใฝ่รู้อย่างยิ่ง เป็นผู้นำที่ดี
  4. เป็นผู้นำที่ดี มั่นคงในพระรัตนตรัย
 26. พระราชกรณียกิจของพระมหาธรรมราชาลิไทยข้อใด ที่แสดงว่ามีส่วนสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
  1. โปรดให้ยกผนังกั้นน้ำตั้งแต่สุโขทัยถึงพิษณุโลก
  2. ทรงพระราชนิพนธ์เรื่อง ไตรภูมิพระร่วง
  3. ทรงสร้างวัดป่ามะม่วง และวัดเวฬุวัน
  4. โปรดให้สร้างปราสาทราชมณเฑียร
 27. คุณธรรมอันเป็นแบบอย่างของพระมหาธรรมราชาลิไทย คือข้อใด
  1. มีความกตัญญูอย่างยิ่ง
  2. มีความเสียสละ กล้าหาญ
  3. เป็นผู้มีความอดทนอย่างยิ่ง
  4. เป็นผู้ใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ มีปัญญาเป็นเลิศ
 28. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรงมีคุณธรรมอันเป็นแบบอย่างหลายประการ ยกเว้น ข้อใด
  1. ทรงมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นเลิศ
  2. ทรงมีความเป็นผู้นำเป็นเลิศ
  3. ทรงมีหิริโอตตัปปะเป็นเลิศ
  4. ทรงมีความใฝ่รู้ใฝ่ศึกษา
 29. การศึกษามิตตวินทุกชาดก จะทำให้ได้ข้อคิดถึงผลเสียของเรื่องใด
  1. ความโลภ
  2. ความโกรธ
  3. ความคดโกง
  4. ความตระหนี่
 30. การศึกษาราโชวาทชาดก ทำให้ได้ข้อคิดดังคำกล่าวข้อใด
  1. อย่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัว
  2. ความพยายามนำไปสู่ความสำเร็จ
  3. การทำดีย่อมได้รับสิ่งที่ดีตอบแทน
  4. ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี

ที่มา:: http://www.psmp.co.th/  และ http://www.aksorn.com/

Leave a comment

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบพุทธ ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s