:: หน่วยที่ ๒ ::

 1. บุคคลใดไม่มีภวตัณหา
  1. สมพงศ์อยากเห็นนางสาวไทย
  2. สมโภชอยากมีรถเก๋ง
  3. สมหวังอยากได้เงินทอง
  4. สมพัฒน์อยากเป็นรัฐมนตรี
 2.  “เห็นกงจักรเป็นดอกบัว” มีความหมายตรงกันข้ามกับข้อใดมากที่สุด
  1. สัมมาสติ
  2. สัมมาทิฏฐิ
  3. สัมมาสมาธิ
  4. สัมมาอาชีวะ
 3. อริยสัจ ๔ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  1. ทุกข์ – ความดับทุกข์
  2. สมุทัย – เหตุที่ทำให้พ้นทุกข์
  3. นิโรธ – ความไม่สบายกายไม่สบายใจ
  4. มรรค – ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์
 4. ความต้องการและการกระทำในข้อใดเกี่ยวข้องกับ “วิภวตัณหา” มากที่สุด
  1. เต๋าต้องการมีลูก จึงบนบานศาลกล่าวกับเจ้าพ่อ
  2. จ๊อบไม่ต้องการเป็นคนจน จึงปล้นเขากินไปวันๆ
  3. โบว์ต้องการเป็นเจ้าของมรดก จึงทำพินัยกรรมปลอม
  4. แท่งไม่ต้องการให้ใครดูถูกเหยียดหยาม จึงตั้งหน้าทำงานจนรวย 
 5. อภิชาตถือว่าเป็นลูกคนมั่งมีจึงไม่เกรงกลัวใครและชอบแกล้งเพื่อนเป็นประจำ ทำให้เพื่อนๆ ไม่คบหาสมาคมด้วย อภิชาตรู้สึกกลุ้มใจมาก จากข้อความนี้นักเรียนคิดว่า “สมุทัย” ที่แท้จริงของความกลุ้มใจคือข้อใด
  1. การเกิดเป็นลูกคนมั่งมี
  2. การที่เพื่อนๆ ไม่คบหาสมาคม
  3. ความไม่เกรงกลัวใครและมีนิสัยชอบแกล้งคนอื่น
  4. ถูกทุกข้อ
 6. หลักธรรรมใดที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  1. กุลจิรัฏฐิติธรรม ๔ 
  2. ดรุณธรรม ๖
  3. มงคลชีวิต
  4. อริยสัจ 4
 7. หากนักเรียนต้องการที่จะประสบความสำเร็จ ความก้าวหน้าในชีวิต ควรนำหลักธรรมใดไปปฏิบัติ
  1. อริยสัจ 4
  2. กุลจิรัฏฐิติธรรม ๔
  3. มงคลชีวิต
  4. ดรุณธรรม ๖
 8. ข้อใดคือความหมายของ สัมมาสังกัปปะ
  1. การดำเนินอาชีพโดยชอบ
  2. การดำริเพื่อผลอันชอบ
  3. การทำงานถูกทาง
  4. ความพยายามถูกต้อง
 9. หลักธรรมใดเป็นหลักธรรมสำคัญเพื่อการดับทุกข์และพ้นทุกข์
  1.  มงคลชีวิต
  2. ดรุณธรรม ๖
  3. อริยสัจ 4 
  4. กุลจิรัฏฐิติธรรม ๔
 10. เก่งเป็นผู้ที่มีความประหยัด รู้จักนำของเหลือใช้มาใช้ประโยชน์ แสดงว่าเก่งเป็นผู้มีหลักธรรมใด
  1. มงคลชีวิต
  2. ดรุณธรรม ๖
  3. กุลจิรัฏฐิติธรรม ๔ 
  4. อริยสัจ 4
 11. ข้อใดเรียงลำดับโครงสร้างพระไตรปิฎก ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ได้ถูกต้อง
  1. พระวินัยปิฎก พระธรรมปิฎก พระสุตตันตปิฎก
  2. พระวินัยปิฎก พระอภิธรรมปิฎก พระสุตตันตปิฎก
  3.  พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก
  4. พระสุตตันตปิฎก พระวินัยปิฎก พระอภิธรรมปิฎก
 12. กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ มีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด
  1. หว่านพืชเช่นไร ได้ผลเช่นนั้น 
  2. คนรักเท่าผืนหนัง คนชังเท่าผืนเสื่อ
  3. ต้นคด ปลายตรง
  4. ช้าๆ ได้พร้าเล่มงาม
 13. จูฬกัมมวิภังคสูตรคือหลักธรรมว่าด้วยเรื่องใด
  1. การจำแนกกรรม
  2. การปฏิบัติตนเป็นคนดี
  3. การจำแนกเหตุและผล
  4. การประมวลหลักธรรรม
 14. องค์ประกอบใดของศาสนาที่มีความสำคัญมากที่สุด
  1. ศาสดา
  2. หลักธรรมคำสอน
  3. พิธีกรรม
  4. พระเจ้าสูงสุด
 15. พระสุตตันตปิฎกคือคัมภีร์ที่รวบรวมเรื่องราวใด
  1. ระเบียบข้อบังคับสำหรับภิกษุ
  2. ระเบียบข้อบังคับสำหรับภิกษุณี
  3. พระธรรมเทศนา ประวัติ
  4. หลักธรรมและเนื้อหาวิชาการ
 16. การถึงพร้อมด้วยการประกอบความเพียร ตรงกับหลักธรรมข้อใด
  1. คติสมบัติ
  2. อุปธิสมบัติ
  3. กาลสมบัติ
  4. ปโยคสมบัติ
 17. วิบัติ ๔ คือหลักธรรมว่าด้วยเรื่องใด
  1. ความเพียบพร้อม
  2. ความบกพร่อง ข้อเสีย จุดอ่อน
  3. ทางแห่งความเสื่อม
  4. หนทางแห่งความสำเร็จ
 18. คำพังเพยใดมีความหมายใกล้เคียงกับกฎแห่งกรรม
  1. หนีเสือปะจระเข้
  2. เห็นกงจักรเป็นดอกบัว
  3. ทำคุณบูชาโทษ
  4. หว่านพืชเช่นไร ได้ผลเช่นนั้น
 19. ข้อใดคืออายตนะภายใน
  1. จักขุ โสตะ มโน 
  2. กาย รูปะ สัทธะ
  3. จักขุ กาย รูปะ
  4. รสะ โสตะ ชิวหา
 20. หลักธรรมมีความสำคัญอย่างไร
  1. เป็นคำสอนที่ให้บุคคลยึดมั่นปฏิบัติตาม
  2. เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและแก้ไขปัญหาชีวิต
  3. เป็นแบบอย่างให้ปฏิบัติตาม หากฝ่าฝืนมีบทลงโทษ
  4. เป็นการควบคุมความประพฤติของบุคคลทั้งกาย วาจา ใจ
 21. ข้อความใดกล่าวถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ตรัสไว้ดีแล้ว เป็นความจริงอันประเสริฐ

  1. สันทิฏฐิโก

  2. โอปนยิโก

  3. เอหิปัสสิโก

  4. สวากขาโต ภควตา ธัมโม

 22. “พรพรรณมีความสุขใจที่ได้รับคำชมเชยจากคุณครู” ข้อความนี้สอดคล้องกับข้อใด

  1.  รูป

  2. เวทนา 

  3. สัญญา

  4. วิญญาณ

 23. ข้อใดอธิบายความหมายของวิญญาณได้ถูกต้อง

  1. ส่วนประกอบของร่างกาย
  2. การรับรู้ จำแนกแยกแยะเวทนา

  3. สิ่งปรุงแต่งจิตให้กระทำกรรมดี และชั่ว

  4. การรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 และใจ

 24. อายตนะภายใน ได้แก่ข้อใด

  1. หัวใจ ปอด ไต ตับ

   กระเพาะ 

  2. ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
  3.  เสียง คอ จมูก ตา 
  4. ปาก จมูก ตา ลิ้น

 25. ข้อใดจัดเป็นอายตนะภายนอก

  1. ตา หู รูป เสียง รส

  2. ตา หู จมูก ปาก คอ

  3. หน้า มือ ขา แขน ลำตัว

  4. รูป เสียง กลิ่น สัมผัส รส

 26. ชัชเป็นชายหนุ่มรูปร่างสง่างาม บุคลิกดี สอดคล้องกับสมบัติในข้อใด

  1. คติสมบัติ

  2. อุปธิสมบัติ

  3. กาลสมบัติ

  4. ปโยคสมบัติ

 27. ก้อนอยู่ในครอบครัวที่มีถิ่นฐานในชุมชนแออัด และห่างไกลความเจริญ สอดคล้องกับวิบัติ 4 ข้อใด

  1. คติวิบัติ

  2. อุปธิวิบัติ

  3. กาลวิบัติ

  4. ปโยควิบัติ

 28. เด็กชายโต้งชอบตกปลาและแอบเอาปากกาของเพื่อนไปใช้เสมอ การกระทำของโต้งผิดตามหลักอกุศลกรรมบถ 10 ในข้อใด

  1. มิจฉาทิฐิ อภิชฌา

  2. ปาณาติบาต มุสาวาท

  3. กาเมสุมิจฉาจาร มุสาวาท

  4. ปาณาติบาต อทินนาทาน

 29. ยาใจชอบพูดจากระทบกระเทียบเหน็บแนมเพื่อนๆ อยู่เสมอ การกระทำของยาใจเป็นกรรมชั่วทางวาจา ในข้อใด

  1.  มุสาวาท

  2.  ผรุสวาจา

  3. ปิสุณวาจา

  4. สัมผัปปลาปะ

 30. “ส้มชอบไปเล่นไพ่กับเพื่อนๆ หลังเลิกงานเป็นประจำ ทำให้ส้มต้องกลับบ้านดึกทุกคืน” ข้อความนี้สอดคล้องกับอบายมุขในข้อใด

  1. ติดการพนัน คบคนชั่วเป็นมิตร

  2. ชอบเที่ยวกลางคืน คบคนไม่เลือก

  3.  เกียจคร้านการงาน ติดการพนัน

  4. คบคนไม่เลือก หลงมัวเมา

 31. เมื่อยศศักดิ์ได้รับเงินเดือนจากการทำงาน เขาก็นำไป ซื้อของเท่าที่จำเป็นและส่วนที่เหลือเขาก็เก็บฝากธนาคาร ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับความสุขในข้อใด
  1. ใช้จ่ายทรัพย์ ประพฤติสุจริต ออมทรัพย์
  2. มีทรัพย์ เพิ่มพูนทรัพย์ ประพฤติสุข
  3. มีทรัพย์ ใช้จ่ายทรัพย์ ร่ำรวยทรัพย์
  4. มีทรัพย์ ใช้จ่ายทรัพย์ ไม่มีหนี้สิน
 32. ข้อใดจัดเป็นนิรามิสสุข
  1. ตะวันสุขใจที่มีเงินมากกว่าเพื่อน
  2. ดาวสุขใจที่พ่อแม่รักและให้ความอบอุ่น
  3. ต้อมดีใจที่ชนะการแข่งขันเทเบิลเทนนิส
  4. อ้นพึงพอใจที่ขจัดอ้วนออกจากทีมฟุตบอล
 33. การกระทำในข้อใด จัดเป็นกัลยาณมิตร
  1. เพื่อนแสดงความคิดเห็นอย่างไรก็คล้อยตาม
  2. ไม่ขัดขวางการกระทำของเพื่อนในทุกเรื่อง
  3. แนะนำให้เกิดความคิดเห็นที่ถูกต้อง
  4.  แนะนำให้เสี่ยงโชคจนมีฐานะร่ำรวย
 34. การปฏิบัติตนตามหลักดรุณธรรม 6 ส่งผลสำคัญอย่างไร
  1. พรั่งพร้อมด้วยกัลยาณมิตร
  2. มีความเจริญก้าวหน้า
  3. มีสัมมาคารวะ
  4.  มีความร่ำรวย
 35. การปฏิบัติตนตามหลักกุลจิรัฏฐิติธรรม 4 จะส่งผลดี ในข้อใด
  1. มีความสุขทางกาย วาจา ใจ
  2. มีความเจริญรุ่งเรืองตลอดกาล
  3. ชื่อเสียงของวงศ์ตระกูลเป็นที่แพร่หลาย
  4. ตระกูลดำรงอยู่ด้วยความสงบสุข มีฐานะมั่นคง
 36. ธรรมข้อใดเป็นทางแห่งการกระทำของผู้ฉลาดหรือคนดี
  1. กุศลกรรมบถ 10
  2. กุลจิรัฏฐิติธรรม 4
  3. สมบัติ 4
  4. สติปัฏฐาน 4
 37. บุคคลใดมีการกระทำที่สอดคล้องกับอกุศลมูล 3
  1. กิ่งต้องการให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 มีความสามัคคีกัน
  2. กุ้งพยายามฝึกซ้อมวิ่ง เพื่อแข่งขันในกีฬาสีของโรงเรียน
  3. ก้อนคิดอยากให้น้องชายสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้
  4. แก้วโกรธเก๋ที่เอาการบ้านของแก้วไปลอก
 38. การกระทำข้อใดสอดคล้องกับสติปัฏฐาน 4
  1. การตั้งสติพิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม
  2. การฝึกปฏิบัติสมาธิ 4 ประการ
  3. การพิจารณาสติตามหลักสมาธิ
  4. การพิจารณาเห็นกาย วาจา ใจ
 39. ข้อใดจัดเป็นต้นตอแห่งความชั่วที่พึงละเว้น
  1. วิบัติ 4 นิรามิส
  2. กุศลมูล อกุศลมูล
  3. อคติ 4 อกุศลมูล
  4. อกุศลมูล อบายมุข 6
 40. ธรรมข้อใดมีความสอดคล้องกัน
  1. เบญจศีล-เบญจธรรม
  2. กุศลมูล เบญจธรรม
  3. อคติ 4 สมบัติ 4
  4. วิบัติ 4 อคติ 4
 41. พระสุตตันตปิฎก จะกล่าวเกี่ยวกับเรื่องใด

  1. หน้าที่ของพระภิกษุ พระภิกษุณี และพิธีกรรม

  2. โครงสร้าง หลักการ และสาระสำคัญของพระไตรปิฎก

  3. หลักธรรมในรูปแบบวิชาการที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบ

  4. พระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงแก่ บุคคลต่างๆ

 42. พระไตรปิฎกหมวดที่ประมวลสูตรโดยจัดตามกลุ่มเนื้อหา คือข้อใด 
  1. อังคุตตรนิกาย
  2.  มัชฌิมนิกาย
  3. สังยุตนิกาย
  4. ทีฆนิกาย
 43. ข้อความเกี่ยวกับพระไตรปิฎกข้อใดไม่ถูกต้อง
  1. พระไตรปิฎก แบ่งออกเป็น 3 หมวด
  2. พระสุตตันตปิฎก แบ่งออกเป็น 5 นิกาย
  3. พระอภิธรรมปิฎก เป็นคำสอนที่ใช้สำหรับสวดมนต์
  4. พระวินัยปิฎก คือ ส่วนที่ว่าด้วยสิกขาบทของ พระภิกษุ และภิกษุณี
 44. พระวินัยปิฎกในหมวดขันธกะ จะเป็นส่วนที่ว่าด้วยอะไร
  1. การสรุปข้อความในพระวินัยปิฎก
  2. หลักธรรมสำคัญที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติ
  3. ศีลสำคัญที่ภิกษุ และภิกษุณีพึงปฏิบัติก่อนเผยแผ่
  4. สังฆกรรม พิธีกรรม วัตรปฏิบัติ และมารยาทของสงฆ์
 45. ข้อใดคือความหมายของพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า กมฺมุนา วตฺตตี โลโก
  1. กรรมเป็นผลของการกระทำ
  2. สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
  3. กรรมดีย่อมสนองตอบผู้ทำดี
  4. ทำดีย่อมได้ดี ทำชั่วย่อมได้ชั่ว
 46. ผู้ไม่ปฏิบัติตามศีล 5 ย่อมได้ไปเกิดในนรก ผู้ปฏิบัติตามศีล 5 และปฏิบัติตามธรรม 5 ย่อมได้ไปเกิดในสวรรค์ ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับเรื่องใด
  1. ทำดีได้ดีตอบสนอง
  2. ผู้ปฏิบัติธรรม ย่อมเป็นสุข
  3. สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
  4. ผู้ปฏิบัติตามศีล จัดเป็นกรรมดี
 47. คำกล่าวที่ว่า “ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว” สอดคล้องกับข้อใด
  1. กฎธรรมชาติ
  2. กฎแห่งกรรม
  3. กฎแห่งธรรม
  4. กฎของศาสนา
 48.  ผู้ที่มีความเอื้อเฟื้อจะมีหน้าตาอิ่มเอม มีนิสัยดี แสดงออกในทางที่ดี แสดงถึงผลของกรรมในระดับใด
  1. ระดับภายในจิตใจ
  2. ระดับบุคลิกภาพ
  3. ระดับภายนอก
  4. ระดับสังคม
 49. การกระทำในข้อใด จัดเป็นการสั่งสมบุญ
  1. ทำบุญด้วยใจบริสุทธิ์
  2.  รักษาศีลปฏิบัติธรรม
  3. ทำดีอย่างต่อเนื่อง
  4. ทำบุญมากๆ
 50. การกระทำข้อใดสอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า “ผู้บูชาย่อมได้รับการบูชาตอบ ผู้ไหว้ย่อมได้รับการไหว้ตอบ”
  1. โสนตั้งใจเรียนหนังสือทำให้ได้รับผลการเรียนดี
  2. เพื่อนๆ ชอบหัวเราะเยาะต้อมที่พูดเสียงแปร่ง
  3. เมื่อสุดายิ้มทักทายมารตี มารตีก็ยิ้มให้สุดา
  4. นาวินไปเล่นกีฬาฟุตบอลเป็นประจำ

จาก http://www.psmp.co.th/ และ http://www.aksorn.com/

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ตัวอย่างข้อสอบพุทธ ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s