ข้อสอบ มีนา 48

 1. ข้อใดเป็นคำอธิบายเกี่ยวกับวัฒนธรรมได้ถูกต้องที่สุด
  1. วัฒนธรรมไทยมีวิวัฒนาการแบบสายเดี่ยว
  2. วัฒนธรรมที่ดีต้องมีความคงที่ตลอดเวลา
  3. วัฒนธรรมสามารถหยิบยืมและเปลี่ยนแปลงได้
  4. วัฒนธรรมมีความหมายเฉพาะในทางวัตถุเท่านั้น
 2. สถานการณ์ใดที่เป็นกระบวนการขัดเกลาทางสังคมทางอ้อม
  1. ด.ช. ดำเล่นซ่อนหากับเพื่อนชั้นอนุบาล 3
  2. น.ส. วารีถูกลงโทษเนื่องจากทุจริตในการสอบ
  3. ปู่และย่าสอนให้ ด.ช.แดง เป็นผู้มีสัมมาคารวะ
  4. ตำรวจจราจรออกใบสั่งแก่นายธาราข้อหาฝ่าฝืนกฎจราจร
 3. ความสัมพันธ์ในข้อใดเป็นความสัมพันธ์แบบปฐมภูมิ
  1. ลูกพี่ กับ ลูกน้อง
  2. พนักงานขาย กับ ลูกค้า
  3. พี่น้องร่วมบิดามารดา
  4. ผู้อำนวยการ กับ เลขานุการ
 4. หน้าที่ใดที่สถาบันทางสังคมอื่นทำแทนสถาบันครอบครัวไม่ได้
  1. เสียภาษีให้รัฐ
  2. ผลิตสมาชิกใหม่
  3. ให้ความอบอุ่นแก่สมาชิก
  4. คุ้มกันภัยให้แก่สมาชิก
 5. ข้อความใดอธิบายเกี่ยวกับสถาบันทางสังคมได้ถูกต้องที่สุด
  1. สถาบันทางสังคมเกิดจากกลุ่มต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กัน
  2. สถาบันทางสังคมทุกสถาบันมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
  3. สถาบันทางสังคมต้องมีประวัติยาวนานจึงจะเป็นสถาบันที่สำคัญ
  4. หน้าที่ของสถาบันทางสังคม คือการมุ่งจรรโลงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติเท่านั้น
 6. การกระทำของบุคคลในข้อใดที่ไม่เป็นการแสดงบทบาททางสังคม
  1. ด.ช.แดงขี่จักรยานไปสวนสาธารณะ
  2. ร.ต.ต.วีระจับวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์ฝ่าสัญญาณไฟแดง
  3. ด.ช.ขยันใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนทำการบ้าน
  4. ครูไหวอบรมนักเรียนก่อนสอนหนังสือ
 7. ข้อใดต่อไปนี้เป็นจารีตในสังคมไทย
  1. การทำพิธีสืบชะตาแม่น้ำ
  2. การที่สตรีนุ่งผ้าซิ่นไปทำบุญที่วัด
  3. การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในเทศกาลสงกรานต์
  4. การห้ามสตรีเข้าไปในพื้นที่ชั้นในรอบองค์พระธาตุดอยสุเทพ
 8. ค่านิยมมีความสำคัญต่อสังคมในด้านใดมากที่สุด
  1. เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ
  2. ทำให้สังคมมีระเบียบแบบแผน
  3. เป็นที่มาที่สำคัญของบรรทัดฐานทางสังคม
  4. เป็นตัวกำหนดความเจริญก้าวหน้าของสังคม
 9. แผนพัฒนาในข้อใดที่มีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมไทยมากที่สุด
  1. แผนพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ
  2. แผนปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติ
  3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  4. แผนปฏิรูประบบสาธารณสุขแห่งชาติ
 10. ข้อใดไม่ใช่พฤติกรรมของวัยรุ่นที่เกิดจากการได้รับอิทธิพลจากสื่อมวลชนโดยตรง
  1. วัยรุ่นนิยมใส่เสื้อสายเดี่ยวเอวลอยตามศิลปินนักร้องนักแสดง
  2. วัยรุ่นแห่กันไปต้อนรับศิลปินนักร้องวัยรุ่นญี่ปุ่นที่มาเปิดการแสดงดนตรี
  3. วัยรุ่นพากันสมัครแข่งขันตามเวทีประกวดต่าง ๆ เพื่อก้าวเข้าสู่วงการบันเทิง
  4. วัยรุ่นเริ่มมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศมากขึ้นจากการชมภาพยนตร์โฆษณาสินค้า
 11. ปัญหาข้อใดไม่ใช่ผลที่เกิดจากสถาบันครอบครัวทำหน้าที่บกพร่อง
  1. สามีภรรยาหย่าร้างง่ายขึ้นเมื่อเกิดมีปากเสียงกัน
  2. เด็กมีนิสัยก้าวร้าวเอาแต่ใจเนื่องจากถูกพ่อแม่เลี้ยงดูอย่างตามใจ
  3. วัยรุ่นแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตายเมื่อเกิดปัญหาขัดแย้งกับพ่อแม่
  4. พ่อแม่เข้ามาหางานทำในเมือง ทำให้ต้องทิ้งลูกไว้กับปู่ ย่า ตา ยาย
 12. การบริจาคทานที่เรียกว่า “ซะกาต” ในศาสนาอิสลามมีจุดประสงค์หลักเพื่ออะไร
  1. เพื่อให้เราสละความเห็นแก่ตัว
  2. เพื่อให้เรารู้จักช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
  3. เพื่อให้เรารู้จักทำความดีที่ใคร ๆ ก็สามารถทำได้ถ้าประสงค์จะทำ
  4. เพื่อให้สังคมมีหลักประกันว่าคนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในทางเศรษฐกิจจะได้รับการคุ้มครอง
 13. การให้ทานตามคำสอนของพุทธศาสนา มีจุดประสงค์หลักเพื่ออะไร
  1. ชำระความโลภในใจ
  2. สร้างความเท่าเทียมกันในสังคม
  3. ทำความดีเพื่อส่งผลให้เกิดใหม่ในภพภูมิที่ดี
  4. เพื่อให้ตนได้ทำความดีและช่วยเหลือผู้อื่นที่ขาดแคลน
 14. ศาสนา พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ – ฮินดู มีความเชื่อที่สอดคล้องกันในเรื่องใดมากที่สุด
  1. เรื่องวันสิ้นโลก
  2. เรื่องพรหมลิขิต
  3. เรื่องพระเจ้าสร้างโลก
  4. เรื่องการมีอยู่ของเทพเจ้าและเทวดา
 15. หลักธรรมข้อใดของศีล 5 ในศาสนาพุทธ ที่ตรงกับหลักธรรมในศาสนาอื่นมากที่สุด
  1. การไม่ลักขโมย
  2. การไม่ล่วงประเวณี
  3. การไม่ฆ่าไม่เบียดเบียน
  4. การไม่เสพสิ่งเสพติดให้โทษ
 16. ข้อใดคือเงื่อนไขที่สำคัญที่สุดในการพิจารณาว่าการปกครองในประเทศใดเป็นประชาธิปไตย
  1. มีรัฐธรรมนูญที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของประชาชนไว้อย่างชัดเจน
  2. มีการเลือกตั้งที่โปร่งใส ปราศจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียง
  3. มีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง
  4. มีรัฐบาลที่รับผิดชอบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
 17. การเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีจะต้องใช้คะแนนเสียงในสัดส่วนเท่าใดของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
  1. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5
  2. ไม่น้อยกว่า 2 ใน 5
  3. ไม่น้อยกว่า 3 ใน 5
  4. ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
 18. ข้อใดแสดงสัดส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งกับแบบบัญชีรายชื่อตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ถูกต้อง
  1. 250 : 250
  2. 300 : 200
  3. 350 : 150
  4. 400 : 100
 19. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสำคัญของการปกครองในสมัยสุโขทัย
  1. การสร้างระบบศักดินาเพื่อกำหนดฐานะของบุคคลในสังคม
  2. การถือเอาราชธานีเป็นศูนย์กลางการปกครอง
  3. การใช้คำนำหน้าพระนามพระมหากษัตริย์ว่าพ่อขุน
  4. การแบ่งระดับความสำคัญของหัวเมือง
 20. ข้อใดคือปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
  1. ความเป็นปึกแผ่นของกองทัพ
  2. ความไร้ประสิทธิภาพของระบบราชการ
  3. ความขัดแย้งในรัฐสภา
  4. การเคลื่อนไหวขององค์การนิสิตนักศึกษา
 21. พฤติกรรมใดที่ไม่ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
  1. พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตประท้วงนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของรัฐบาล
  2. คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติทำรัฐประหารรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
  3. นักวิชาการวิจารณ์นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดปัจจุบัน
  4. ทหารเข้าแถวลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งใกล้เขตทหาร
 22. ในเนื้อร้องเพลงชาติไทยไม่ได้กล่าวถึงเรื่องใด
  1. ลักษณะนิสัยของประชากรของรัฐ
  2. ระบอบการปกครองของรัฐ
  3. องค์กรที่ใช้อำนาจการปกครองของรัฐ
  4. ความเป็นอิสระในการใช้อำนาจการปกครองของรัฐ
 23. การปกครองแบบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภาถูกนำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาใด
  1. ความไม่มีเสถียรภาพของรัฐบาล
  2. เผด็จการทางรัฐสภา
  3. การตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจ
  4. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
 24. การอุดช่องว่างของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้ใช้กฎหมายตามลำดับก่อนหลังในข้อใด
  1. จารีตประเพณี การใช้กฎหมายที่ใกล้เคียง หลักกฎหมายทั่วไป
  2. จารีตประเพณี หลักกฎหมายทั่วไป การใช้กฎหมายที่ใกล้เคียง
  3. หลักกฎหมายทั่วไป จารีตประเพณี การใช้กฎหมายที่ใกล้เคียง
  4. หลักกฎหมายทั่วไป การใช้กฎหมายที่ใกล้เคียง จารีตประเพณี
 25. ข้อใดแสดงว่ากฎหมายแตกต่างจากศีลธรรมมากที่สุด
  1. กฎหมายเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ศีลธรรมไม่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร
  2. กฎหมายควบคุมมนุษย์ทางกาย แต่ศีลธรรมควบคุมมนุษย์ทั้งทางกายและจิตใ
  3. กฎหมายมีบทกำหนดโทษผู้ฝ่าฝืน แต่ศีลธรรมไม่มีบทกำหนดโทษผู้ฝ่าฝืน
  4. กฎหมายเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นจากความจำเป็นทางสังคม แต่ศีลธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นจากธรรมชาติ
 26. การแบ่งประเภทกฎหมายตามหน้าที่ของกฎหมายคือข้อใด
  1. กฎหมายเอกชน กฎหมายมหาชน
  2. กฎหมายสารบัญญัติ กฎหมายวิธีสบัญญัติ
  3. รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา
  4. กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมายปกครอง
 27. ความผิดอันยอมความได้หมายถึงข้อใด
  1. ความผิดลหุโทษ
  2. ความผิดที่มีโทษปรับแต่เพียงอย่างเดียว
  3. ความผิดที่มีความรับผิดทางแพ่งอยู่ด้วย
  4. ความผิดที่พนักงานสอบสวนจะสอบสวนคดีไม่ได้จนกว่าผู้เสียหายจะร้องทุกข์
 28. เมื่อศาลพิพากษาให้ลูกหนี้แพ้คดี ใครมีอำนาจยึดทรัพย์สินของลูกหนี้มาชำระหนี้
  1. เจ้าหน้าที่ตำรวจ
  2. พนักงานอัยการ
  3. เจ้าพนักงานบังคับคดี
  4. เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา
 29. ปัจจัยที่ทำให้แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำมูล แม่น้ำชี แม่น้ำบางปะกง และแม่น้ำแม่กลองตอนปลายคดไปโค้งมา คือข้อใด
  1. ปริมาณน้ำในลำน้ำมีมากเกินไป
  2. น้ำที่ไหลในลำน้ำมีตะกอนมากเกินไป
  3. ความลาดเอียงของลำน้ำมีน้อยเกินไป
  4. ลำน้ำมีความยาวมากเกินไป
 30. เพราะเหตุใดภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงมีปริมาณน้ำฝนมากกว่าภาคกลางตอนบน
  1. เพราะมีโอกาสได้รับฝนจากพายุดีเปรสชัน
  2. เพราะได้รับฝนทั้งมรสุมฤดูร้อนและมรสุมฤดูหนาว
  3. เพราะได้รับฝนจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพัดมาจากทะเลจีนใต้
  4. เพราะปัจจุบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือปลูกป่าและสวนยางพารามากขึ้น จึงทำให้มีปริมาณฝนสูงกว่าภาคกลางตอนบน
 31. การเกิดแผ่นดินไหวในภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศไทยมีผลมาจากข้อใด
  1. พื้นที่เป็นเขตภูเขาไฟมาก่อน
  2. พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตหินเก่าและหินกลางเก่ากลางใหม่
  3. เป็นเขตที่เปลือกโลกถูกแรงกดทับจากภูเขามากที่สุด
  4. พื้นที่อยู่ใกล้เขตภูเขาหินใหม่ซึ่งทอดตัวผ่านทางตะวันตกของพม่
 32. ข้อใดเป็นลักษณะที่คล้ายคลึงกันระหว่างภาคตะวันออกและภาคใต้ของไทย
  1. ทิศทางการไหลของแม่น้ำไปทางเดียวกัน
  2. จำนวนเกาะนอกชายฝั่งใกล้เคียงกัน
  3. ทางตอนบนของภาคเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำเหมือนกัน
  4. มีแม่น้ำสายสั้น ๆ และหินมีอายุเก่าแก่ใกล้เคียงกัน
 33. สาเหตุที่ทำให้ความสมดุลของระบบนิเวศวิทยาของภาคใต้ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมากที่สุดคืออะไร
  1. การทำเหมืองแร่ดีบุก
  2. การทำลายแนวปะการังชายฝั่ง
  3. การสร้างโรงงานอุตสาหกรรม
  4. การทำลายป่าชายเลนเพื่อทำนากุ้ง
 34. ป่าไม้ใดมิได้จัดอยู่ในประเภทป่าผลัดใบ
  1. ป่าดิบแล้ง
  2. ป่าเบญจพรรณ
  3. ป่าหญ้าหรือป่าละเมาะ
  4. ป่าเต็งรัง ป่าแดง ป่าโคก หรือป่าแพะ
 35. เหตุใดดินส่วนใหญ่ของประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้นจึงมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ
  1. เกิดพายุฝนฟ้าคะนองบ่อย ทำให้การชะล้างพังทลายของดินมีมาก
  2. มีการชะล้างของแร่ธาตุในดินลงไปสะสมไว้ในดินชั้นล่างมาก
  3. มีอากาศร้อนจัด ทำให้จุลินทรีย์ในดินย่อยสลายอนินทรีย์วัตถุมาก
  4. มีภูมิประเทศลาดชันสูงและอากาศร้อนจัด ชั้นดินจึงตื้นมาก
 36. วิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนาทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรสำหรับเกษตรกรในประเทศไทย คือข้อใด
  1. การขุดบ่อน้ำขนาดเล็กตามไร่นาเพิ่มมากขึ้น
  2. การสร้างเขื่อนเก็บน้ำเพื่อการเกษตรเพิ่มมากขึ้น
  3. การรักษาป่าต้นน้ำลำธารและปลูกป่าเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น
  4. การนำน้ำทิ้งจากกิจกรรมอื่นมาใช้เพื่อการเกษตรเพิ่มมากขึ้น
 37. ปัญหามลพิษทางอากาศอันเนื่องมาจากการจราจรติดขัดในกรุงเทพมหานคร ได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้นจากการพัฒนาด้านใด
  1. การสร้างสวนสาธารณะเพิ่มขึ้น
  2. การกระจายแหล่งงานออกไปทุกมุมเมือง
  3. การติดตั้งระบบฟอกอากาศในยานพาหนะเดินทางทุกชนิด
  4. การมีระบบขนส่งมวลชนประเภทรถไฟลอยฟ้าและรถไฟใต้ดิน
 38. ข้อใดมิใช่ผลกระทบต่อโลกและการดำรงชีวิตของมนุษย์จากปรากฏการณ์เอลนิโญ
  1. ทำให้ธารน้ำแข็งขั้วโลกละลาย
  2. ทำให้เกิดภาวะฝนตกหนักและน้ำท่วม
  3. ทำให้ฝนไม่ตกตามฤดูกาล
  4. ทำให้อุณหภูมิของน้ำทะเลสูงขึ้น
 39. การประชุมเอดส์โลก ครั้งที่ 15 ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 – 16 กรกฎาคม 2547 มีจุดประสงค์สำคัญในเรื่องใด
  1. การไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอดส์
  2. การสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้เด็กแรกเกิดติดเชื้อเอดส์
  3. การใช้เทคโนโลยีระดับท้องถิ่นเพื่อป้องกันโรคเอดส์
  4. ออกกฎหมายคุ้มครองแรงงานเด็กและสตรีที่ติดเชื้อเอดส์
 40. ปรากฏการณ์ใดที่เกิดขึ้นและสะท้อนภาวะสิ่งแวดล้อมโลกในปัจจุบัน
  1. ชิลีเป็นประเทศเดียวที่ประสบกับการเกิดปรากฏการณ์เอลนิโญ
  2. ฝนกรดมักเกิดขึ้นในเมืองใหญ่ ๆ และไม่มีผลกระทบต่อป่าไม้โดยตรง
  3. โรงงานอุตสาหกรรมใช้น้ำจืดในสัดส่วนที่มากที่สุดในโลก
  4. ความยั่งยืนของป่าฝนเขตร้อนของโลกจะช่วยลดอัตราเร่งในการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก
 41. การศึกษาในข้อใดไม่สามารถใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียม
  1. การใช้ที่ดิน
  2. พื้นที่น้ำท่วม
  3. แหล่งโบราณสถาน
  4. แหล่งแร่ทองคำในถ้ำ
 42.  เหตุใดวิชาเศรษฐศาสตร์จึงมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์
  1. มนุษย์มีความต้องการสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นตลอดเวลา
  2. มนุษย์มีรายได้จำกัด แต่มีความต้องการสินค้าและบริการไม่จำกัด
  3. ทรัพยากรมีอยู่อย่างจำกัด มนุษย์จึงต้องจัดสรรการใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  4. ปัจจุบันเป็นยุคโลกไร้พรมแดน มีการค้าขายแบบเสรี มนุษย์จึงควรมีความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
 43. ข้อใดคือปัจจัยสำคัญที่จะกำหนดว่าในขณะใดขณะหนึ่งสังคมควรจะผลิตสินค้าต่าง ๆ จำนวนเท่าใดในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
  1. กลไกราคา
  2. กำไรของผู้ผลิต
  3. ความพอใจของผู้บริโภค
  4. นโยบายของภาครัฐและเอกชน
 44. การที่หน่วยธุรกิจหน่วยใดหน่วยหนึ่งก่อให้เกิดมลพิษ ทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน ความเสียหายดังกล่าวนี้คือต้นทุนประเภทใด
  1. ต้นทุนดำเนินการ
  2. ต้นทุนทางสังคม
  3. ต้นทุนสารสนเทศ
  4. ต้นทุนค่าเสียโอกาส
 45.  ในทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ถ้าเสื้อเชิ้ตเป็นสินค้าปกติ การที่ นาย ก. ซื้อเสื้อเชิ้ตเพิ่มมากขึ้นกว่าที่เคยซื้อในรอบ 1 ปี อาจเกิดจากสาเหตุใด
  1. ราคาเสื้อเชิ้ตเพิ่มสูงขึ้น
  2. รายได้ของนาย ก. ลดต่ำลง
  3. รสนิยมของนาย ก. เปลี่ยนไปใช้เสื้อเชิ้ตมากขึ้น
  4. ราคาเสื้อเชิ้ตและรายได้ของนาย ก. เพิ่มสูงขึ้น
 46. ปัจจัยใดไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)
  1. การบริโภคของครัวเรือน
  2. การชำระหนี้ต่างประเทศ
  3. การลงทุนของหน่วยธุรกิจ
  4. การใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการของรัฐบาล
 47. อัตราเงินเฟ้อและอัตราการว่างงานมักจะมีความสัมพันธ์กันในลักษณะใด
  1. เปลี่ยนแปลงในสัดส่วนคงที่
  2. เปลี่ยนแปลงในสัดส่วนต่างกัน
  3. เปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกัน
  4. เปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันข้ามกัน
 48. ถ้าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเปลี่ยนแปลงจาก 40 บาท ต่อ 1 ดอลล่าร์สหรัฐ เป็น 38 บาท ต่อ 1 ดอลล่าร์สหรัฐ   ประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับสถานการณ์ในข้อใด
  1. มูลค่าจากสินค้าส่งออกเพิ่มมากขึ้น
  2. ระดับราคาสินค้าในประเทศเพิ่มขึ้น
  3. การลงทุนจากสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น
  4. นักท่องเที่ยวอเมริกันมาท่องเที่ยวในประเทศไทยลดลง
 49. ข้อใดคือผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในลำดับแรกจากการนำนโยบายกองทุนหมู่บ้านมาใช้ในประเทศไทย
  1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเพิ่มขึ้น
  2. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในภูมิภาคเพิ่มขึ้น
  3. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัดเพิ่มขึ้น
  4. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในตำบลเพิ่มขึ้น
 50. อุตสาหกรรมประเภทใดที่ไม่มีข้อจำกัดมากนัก และสามารถส่งเสริมให้ดำเนินการได้ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย
  1. สิ่งทอ
  2. อัญมณี
  3. การท่องเที่ยว
  4. เครื่องปั้นดินเผา
 51. การดำเนินการอะไรในข้อต่อไปนี้ที่แสดงถึงจุดอ่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะเวลาที่ผ่านมา
  1. การมุ่งเน้นการกระจายรายได้
  2. การมุ่งเน้นเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
  3. การมุ่งเน้นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
  4. การมุ่งเน้นความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ
 52. เพราะเหตุใดการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกจึงส่งผลกระบทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย
  1. ประเทศไทยมีหนี้ต่างประเทศสูง
  2. ประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจแบบเปิด
  3. ประเทศไทยมีการสนับสนุนการลงทุนในต่างประเทศ
  4. ประเทศไทยมีการอนุญาตให้ชาวต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศ
 53. การดำเนินการของรัฐบาลข้อใดที่สามารถก่อให้เกิดการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมได้ดีที่สุด
  1. การประกันราคาพืชผลทางการเกษตร
  2. การทำให้รายได้ต่อหัวของประชากรสูงขึ้น
  3. การจัดเก็บภาษีอากรและการใช้จ่ายอย่างเหมาะสม
  4. การเปิดเสรีทางการค้าและการรักษาระดับราคาสินค้า
 54. ปัญหาที่สำคัญที่สุดของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยคือข้อใด
  1. ระดับรายได้ต่ำ
  2. การขาดที่ดินทำกิน
  3. การขาดแคลนน้ำในการเพาะปลูก
  4. การขาดเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ
 55. ทาสในข้อใดที่ไม่อาจไถ่ถอนตนเองให้เป็นอิสระได้
  1. นางสีถูกพ่อนำมาขายใช้หนี้พนันแก่นายอากรเส็ง
  2. นายหม่องถูกจับเป็นเชลยศึกคราวสงครามเก้าทัพ
  3. นายยิ้มขายตนเองแก่ขุนช้างตอนนาล่ม
  4. หลวงวิเศษมอบนางขำให้แก่ธิดาของตนเมื่อออกเรือน
 56. ข้อใดไม่ตรงกับพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตามพระราชดำรัสที่ว่า“เราไม่ได้มาเรียนเป็นฝรั่ง เราเรียนเพื่อจะได้เป็นคนไทยที่มีความรู้เสมอด้วยฝรั่ง”
  1. ต้องการพัฒนาประเทศให้สามารถต่อต้านจักรวรรดินิยม
  2. ต้องการพัฒนาประชาชนให้ไปศึกษาต่อในต่างประเทศ
  3. ต้องการพัฒนาประชาชนให้มีความรู้เท่าเทียมกับชาวตะวันตก
  4. ต้องการพัฒนาประชาชนให้สามารถนำความรู้มาพัฒนาประเทศ
 57.  ข้อใดเป็นวิธีการเก็บภาษีในระบบเจ้าภาษีนายอากรในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
  1. การจัดเก็บภาษีโดยการชักส่วนสินค้า
  2. การเก็บภาษีเป็นสิ่งของแทนเงิน
  3. การให้เอกชนมีสิทธิในการเก็บภาษีแทนรัฐ
  4. การตั้งหน่วยงานกลางเพื่อเก็บภาษีอย่างเป็นระบบ
 58. ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475
  1. การลงทุนจำนวนมากในการพัฒนาเส้นทางคมนาคม
  2. ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก
  3. ภัยธรรมชาติคุกคามผลผลิตทางด้านการเกษตร
  4. รายจ่ายในราชสำนักเพิ่มสูงตั้งแต่รัชกาลก่อน
 59. องค์กรใดที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ทำหน้าที่ถวายคำปรึกษาและความเห็นต่อพระมหากษัตริย์
  1. คณะอภิรัฐมนตรีสภา
  2. คณะรัฐมนตรีสภา
  3. คณะองคมนตรี
  4. สภากรรมการองคมนตรี
 60. เหตุการณ์ข้อใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับความคิดที่นำไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย
  1. การปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  2. คำกราบบังคมทูลของเจ้านายและขุนนาง ที่ขอให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเปลี่ยนแปลงการปกครอง
  3. การตั้งดุสิตธานีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
  4. การส่งสามัญชนไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ
 61. ข้อใดเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การปกครองระบอบโชกุนของญี่ปุ่นสิ้นสุดลง
  1. การใช้นโยบายเปิดประเทศ
  2. การขยายตัวของการค้าระหว่างประเทศ
  3. การใช้นโยบายรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลาง
  4. ความแตกต่างและความขัดแย้งของชนชั้นต่าง ๆ ในสังคม
 62. อารยธรรมอินเดียมีอิทธิพลต่ออารยธรรมของอาณาจักรโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากที่สุดในข้อใด
  1. การปกครองและศาสนา
  2. การปกครองและเศรษฐกิจ
  3. ศาสนาและการแบ่งชั้นวรรณะ
  4. อักษรศาสตร์และการแบ่งชั้นวรรณะ
 63. การปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่สองต่างจากระยะแรกในประเด็นใด
  1. มีการใช้ถ่านหินและพลังงานลม
  2. มีการใช้พลังงานไอน้ำแทนพลังงานน้ำ
  3. มีพัฒนาการทางเทคโนโลยีและวิทยาการต่าง ๆ
  4. มีการใช้เครื่องจักรกลที่ทันสมัยแทนเครื่องมือแบบเก่า
 64. ข้อใดเป็นสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อ เจมส์ วัตต์ ประดิษฐ์เครื่องจักรไอน้ำ
  1. ประชาชนทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
  2. โรงงานทอผ้าไม่จำเป็นต้องตั้งอยู่ริมแม่น้ำ
  3. เมืองต่าง ๆ ขยายตัวพร้อม ๆ กับจำนวนเครื่องจักรไอน้ำ
  4. เกษตรกรใช้เครื่องจักรไอน้ำในการผลิตแทนวิธีการแบบดั้งเดิม
 65. การปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ (Glorious Revolution) ของอังกฤษเกิดขึ้นเพราะเหตุใด
  1. ได้รับอิทธิพลจากการปฏิวัติของชาวอเมริกัน
  2. เพื่อลดอิทธิพลทางการเมืองการปกครองของพวกขุนนาง
  3. เพื่อฟื้นฟูการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
  4. เพื่อให้อังกฤษมีการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น
 66. ข้อใดแสดงถึงอุดมการณ์การปกครองแบบประชาธิปไตยของโลกตะวันตก
  1. รัฐบาลเป็นตัวแทนกลุ่มผู้มีอำนาจทางเศรษฐกิจ
  2. รัฐบาลเป็นเจ้าของอำนาจการปกครองและประชาชนต้องปฏิบัติตาม
  3. ประชาชนต้องยอมสละซึ่งชีวิตและทรัพย์สินเพื่อค้ำจุนอำนาจของรัฐบาล
  4. ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจการปกครอง แต่มอบให้รัฐบาลดำเนินการแทนแบบมีเงื่อนไข
 67. ข้อใดคือจุดเริ่มต้นของสงครามเย็น
  1. การต่อต้านการขยายตัวของลัทธิทุนนิยม
  2. การแข่งขันเพื่อสร้างอาวุธนิวเคลียร์ของชาติมหาอำนาจ
  3. การแก่งแย่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชาติมหาอำนาจ
  4. การต่อสู้ด้านอุดมการณ์ระหว่างกลุ่มประเทศเสรีประชาธิปไตยและคอมมิวนิสต์
 68. เหตุการณ์ใดไม่ใช่ความขัดแย้งระหว่างประเทศอันเกิดจากความแตกต่างทางด้านสังคมวัฒนธรรม
  1. สงครามอ่าวเปอร์เซีย
  2. สงครามระหว่างยิว – ปาเลสไตน์
  3. วิกฤติการณ์ในแคว้นแคชเมียร์
  4. การก่อการร้ายของพวกทมิฬในศรีลังกา
 69.  ข้อใดเป็นพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่มีรากฐานมาจากผลงานประดิษฐ์ของเกรแฮม เบลล์
  1. เครื่องถ่ายเอกสาร
  2. เครื่องรับโทรศัพท์
  3. เครื่องคิดเลข
  4. เครื่องคอมพิวเตอร์
 70. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักของการจัดทำเขตการค้าเสรี
  1. กีดกันการค้ากับประเทศนอกกลุ่ม
  2. ดึงดูดการลงทุนจากประเทศภายนอกกลุ่ม
  3. ลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศคู่สัญญา
  4. พัฒนาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจในประเทศ
 71. เทคโนโลยีทางการเกษตรที่ส่งผลกระทบต่อการเกิดปัญหามลพิษในดินมากที่สุดคือข้อใด
  1. เกษตรอินทรีย์
  2. เกษตรอนินทรีย์
  3. เกษตรทฤษฎีใหม่
  4. เกษตรผสมผสาน
 72. ข้อใดไม่ใช่แหล่งพลังงานทดแทนที่รัฐบาลไทยส่งเสริมให้ใช้ในการแก้ไขปัญหาวิกฤติน้ำมัน
  1. ถ่านหิน
  2. ก๊าซชีวภาพ
  3. ก๊าซโซฮอลล์
  4. พลังงานแสงอาทิตย์
 73. ข้อใดคือสาเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้การพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศไทยประสบปัญหา
  1. เปิดโอกาสให้เทคโนโลยีของต่างชาติเข้ามาอย่างเสรี
  2. ขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  3. ขาดวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ที่ใช้การสังเกต ศึกษา และ ทดลอง
  4. มีการนำเทคโนโลยีของต่างชาติจำนวนมากมาใช้ในภาคอุตสาหกรรม
 74. มาตรการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างประเทศข้อใดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดผลทางด้านจิตวิทยาแก่คู่กรณี
  1. การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ
  2. การทำสงครามแบบเบ็ดเสร็จ
  3. การใช้อนุญาโตตุลาการ
  4. การเจรจาต่อรองระหว่างผู้นำหรือตัวแทน
 75. ข้อใดกล่าวถึงองค์การสันนิบาตชาติไม่ถูกต้อง
  1. ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเป็นองค์กรหนึ่งในสันนิบาตชาติ
  2. ประธานาธิบดีวูดโรว์ วิลสัน เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติ
  3. ประเทศมหาอำนาจทุกประเทศในขณะนั้นเป็นสมาชิกขององค์การสันนิบาตชาติ
  4. องค์การสันนิบาตชาติเกิดขึ้นจากคำแถลงการณ์ 14 ประการ ในการประชุมสันติภาพที่แวร์ซายส์
 76. ปฏิบัติการใดที่ถือว่าเกินขอบเขตของปฏิบัติการรักษาสันติภาพขององค์การสหประชาชาติ
  1. การส่งกองกำลังเข้าไปดูแลการถอนทหารของคู่กรณี
  2. การส่งกองกำลังเข้าไปร่วมต่อสู้กับกลุ่มกบฏในประเทศสมาชิก
  3. การส่งกองกำลังรักษาการเข้าไปในดินแดนพิพาทหลังทำข้อตกลงหยุดยิง
  4. การส่งเครื่องอุปโภคบริโภคไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยสงคราม
 77. ข้อใดไม่ใช่แนวทางป้องกันปัญหาการยกพวกตีกันของวัยรุ่น
  1. เพิ่มสถานฟื้นฟูจิตใจเยาวชนผู้กระทำความผิด
  2. ลดการเสนอเรื่องที่ยั่วยุการใช้ความรุนแรงทางสื่อมวลชน
  3. สนับสนุนให้เยาวชนใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬาและดนตรี
  4. จัดให้มีการอบรมสั่งสอนและฝึกปฏิบัติสมาธิในโรงเรียน
 78. การเปลี่ยนแปลงของสังคมเมืองในข้อใดที่ไม่กระทบต่อค่านิยมของประชาชน
  1. วิถีชีวิตและฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนมีความหลากหลาย
  2. การกำหนดพื้นที่ (zoning) ในการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อความเป็นระเบียบ
  3. การถ่ายทอดภูมิปัญญาจากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ลดน้อยลง
  4. ขนาดและความสัมพันธ์ของครอบครัวเปลี่ยนจากครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดี่ยว
 79. การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ นอกจากจะทำให้มีสุขภาพดีแล้ว ยังส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของบุคคลอย่างไร
  1. สร้างวินัยให้ตนเอง
  2. สร้างนิสัยรู้แพ้รู้ชนะ
  3. สร้างการทำงานเป็นกลุ่ม
  4. สร้างความทันสมัยให้ตนเอง
 80. ข้อมูลในข้อใดที่ชี้ว่าประเทศไทยยังต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขอนามัย
  1. อัตราการตายของทารกในภาคกลางต่ำกว่าร้อยละ 20
  2. ประชากรในภาคใต้ร้อยละ 50 มีอายุยืนยาวถึง 90 ปีขึ้นไป
  3. เด็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 50 ป่วยเป็นโรคพยาธิต่าง ๆ
  4. ภาวะทุพโภชนาการระหว่างอายุ 0 – 14 ปี ของภาคตะวันออกต่ำกว่าร้อยละ 1
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ภูมิศาสตร์ ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s