::ข้อสอบ ปี 47 ::

 1.  ข้อความใดถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับ “วิทยาศาสตร์สังคม”
  1. พยายามนำวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้
  2. สามารถใช้การทดลองในห้องปฏิบัติการได้ดี
  3. มักใช้ลำดับเหตุผลและการทดลองอย่างแพร่หลาย
  4. ประสบความสำเร็จในการใช้วิธีสังเกตการณ์และการทดลอง
 2. บุคคลใดเป็นผู้วางรากฐานของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่รุ่นแรก
  1. เซอร์ฟรานซิส เบคอน
  2. เบนจามิน แฟรงกลิน
  3. จอร์จ สตีเฟนสัน
  4. ไมเคิล ฟาราเดย์
 3. ปัจจุบันเทคโนโลยีเลเซอร์มีบทบาทในสาขาต่าง ๆ ยกเว้นข้อใด
  1. การสื่อสาร
  2. การเกษตร
  3. การบันเทิง
  4. การพิมพ์
 4. เพราะเหตุใดจึงถือว่าอุตสาหกรรมทอผ้าเป็นอุตสาหกรรมแรกของการปฏิวัติอุตสาหกรรม
  1. คาร์ตไรท์ประดิษฐ์เครื่องทอผ้าสำเร็จ
  2. อังกฤษครองตลาดสินค้าผ้าขนสัตว์อยู่แล้ว
  3. ใช้แรงงานคนร่วมกับเครื่องจักรในการผลิต
  4. สามารถผลิตเครื่องนุ่งห่มให้เพียงพอกับความต้องการของตลาดได้
 5. เพราะเหตุใดประชากรของประเทศไทยจึงเพิ่มขึ้นมากในระยะหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
  1. อัตราการเกิดเพิ่มขึ้นมาก อัตราการตายค่อนข้างคงที่
  2. อัตราการเกิดค่อนข้างคงที่ อัตราการตายลดลงมาก
  3. อัตราการเกิดเพิ่มขึ้นมาก อัตราการตายลดลงมาก
  4. อัตราการเกิดเพิ่มขึ้น อัตราการตายลดลง และการอพยพเข้าเพิ่มขึ้น
 6. ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบโดยตรงของความขัดแย้งที่เกิดจากความแตกต่างทางความเชื่อและค่านิยม
  1. สั่นคลอนความมั่นคงของประเทศ
  2. สูญเสียงบประมาณแผ่นดินจำนวนมากในการแก้ปัญหา
  3. มีความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้
  4. นำไปสู่การแบ่งแยกดินแดน
 7. ข้อใดคือปัจจัยสำคัญที่สุดของการพัฒนาเทคโนโลยีของไทย
  1. สถาบันวิจัย
  2. งบประมาณของรัฐ
  3. ความร่วมมือจากต่างประเทศ
  4. บุคลากร
 8. สาเหตุพื้นฐานของความขัดแย้งระหว่างอิรัก – อิหร่านมาจากเรื่องใด
  1. ผลกระทบของสงครามเย็น
  2. ความต้องการเป็นผู้นำในภูมิภาค
  3. ความเชื่อทางศาสนา
  4. การแย่งชิงผลประโยชน์จากน้ำมัน
 9. เหตุการณ์ใดนำไปสู่ความเสื่อมศรัทธาในองค์การสหประชาชาติ
  1. สหรัฐอเมริกาโจมตีอิรัก
  2. วิกฤตการณ์คาบสมุทรเกาหลี
  3. การสู้รบระหว่าง อิสราเอล – ปาเลสไตน์
  4. รัสเซียส่งกองทหารปราบปรามกบฏเชชเนีย
 10. องค์การใดมีเป้าหมายหลักในการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
  1. ILO
  2. NATO
  3. OPEC
  4. APEC
 11. พระมหากษัตริย์สมัยอยุธยาทรงมีนโยบายเกี่ยวกับการควบคุมคนต่างชาติอย่างไร
  1. ให้อยู่ได้อย่างอิสระ ภายใต้การควบคุมของขุนนางไทย
  2. ให้รวมกันอยู่ตามเชื้อชาติ ภายใต้การควบคุมของขุนนางไทย
  3. ให้รวมกันอยู่ตามเชื้อชาติ ภายใต้การควบคุมของหัวหน้าชาวต่างชาติ
  4. ให้อยู่ได้อย่างอิสระ ภายใต้การควบคุมของหัวหน้าชาวต่างชาติ
 12. ข้อใดไม่ใช่ผลของสนธิสัญญาเบาว์ริง
  1. ความรุ่งเรืองของ “การค้าสำเภา”
  2. ความเป็นอยู่ของราษฎรดีขึ้น
  3. การบุกเบิกที่ดินเพื่อขยายการทำนา
  4. การแพร่หลายของเศรษฐกิจแบบเงินตรา
 13. ในการปลดปล่อยทาสให้เป็นไทแก่ตัวเอง รัชกาลที่ 5 ทรงมีนโยบายที่จะช่วยเหลือให้ทาสสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างไร
  1. จัดสรรที่ทำกินให้ตามความจำเป็น
  2. ให้ทำงานกับนายโดยได้รับเงินเดือน
  3. จัดการศึกษาเพื่อเป็นช่องทางหาเลี้ยงชีพได้ต่อไป
  4. รัฐให้เงินช่วยเหลือในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
 14. การแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีลักษณะที่สำคัญอย่างไร
  1. ตัดงบประมาณรายจ่าย ลดจำนวนข้าราชการ
  2. ผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกให้มีปริมาณเพิ่มขึ้น
  3. กู้เงินจากต่างประเทศเพื่อมาสร้างงานให้กับคนไทย
  4. กีดกันการค้าขายของคนต่างด้าวที่ทำธุรกิจการค้าในประเทศไทย
 15. พระมหากษัตริย์หรือบุคคลใดเป็นผู้กำหนดให้ “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” เป็นสถาบันหลักของประเทศ
  1. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
  2. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
  3. จอมพล ป.พิบูลสงคราม
  4. คณะราษฎร
 16. พัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมของญี่ปุ่นภายหลังการเปิดประเทศแล้วได้เจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วเพราะเหตุใด
  1. ชาวญี่ปุ่นมีระเบียบวินัยสูง
  2. รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับการศึกษา
  3. ญี่ปุ่นเปลี่ยนการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย
  4. ญี่ปุ่นมีความเป็นชาตินิยมสูง
 17. ประเทศใดเข้ามาไกล่เกลี่ยปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลศรีลังกากับพวกกบฏทมิฬแบ่งแยกดินแดน และมีการประชุมกันที่ใด
  1. สวีเดน และที่เวียนนา
  2. สหรัฐอเมริกา และที่โคลัมโบ
  3. นอร์เวย์ และที่กรุงเทพฯ
  4. อังกฤษ และที่เดลี
 18. สาเหตุสำคัญที่ทำให้อินเดียที่เคยอยู่ใต้การปกครองของอังกฤษต้องแยกออกเป็นอินเดียและปากีสถานคือข้อใด
  1. ความขัดแย้งทางศาสนา
  2. ลัทธิชาตินิยม
  3. ความแตกต่างทางเศรษฐกิจ
  4. ปัญหาดินแดนแคชเมียร์
 19. การส่งทหารไทยไปประจำในติมอร์ตะวันออกสอดคล้องกับพันธะที่ไทยมีในข้อใด
  1. ไทยเป็นสมาชิกองค์การอาเซียน
  2. ไทยมีความร่วมมือทางทหารกับอินโดนีเซีย
  3. ไทยเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ
  4. ไทยมีข้อตกลงกับกลุ่มประเทศสมาชิกเอเปก
 20. พลังผลักดันในข้อใด ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดของคนในโลกตะวันตกจากสมัยกลางมาสู่สมัยใหม่
  1. ลัทธิพาณิชยนิยม
  2. ลัทธิเหตุผลนิยม
  3. ลัทธิมนุษยนิยม
  4. ลัทธิจักรวรรดินิยม
 21. ข้อใดคือสาเหตุที่ผลักดันให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม
  1. เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้า
  2. เพื่อผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานเดียวกัน
  3. เพื่อทดแทนการขาดแคลนแรงงาน
  4. เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีจำนวนมากขึ้น
 22. ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการปฏิวัติอเมริกา ค.ศ. 1776
  1. เพื่อยุติการยอมรับความเป็นประมุขของกษัตริย์อังกฤษ
  2. เพื่อยุติบทบาทของรัฐสภาอังกฤษในอาณานิคมอเมริกา
  3. เพื่อยุติการบังคับใช้กฎหมายอังกฤษในอาณานิคมอเมริกา
  4. เพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างชาวอาณานิคมทางเหนือและทางใต้
 23. ประเทศใดที่นำแนวคิดของมองเตสกิเออเกี่ยวกับการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจการปกครองมาใช้อย่างได้ผลมากที่สุด
  1. อังกฤษ
  2. ฝรั่งเศส
  3. เยอรมนี
  4. สหรัฐอเมริกา
 24. ข้อใดไม่ใช่ข้อแตกต่างระหว่างองค์การสหประชาชาติกับองค์การสันนิบาตชาติ
  1. การมีกองกำลังของตนเอง
  2. การสามารถลงโทษผู้ละเมิดมติ
  3. การบังคับใช้มติขององค์กร
  4. การอาศัยการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้ง
 25. ข้อใดไม่เป็นปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
  1. มีสินค้าและบริการใดที่ประเทศควรจะผลิตเพื่อสนองความต้องการของประชาชน
  2. ผู้ผลิตจะต้องใช้ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ อย่างไร ในการผลิตสินค้าเพื่อให้ประหยัดต้นทุน
  3. สินค้าที่ผลิตจะมีการกระจายไปสู่ประชาชนในสังคมอย่างไร จึงจะเหมาะสม
  4. รัฐบาลควรเลือกใช้นโยบายเศรษฐกิจใด เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนสินค้าในระบบเศรษฐกิจ
 26. สาเหตุใดจะทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกมีแนวโน้มสูงขึ้น
  1. กลุ่มประเทศผู้ผลิตและส่งออกน้ำมันลดปริมาณน้ำมันสำรอง
  2. ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประชากรโลกเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  3. ประเทศต่าง ๆ ไม่ประสบความสำเร็จในการค้นพบแหล่งน้ำมันแหล่งใหม่
  4. การผลิตวัตถุดิบทดแทนน้ำมันปิโตรเลียมยังคงมีต้นทุนการผลิตสูง
 27. ข้อใดเป็นไปตามกฎของอุปสงค์
  1. นายสมชัยตั้งใจจะเลิกสูบบุหรี่ จึงเริ่มซื้อบุหรี่สูบน้อยลง
  2. นางสมสุขซื้อทุเรียนบริโภคน้อยลงในปีนี้ เพราะราคาแพงขึ้นกว่าเดิม
  3. นายสมบูรณ์ต้องการมีรถยนต์แต่ไม่มีเงินพอ จึงเก็บเงินสะสมไว้ซื้อในปีหน้า
  4. นางสมศรีมีญาติจากต่างจังหวัดมาอาศัยอยู่ด้วย จึงต้องใช้จ่ายซื้ออาหารมากขึ้น
 28. ข้อดีของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมคือข้อใด
  1. ประชาชนทำงานอย่างเต็มที่ เพราะรัฐให้ค่าตอบแทนที่แน่นอน
  2. การกระจายรายได้ของประชาชนมีความใกล้เคียงกัน เพราะรัฐให้การดูแล
  3. ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคถูก เพราะรัฐเป็นผู้จัดจำหน่ายเอง
  4. มีระบบสาธารณูปโภคอย่างเพียงพอ เพราะรัฐจัดตามความต้องการของประชาชน
 29. ข้อใดนับรวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ในประเทศเบื้องต้น (GDP) ของประเทศไทย
  1. นายทองดีได้รับเงิน 3,500 บาท จากเจ้าของสุนัขที่นำสุนัขมาฝากเลี้ยง
  2. นายชูวิทย์จ่ายเงิน 100,000 บาท ซื้อหุ้นสามัญธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  3. มารดาให้เงินบุตรเพิ่มขึ้นอีกเดือนละ 500 บาท ตามค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น
  4. รัฐบาลอนุมัติให้จ่ายเงิน 100 ล้านบาท ช่วยผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดต่าง ๆ
 30. การที่สำนักงานสลากกินแบ่งจัดระบบหวยออนไลน์ให้ประชาชนซื้อแทนระบบหวยใต้ดิน จะส่งผลอย่างไรต่อผลิตภัณฑ์ในประเทศเบื้องต้น (GDP) ของประเทศไทย
  1. ลดลง
  2. เพิ่มขึ้น
  3. ไม่เปลี่ยนแปลง
  4. ลดลงในตอนแรก แต่จะเพิ่มขึ้นในตอนหลัง
 31. ถ้าใน พ.ศ. 2545 สินค้าและบริการทั้งหมดที่ผลิตขึ้นได้ในประเทศมีมูลค่า 1,800 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้เป็นของผู้ลงทุนต่างชาติ 200 ล้านบาท ในขณะเดียวกันคนไทยในต่างประเทศได้โอนรายได้กลับเข้าประเทศ 100 ล้านบาท มูลค่าผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้นของประเทศ (GNP) จะเป็นเท่าใด
  1. 1,600 ล้านบาท
  2. 1,700 ล้านบาท
  3. 1,800 ล้านบาท
  4. 1,900 ล้านบาท
 32. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของประเทศไทยมีแนวโน้มลดต่ำลง เนื่องจากสาเหตุข้อใด
  1. การบริการสินเชื่อเงินผ่อนมีมากขึ้น ความจำเป็นต้องกู้เงินจากธนาคารจึงลดลง ทำให้ธนาคารไม่ต้องการเงินฝากเพิ่ม
  2. ประชาชนฝากเงินไว้กับธนาคารมากขึ้น แทนที่จะนำไปลงทุนในทางอื่น
  3. ธนาคารพาณิชย์ไม่กล้าปล่อยกู้เพราะเกรงปัญหาหนี้เสีย จึงต้องลดต้นทุนโดยลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
  4. รัฐบาลมีนโยบายที่จะลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อกระตุ้นการลงทุน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากจึงปรับลดลงตาม
 33. รัฐบาลควรใช้นโยบายการคลังอย่างไร เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจซบเซา
  1. ใช้จ่ายสูงกว่ารายได้จากภาษีอากร
  2. ใช้จ่ายเท่ากับรายได้ที่จัดเก็บได้
  3. ใช้จ่ายเท่ากับรายได้ที่จัดเก็บได้และเงินกู้ยืม
  4. ใช้จ่ายเท่ากับรายได้จากภาษีอากรและจากรัฐวิสาหกิจ
 34. การแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อในระยะยาว ทำได้โดยวิธีใด
  1. ลดอัตราภาษี ลดการใช้จ่ายของรัฐ ลดอัตราดอกเบี้ย
  2. เพิ่มอัตราภาษี ลดการใช้จ่ายของรัฐ เพิ่มอัตราดอกเบี้ย
  3. เพิ่มอัตราภาษี เพิ่มการใช้จ่ายของรัฐ เพิ่มอัตราดอกเบี้ย
  4. ลดอัตราภาษี เพิ่มการใช้จ่ายของรัฐ ลดอัตราดอกเบี้ย
 35. ถ้าประเทศประสบกับปัญหาดุลการชำระเงินขาดดุล จะสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยวิธีใด
  1. ลดค่าเงิน ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ จำกัดการส่งออก
  2. เพิ่มค่าเงิน ควบคุมการลงทุนจากต่างประเทศ ส่งเสริมการส่งออก
  3. เพิ่มค่าเงิน ควบคุมการลงทุนจากต่างประเทศ จำกัดการนำเข้า
  4. ลดค่าเงิน ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ จำกัดการนำเข้า
 36. ถ้าอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ร้อยละ 1 ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ที่ร้อยละ 2 จะทำให้เกิดผลอย่างไร
  1. เงินทุนระยะสั้นเคลื่อนย้ายเข้าประเทศไทยมากขึ้น
  2. เอกชนไทยจะกู้ยืมเงินจากธนาคารกลางสหรัฐอเมริกามากขึ้น
  3. ธนาคารแห่งประเทศไทยจะปล่อยสินเชื่อได้ยากกว่าเดิม
  4. ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นสาขาของต่างประเทศจะต้องลดอัตราดอกเบี้ยของตนลงต่ำกว่าธนาคารพาณิชย์ของไทย
 37. ข้อใดจัดว่าเป็นจุดอ่อนของการใช้ตัวเลขรายได้เฉลี่ยต่อหัวเป็นเครื่องชี้วัดการพัฒนาเศรษฐกิจ
  1. ไม่สามารถบอกกำลังผลิตของประเทศได้
  2. ไม่สะท้อนลักษณะการกระจายรายได้ของประชาชน
  3. ไม่สามารถเปรียบเทียบรายได้จากการผลิตภายในประเทศและจากต่างประเทศได้
  4. ไม่สามารถเปรียบเทียบการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มีจำนวนประชากรต่างกันได้
 38. ข้อใดไม่ใช่สภาพสังคมไทยที่พึงประสงค์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549)
  1. สังคมอุปถัมภ์
  2. สังคมคุณภาพ
  3. สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
  4. สังคมสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน
 39. แนวโน้มเกี่ยวกับลักษณะประชากรในประเทศไทยจะเป็นอย่างไร
  1. จำนวนทารกทั่วประเทศในแต่ละปีจะเพิ่มสูงขึ้น
  2. ประชากรวัยสูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเพิ่มมากขึ้น
  3. สัดส่วนประชากรในเขตเมืองจะสูงกว่าประชากรในเขตชนบท
  4. จำนวนประชากรภาคกลางเมื่อรวมกรุงเทพมหานครแล้วจะมีมากกว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 40. เหตุใดภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงเลี้ยงโคมากที่สุดในประเทศไทย
  1. มีแหล่งน้ำเพียงพอ
  2. ภูมิอากาศเป็นแบบสะวันนา
  3. พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินทรายไม่เหมาะในการเพาะปลูก
  4. รัฐบาลส่งเสริมให้ภูมิภาคนี้เป็นเขตปศุสัตว์ตามโครงการอีสานเขียว
 41. เหตุใดจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดจึงเป็นแหล่งพลอยประดับที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ
  1. มีหินบะซอลต์เนื้อละเอียดสีเข้มที่มีซิลิกาต่ำ
  2. เป็นแหล่งสำคัญที่รับซื้อพลอยไพลินจากประเทศกัมพูชา
  3. ภูมิประเทศเป็นที่ราบลอนลาด มีโครงสร้างเป็นหินแกรนิตที่มีพลอยแทรกตัวอยู่
  4. ช่างเจียระไนพลอยฝีมือดีส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด
 42. ดินเปรี้ยวบริเวณที่ราบภาคกลางตอนล่าง เกิดขึ้นในภูมิประเทศแบบใด
  1. ลานตะพักชายฝั่งทะเล
  2. ที่ราบลุ่มน้ำทะเลท่วมถึง
  3. ที่ลุ่มต่ำระหว่างแนวสันทรายชายฝั่ง
  4. ที่ลุ่มที่น้ำทะเลและน้ำกร่อยเคยท่วมถึง
 43. ป่าพรุไม่ปรากฏอยู่ในภูมิประเทศแบบใด
  1. ที่ราบน้ำท่วมถึง
  2. ลานตะพักลำน้ำขั้นต่ำ
  3. ที่ลุ่มต่ำระหว่างแนวสันทรายชายฝั่ง
  4. ที่ราบลุ่มน้ำทะเลท่วมถึง
 44. เหตุใดลุ่มน้ำในภาคตะวันออกจึงมีแต่แม่น้ำสายสั้น ๆ ไม่มีแม่น้ำสายหลัก
  1. พื้นที่แคบมาก วางตัวในแนวเหนือ – ใต้ ทางตอนเหนือเป็นภูเขา ทางใต้เป็นอ่าวไทย
  2. พื้นที่แคบมาก วางตัวในแนวตะวันตก – ตะวันออก ทางตอนเหนือเป็นภูเขา ทางใต้เป็นที่ราบชายฝั่งทะเล
  3. พื้นที่แคบ วางตัวในแนวเหนือ – ใต้ มีภูเขาอยู่ตอนกลาง ทางใต้เป็นที่ราบชายฝั่งทะเล
  4. พื้นที่แคบ วางตัวในแนวตะวันตก – ตะวันออก มีภูเขาทางทิศตะวันออก ทางใต้เป็นอ่าวไทย
 45. ข้อใดกล่าวถึงแม่น้ำในประเทศไทยได้ถูกต้อง
  1. แม่น้ำท่าจีนแยกจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาท ไหลลงอ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรสงคราม
  2. แม่น้ำแม่กลอง เกิดจากแม่น้ำแควใหญ่และแม่น้ำแควน้อย ไหลลงอ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรสาคร
  3. แม่น้ำเพชรบุรีมีต้นน้ำอยู่ในทิวเขาตะนาวศรี ไหลลงทะเลที่อ่าวบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
  4. แม่น้ำชีมีต้นน้ำอยู่ในทิวเขาเพชรบูรณ์ ไหลลงแม่น้ำโขง ที่จังหวัดอุบลราชธานี
 46.  ปัจจัยใดทำให้ภาคตะวันตกแห้งแล้ง
  1. เป็นพื้นที่เงาฝนของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
  2. เป็นพื้นที่ที่อยู่ใต้อิทธิพลของลมข้าวเบาซึ่งเป็นลมแล้ง
  3. เป็นพื้นที่ด้านรับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นลมแล้ง
  4. เป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจุดกำเนิดของพายุหมุนจากทะเลจีนใต้มากที่สุด
 47. ภูมิอากาศของภาคใต้มีลักษณะอย่างไร
  1. ภูมิอากาศเป็นแบบป่าฝนเมืองร้อนทั้งภูมิภาค
  2. ชายฝั่งด้านตะวันออกแห้งแล้งกว่าชายฝั่งด้านตะวันตก
  3. ชายฝั่งด้านตะวันตกแห้งแล้งกว่าชายฝั่งด้านตะวันออก
  4. ตอนล่างมีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน และตอนบนมีภูมิอากาศแบบสะวันนา
 48. เหตุใดพายุไต้ฝุ่นจึงมีกำลังอ่อนลงเมื่อพัดเข้าสู่ประเทศไทย
  1. ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เคลื่อนตัวมาปะทะ
  2. ทิวเขาในประเทศเวียดนามและลาวเป็นแนวปะทะ
  3. ขณะที่พายุนี้เคลื่อนที่ได้มีฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้าง
  4. แหล่งกำเนิดอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งมีระยะทางห่างไกลจากประเทศไทยมาก
 49.  แผ่นดินถล่มอย่างรุนแรงในเขตอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เกิดขึ้นจากสาเหตุใด
  1. เป็นบริเวณที่ป่าไม้ถูกทำลาย
  2. ตั้งอยู่ในหุบเขาและอยู่ในทิศทางลมพายุ
  3. ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน
  4. มีการใช้ที่ดินเชิงเขาผิดวิธี ไม่ได้ปรับพื้นที่เป็นขั้นบันได
 50. เพราะเหตุใดทะเลด้านฝั่งอันดามัน จึงมีความเหมาะสมในการทำประมงน้อยกว่าฝั่งอ่าวไทย
  1. มีปริมาณสัตว์น้ำอุดมสมบูรณ์น้อยกว่า
  2. มีลักษณะเป็นชายฝั่งแบบยกตัว น้ำตื้นเกินไป
  3. มีน้ำลึกมาก และคลื่นลมรุนแรงกว่า
  4. มีลักษณะเป็นชายฝั่งแบบยุบจม สร้างท่าเทียบเรือยากกว่า
 51. ปรากฏการณ์ทางพื้นที่ข้อใดไม่ปรากฏในพื้นที่ลุ่มน้ำมูล
  1. พื้นที่ป่าไม้หนาแน่นที่สุดของภูมิภาค
  2. ดินส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เป็นดินทรายและดินเค็ม
  3. ประชากรตั้งถิ่นฐานหนาแน่นบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำ
  4. ทำนาบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำ ปลูกพืชไร่บริเวณลานตะพักลำน้ำ
 52. ข้อใดไม่ถูกต้องตามสภาพภูมิศาสตร์
  1. ชายฝั่งทะเลอันดามันเป็นไหล่ทวีป พื้นที่ลาดชันและลึกมาก มีคลื่นลมรุนแรง
  2. ภูเขาหินปูนในภาคเหนือมีลักษณะยอดโค้งมน ไม่หยักแหลมขรุขระ มีถ้ำภายในภูเขา
  3. ทิวเขาพนมดงรักเริ่มจากช่องตะโก จังหวัดบุรีรัมย์ ไปสิ้นสุดที่จังหวัดอุบลราชธานี
  4. แม่น้ำบางปะกงเกิดจากแม่น้ำนครนายกและแม่น้ำปราจีนบุรี ไหลลงทะเลระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทรากับจังหวัดชลบุรี
 53. ความสำเร็จของการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญข้อใด
  1. การมีรัฐธรรมนูญเป็นหลักในการปกครองประเทศ
  2. การกำหนดสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเหมาะสม
  3. การกำหนดขอบเขตอำนาจของสถาบันการเมืองที่รัดกุม
  4. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนอย่างกว้างขวาง
 54. กิจกรรมใดเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
  1. การชุมนุมเรียกร้องให้มีการเปิดบ่อนการพนันเสรี
  2. การร่วมกันซ่อมแซมสะพานที่ชำรุดจากการถูกน้ำท่วม
  3. การเข้าร่วมตักบาตรทำบุญหน้าที่ทำการอำเภอในวันขึ้นปีใหม่
  4. การแต่งกายด้วยผ้าไทยไปทำงานทุกวันตามนโยบายการอนุรักษ์วัฒนธรรม
 55. ข้อใดคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยในปัจจุบัน
  1. เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล สภาตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา
  2. เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา
  3. เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา
  4. เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล สภาตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา
 56. ลักษณะเด่นของการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยคือข้อใด
  1. รัฐสภาเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุด
  2. รัฐสภาเป็นผู้ใช้อำนาจสูงสุด
  3. ประมุขของรัฐเป็นผู้ใช้อำนาจสูงสุด
  4. ประมุขของรัฐเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุด
 57. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองสมัยอยุธยา
  1. ผู้รั้ง
  2. จตุสดมภ์
  3. ยกกระบัตร
  4. สมุหเทศาภิบาล
 58. เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช 2540 กำหนดให้มีองค์กรอิสระเพื่อวัตถุประสงค์สำคัญในข้อใด
  1. เป็นที่ปรึกษาของรัฐบาล
  2. เป็นที่ปรึกษาของรัฐสภา
  3. เป็นตัวแทนของประชาชน
  4. เป็นผู้ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
 59. หลักเกณฑ์ข้อใดที่เหมือนกันในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
  1. เขตเลือกตั้ง
  2. วิธีการหาเสียงเลือกตั้ง
  3. อายุของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
  4. การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
 60. ตำแหน่งใดไม่ได้มีการระบุไว้ในรัฐธรรมนูญว่าต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
  1. สมาชิกวุฒิสภา
  2. ผู้บริหารท้องถิ่น
  3. ผู้ช่วยรัฐมนตรี
  4. สมาชิกสภาท้องถิ่น
 61. นางสาวโสภีสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐได้ แต่สอบตกสัมภาษณ์เนื่องจากน้ำหนักเกินกว่ากฎที่คณะที่สอบเข้าได้ระบุไว้ถ้าท่านเป็นนางสาวโสภี ท่านจะร้องขอความเป็นธรรมเพื่อยกเลิกกฎดังกล่าวจากสถาบันใด
  1. ศาลปกครอง
  2. ศาลรัฐธรรมนูญ
  3. สำนักนายกรัฐมนตรี
  4. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 62. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับผลของพินัยกรรมที่ทำโดยผู้เยาว์
  1. มีผลเป็นโมฆียะ เพราะไม่เป็นไปตามหลักเรื่องความสามารถในการทำนิติกรรม
  2. มีผลเป็นโมฆะ เพราะตามหลักกฎหมายมรดกห้ามไม่ให้ผู้เยาว์ทำพินัยกรรม
  3. มีผลเป็นโมฆะ ถ้าหากผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่าสิบห้าปีบริบูรณ์เป็นผู้ทำพินัยกรรม
  4. มีผลเป็นโมฆียะ เพราะการแสดงเจตนาในการทำพินัยกรรมของผู้เยาว์ไม่สมบูรณ์
 63. นางสาวโซเซเป็นชาวต่างประเทศ แจ้งความกับตำรวจว่าถูกคนขับรถรับจ้างข่มขืน ตำรวจสอบพยานแล้วไม่เชื่อว่าเป็นความจริงต่อมานางสาวโซเซรับสารภาพว่ากุข่าวขึ้น นางสาวโซเซจะมีความผิดหรือไม่ อย่างไร
  1. ผิด ฐานหมิ่นประมาท
  2. ผิด ฐานฟ้องเท็จ
  3. ผิด ฐานแจ้งความเท็จ
  4. ไม่ผิด เพราะรับสารภาพ
 64. บุคคลใดไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีอาญา
  1. ทนายความ
  2. พนักงานสอบสวน
  3. ผู้พิพากษาศาลแขวง
  4. พนักงานพิทักษ์ทรัพย์
 65. การฟื้นฟูกิจการของบริษัทซึ่งมีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) เกี่ยวข้องกับศาลใดมากที่สุด
  1. ศาลแพ่ง
  2. ศาลอาญา
  3. ศาลอุทธรณ์
  4. ศาลล้มละลาย
 66. นายนทีกู้ยืมเงินนายทองเป็นเงิน 10,000 บาท ทำสัญญากู้เป็นหนังสือลงลายมือชื่อนายนทีและนายทอง ในสัญญาระบุให้นายทองคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 18 ต่อปี กำหนดให้นายนทีชำระหนี้ภายใน 1 ปี ดังนี้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ นายนทีจะต้องชำระหนี้หรือไม่
  1. ไม่ต้องชำระหนี้ทั้งหมด เพราะสัญญากู้ตกเป็นโมฆะ
  2. ต้องชำระหนี้ทั้งหมด เพราะได้ทำสัญญากู้ไว้เป็นหลักฐาน
  3. ต้องชำระหนี้เฉพาะดอกเบี้ย ส่วนเงินต้น 10,000 บาท ไม่ต้องชำระเพราะเป็นโมฆะ
  4. ต้องชำระหนี้เฉพาะเงินต้น 10,000 บาท ส่วนดอกเบี้ย ไม่ต้องชำระ เพราะตกเป็นโมฆะ
 67. ข้อใดคือหน้าที่ของวัฒนธรรม
  1. สิ่งที่มนุษย์ต้องเรียนรู้
  2. สิ่งที่เป็นมรดกทางสังคม
  3. สิ่งที่มนุษย์ใช้ปรับตัวในการดำเนินชีวิต
  4. สิ่งประดิษฐ์เพื่อให้มนุษย์ใช้ในชีวิตประจำวัน
 68. องค์ประกอบของวัฒนธรรมในข้อใดเปลี่ยนแปลงยากที่สุด
  1. ประเพณี
  2. ความเชื่อ
  3. ค่านิยม
  4. ทัศนคติ
 69. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม
  1. เปลี่ยนแปลงได้
  2. มีความเป็นสากล
  3. ใช้แทนสิ่งอื่นได้
  4. ถ่ายทอดให้ผู้อื่นรับรู้ได้
 70. ข้อใดมีความถูกต้องน้อยที่สุดเมื่อกล่าวถึงค่านิยม
  1. เป็นสิ่งที่มีค่าและถูกต้องเสมอ
  2. กำหนดทัศนคติและแนวการปฏิบัติของบุคคล
  3. เป็นที่มาที่สำคัญของบรรทัดฐานของสังคม
  4. กำหนดสิ่งที่พึงปรารถนาสำหรับทุกคน
 71. ข้อใดกล่าวถึงประเภทของสถานภาพที่แตกต่างจากข้ออื่น
  1. นายสมศักดิ์เป็นผู้ใหญ่ใจดี
  2. นายทองพันชั่งเป็นลูกเศรษฐี
  3. นางสวยสดเป็นภรรยาดาราภาพยนตร์
  4. นางสาวสร้อยเพชรเป็นคนไทยเชื้อสายญี่ปุ่น
 72. ข้อใดแสดงให้เห็นว่ามีการจัดระเบียบทางสังคมเกิดขึ้นแล้วในกลุ่มคน
  1. เมื่อมีการกระทำต่อกันเป็นเวลานาน
  2. เมื่อสมาชิกร่วมมือกันมากกว่าขัดแย้ง
  3. เมื่อกลุ่มคนมีการกระทำระหว่างกัน
  4. เมื่อความสัมพันธ์มีแบบแผน
 73. ข้อใดคือแบบแผนพฤติกรรมที่สำคัญที่สุดของสถาบันครอบครัว
  1. การผลิตสมาชิกใหม่
  2. การเลี้ยงดูสมาชิกใหม่
  3. การถ่ายทอดวัฒนธรรม
  4. การสมรส
 74. วัฒนธรรมไทยมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาเนื่องจากสาเหตุใดมากที่สุด
  1. การเพิ่มขึ้นของประชากร
  2. การติดต่อสัมพันธ์กับสังคมอื่น
  3. การพัฒนาทางเทคโนโลยี
  4. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครอง
 75. วิญญาณในพระพุทธศาสนาหมายถึงอะไร
  1. ตัวตนที่แท้จริงของมนุษย์
  2. ความรู้สึกของมนุษย์ที่ไม่แตกดับ
  3. ส่วนที่จะไปเกิดใหม่เมื่อคนเราสิ้นชีวิตแล้ว
  4. การรับรู้ทางตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ
 76. พระพุทธศาสนาสอนว่าเราควรปฏิบัติต่อทุกข์อย่างไร
  1. วางเฉยเป็นอุเบกขา
  2. ต่อสู้เอาชนะทุกวิถีทาง
  3. ยอมรับว่าเป็นผลของกรรม
  4. รับรู้ว่าเป็นความจริงของชีวิต
 77. กรรมตามหลักพระพุทธศาสนาหมายถึงอะไร
  1. การกระทำทุกอย่าง
  2. การกระทำที่เกิดจากความจงใจ
  3. กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม
  4. ผลของความดีหรือความชั่วที่จะติดตามผู้กระทำไปยังโลกหน้า
 78. ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงสิ่งที่เป็นประเภทเดียวกันของศาสนาต่าง ๆ
  1. อัลกุรอาน ไบเบิล พระเวท
  2. โมเสส พระเยซู พระมุฮัมมัด
  3. เมกกะ เบธเลเฮ็ม นาซาเร็ธ
  4. ซุนนี โปรเตสแตนต์ ยูดาย
 79. นักบวชในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกต่างจากนักบวชในศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์อย่างไร
  1. นักบวชคาทอลิกไม่สามารถแต่งงานมีครอบครัวได้ แต่นักบวชโปรเตสแตนต์อาจแต่งงานมีครอบครัวได้
  2. นักบวชคาทอลิกทำพิธีทางศาสนาได้ แต่นักบวชโปรเตสแตนต์ทำไม่ได้
  3. นักบวชคาทอลิกอยู่ประจำที่ แต่นักบวชโปรเตสแตนต์ต้องเดินทางไปประกาศศาสนายังดินแดนต่าง ๆ
  4. นักบวชคาทอลิกใช้ภาษาละตินในการประกอบพิธีทางศาสนา ส่วนนักบวชโปรเตสแตนต์ใช้ภาษาอังกฤษ
 80. ข้อใดกล่าวถึงศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามได้ถูกต้อง
  1. ทั้งสองศาสนาเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวกัน
  2. ทั้งสองศาสนาเห็นว่ารัฐต้องอยู่ภายใต้ศาสนา
  3. ทั้งสองศาสนาเชื่อว่าศาสดาของตนคือบุตรของพระเจ้า
  4. ทั้งสองศาสนาเชื่อว่าความรักและการให้อภัยคือคุณธรรมสำคัญ
 81. ข้อใดเป็นลักษณะพิเศษของมนุษย์ที่ต่างจากสัตว์ชั้นสูงอื่น ๆ
  1. เป็นสัตว์เลือดอุ่นที่มีมือและเท้าใช้ประโยชน์ได้มาก
  2. ฉลาดที่จะเอาตัวรอดเพราะมีสมองใหญ่
  3. สามารถออกเสียงเลียนแบบได้หลากหลาย
  4. ติดต่อสัมพันธ์กันด้วยระบบสัญลักษณ์
 82. ข้อใดแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับวัฒนธรรมไม่ถูกต้อง
  1. วัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นมีทั้งคุณและโทษ
  2. วัฒนธรรมยุคใดเป็นสมบัติเฉพาะของคนยุคนั้น
  3. วัฒนธรรมเป็นเครื่องช่วยในการปรับตัวของมนุษย์
  4. วัฒนธรรมที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์จะสูญสลายไปในที่สุด
 83. กลุ่มในข้อใดเป็นกลุ่มปฐมภูมิ
  1. พรรคการเมือง
  2. สมาคมวิชาชีพ
  3. ครอบครัวและเครือญาติ
  4. มูลนิธิเพื่อคนพิการ
 84. ปัจจุบันสถาบันสังคมใดทำหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการถ่ายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมากที่สุด
  1. สถาบันศาสนา
  2. สถาบันครอบครัว
  3. สถาบันการศึกษา
  4. สถาบันการเมืองการปกครอง
 85. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่สถาบันทางสังคม
  1. นายกรัฐมนตรี
  2. พรรคการเมือง
  3. สภากาชาดไทย
  4. ธนาคารแห่งประเทศไทย
 86. การที่นายกรัฐมนตรีไปเป็นประธานเปิดการประชุมเอเปก อธิบายถึงพฤติกรรมในข้อใด
  1. นายกรัฐมนตรีกำลังจัดระเบียบทางสังคม
  2. นายกรัฐมนตรีกำลังเสนอโครงสร้างทางสังคม
  3. นายกรัฐมนตรีกำลังสร้างบรรทัดฐานทางสังคม
  4. นายกรัฐมนตรีกำลังทำหน้าที่ตามสถานภาพของตน
 87. ข้อใดเป็นบรรทัดฐานของสังคมไทย
  1. การแต่งกายด้วยผ้าไทย
  2. การบวชทดแทนคุณบิดามารดา
  3. การแยกไปอยู่เป็นอิสระของหนุ่มสาว
  4. การสมรสโดยบิดามารดาไม่ได้รับรู้
 88. “พิธีแห่นางแมว” เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสังคมไทยในเรื่องอะไร
  1. ศาสนา
  2. เกษตรกรรม
  3. นันทนาการ
  4. สาธารณสุข
 89. ปัจจุบันสถาบันศาสนาในสังคมไทยทำหน้าที่อะไรน้อยที่สุด
  1. สืบทอดประเพณีและวัฒนธรรม
  2. ถ่ายทอดวิชาชีพและวิทยาการต่าง ๆ
  3. สร้างเสริมความมั่นคงทางจิตใจ
  4. สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในสังคม
 90. องค์การทางศาสนาควรจะปรับเปลี่ยนบทบาทอย่างไร เพื่อให้คนในสังคมเกิดการพึ่งตนเอง
  1. จัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างเมรุให้วัดในชนบท
  2. รณรงค์ให้คนทำบุญสร้างถาวรวัตถุที่ใหญ่โตเพื่อสะสมบุญให้ตัวเอง
  3. ปลูกฝังให้คนในสังคมมีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพแทนการรอโชคลาภ
  4. เรี่ยไรเงินจากสาธารณชนเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้เดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาสในสังคม
 91. ข้อใดเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบสืบเนื่องกัน
  1. เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ———— การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ———— ปัญหาการทำแท้ง
  2. การดื่มเครื่องดื่มมึนเมา ———— การขายบริการทางเพศ ———— ปัญหาหนี้สิน
  3. การติดการพนัน ———— การติดโรคจากเพศสัมพันธ์ ———— การก่ออาชญากรรม
  4. การเที่ยวกลางคืน ———— การติดยาเสพติด ———— การเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง
 92. ความเชื่อของคนไทยในเรื่องใดที่ไม่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู

  1. การถือฤกษ์งามยามดี การถือสี ถือวัน

  2. ความขลังและศักดิ์สิทธิ์ของเวทมนต์คาถา

  3. ความเป็นศิริมงคลขึ้นอยู่กับผู้กระทำ

  4. การโคจรของดวงดาวมีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์

 93. การชุมนุมประท้วงโดยสงบ ตรงกับหลักธรรมใดศาสนาฮินดูในข้อใด

  1. หลักอาศรม 4

  2. หลักวรรณะ 4

  3. หลักอหิงสา

  4. หลักชญานโยคะ

 94. การฝึกฝนตนเพื่อให้เกิดปัญญา ตามคำสอนของพุทธศาสนา มีความหมายตรงกับข้อใด

  1. การฝึกจิตให้เรียบร้อยเป็นปกติ
  2. การฝึกจิตให้หนักแน่นในการดำรงชีวิต
  3. การฝึกจิตให้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในการประกอบอาชีพ
  4. การฝึกจิตให้ฉลาด สามารถรู้เท่าทันความจริงของโลกและชีวิต
 95. ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม และฮินดู มีจุดมุ่งหมายในการสอนที่สอดคล้องกันมากที่สุดในข้อใด

  1. สอนให้เป็นคนซื่อสัตย์
  2. สอนให้เป็นคนเสียสละ
  3. สอนให้มีความรักต่อกัน
  4. สอนให้เป็นคนรู้จักให้อภัย
 96. ความคิดที่ว่า “มนุษย์เป็นสัตว์การเมือง” เป็นที่มาของความรู้ทางการเมืองว่าด้วยเรื่องอะไร
  1. ระบอบการปกครอง
  2. รัฐ
  3. รัฐธรรมนูญ
  4. รูปแบบของรัฐ
 97. บทบัญญัติใดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวความคิดว่าด้วยประชาธิปไตยทางตรง
  1. การกำหนดให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
  2. การตั้งองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการทำงานภาครัฐ
  3. การให้สิทธิแก่ประชาชนในการเข้าชื่อเพื่อเสนอร่างกฎหมาย
  4. การกำหนดวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
 98. การสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของไทย บุคคลใดต่อไปนี้ที่ถือว่าขัดต่อหลักเกณฑ์ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้สมัคร แบบแบ่งเขตเลือกตั้งโดยไม่จำเป็นต้องพิจารณาคุณสมบัติข้ออื่นประกอบ
  1. นายวิเชียร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ลงสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคการเมืองหนึ่งทั้งที่ไม่ได้จบการศึกษาถึงระดับปริญญาตรี
  2. นายทรงพล อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ลงสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งหลังจากย้ายพรรคมาได้ 60 วัน
  3. นางสมหมาย ลงสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งในจังหวัดที่ไม่ใช่บ้านเกิด แต่เป็นจังหวัดที่ตนย้ายทะเบียนบ้านไปอยู่เป็นเวลา 1 ปี 3 เดือนแล้ว
  4. นางสุภาพ ลงสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งในอดีตเคยรับราชการครูในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง เป็นเวลา 5 ปี
 99. องค์กรใดในระบบการปกครองของไทยไม่มีหน้าที่ออกกฎหมาย
  1. วุฒิสภา
  2. สภาเทศบาล
  3. คณะรัฐมนตรี
  4. ศาลรัฐธรรมนูญ
 100. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้ข้อใดเป็นสิทธิของชนชาวไทย
  1. ความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง
  2. การเลือกถิ่นที่อยู่ภายในประเทศ
  3. การแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน
  4. การรวมกันจัดตั้งเป็นพรรคการเมือง
 101. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะการปกครองสมัยอยุธยา
  1. ศักดินา
  2. สมมติเทพ
  3. อเนกนิกรสมมติ
  4. สมบูรณาญาสิทธิราชย์
 102. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เลขที่ 66/2523 ประกาศขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาใด
  1. ความแห้งแล้งในภาคอีสาน
  2. ความขัดแย้งในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้
  3. ความขัดแย้งในกองทัพ
  4. ความขัดแย้งทางการเมืองกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
 103. องค์กรใดมีหน้าที่ควบคุมและดำเนินการจัดการให้มีการออกเสียงประชามติตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  1. ศาลรัฐธรรมนูญ
  2. ศาลปกครอง
  3. กระทรวงมหาดไทย
  4. คณะกรรมการเลือกตั้ง
 104. ถ้ามีกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ประชาชนควรทำอย่างไร
  1. ปฏิบัติตาม และหาทางเรียกร้องให้มีการแก้ไข
  2. ไม่ปฏิบัติตามเพราะกฎหมายไม่เป็นธรรม
  3. เคารพ และปฏิบัติตามกฎหมายนั้น
  4. ไม่นำกฎหมายนั้นมาใช้ และถือเสมือนว่าไม่มีกฎหมายนั้น
 105. ระบบกฎหมายที่ใช้อยู่ในประเทศไทย คือข้อใด
  1. ระบบกฎหมายมหาชน
  2. ระบบประมวลกฎหมาย
  3. ระบบกฎหมายจารีตประเพณี
  4. ระบบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 106. นายพิเรนมีอาชีพรับจ้างตัดต่อภาพยนตร์ได้ทำสัญญาตัดต่อภาพให้แก่บริษัทถ่ายทำภาพยนตร์ ต่อมาได้ลักลอบนำภาพเปลือยของนักแสดงในภาพยนตร์ดังกล่าวออกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต อีกทั้งได้บันทึกภาพลงบนแผ่นซีดีจำหน่ายในราคาแผ่นละ 200 บาท ดังนี้ นายพิเรนต้องรับผิดชอบหรือไม่
  1. ต้องรับผิดทางแพ่งฐานละเมิดบริษัทภาพยนตร์และนักแสดง
  2. ไม่ต้องรับผิดทางแพ่งฐานผิดสัญญาจ้างกับบริษัทภาพยนตร์
  3. ต้องรับผิดทางอาญาฐานค้ากำไรเกินควร
  4. ไม่ต้องรับผิดทางอาญาฐานทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง
 107. นายโอกาสได้ลักลอบนำแผ่นซีดีเพลงและภาพยนตร์มาผลิตออกจำหน่าย ขณะนั้นกฎหมายมีโทษปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท ต่อมานายโอกาสถูกจับกุมและถูกดำเนินคดีในศาลอาญา ขณะที่คดีอยู่ระหว่างการพิจารณา กฎหมายฉบับใหม่ได้เพิ่มโทษปรับเป็นไม่เกิน 1 แสนบาท คดีนี้ศาลจะพิพากษาลงโทษปรับนายโอกาส 7 หมื่นบาทได้หรือไม่
  1. ไม่ได้ เพราะกฎหมายอาญาต้องไม่มีผลย้อนหลัง
  2. ไม่ได้ เพราะกฎหมายอาญาต้องตีความอย่างเคร่งครัด
  3. ได้ เพราะกฎหมายอาญาถือหลักว่าการทำความผิดต้องถูกลงโทษ
  4. ได้ เพราะศาลพิพากษาคดีขณะที่กฎหมายใหม่ใช้บังคับแล้ว
 108. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของไทยประกอบด้วยบุคคลในข้อใด
  1. ผู้พิพากษาศาลฎีกา ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ และผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์
  2. ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ และราษฎรอาวุโสที่ประธานรัฐสภาเสนอ
  3. ผู้พิพากษาศาลฎีกา ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ และตุลาการศาลทหาร
  4. ผู้พิพากษาศาลฎีกา ตุลาการศาลปกครองสูงสุด อัยการสูงสุด และผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์
 109. พื้นที่ลุ่มน้ำ เช่น บึงบรเพ็ด หนองหาน ทะเลสาบสงขลา ควรจัดให้เป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าด้านใดมากที่สุด
  1. เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
  2. เป็นแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำ
  3. เป็นแหล่งระบบนิเวศที่สำคัญ
  4. เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอุตสาหกรรม
 110. หากท่านมีความประสงค์จะเสาะหาดินเหนียวมาใช้ประโยชน์เพื่อการอุตสาหกรรมควรไปหาบริเวณใด
  1. ต้นน้ำบริเวณใกล้เชิงเขา
  2. ช่วงกลางของลำน้ำที่มีน้ำล้นฝั่งบ่อยครั้ง
  3. ช่วงปลายทางน้ำที่ไหลลงสู่ที่ราบหรือทะเล
  4. ไม่แน่นอนเพราะขึ้นอยู่กับวัตถุกำเนิดดินในแต่ละพื้นที่
 111. ข้อใดเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้อุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋องตั้งอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์
  1. ตั้งอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบ
  2. มีแรงงานเพียงพอและราคาถูก
  3. มีท่าเรือขนาดใหญ่ตั้งอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  4. ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากรัฐบาล
 112. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยมีลักษณะภูมิประเทศเป็นแบบใด
  1. เป็นที่ราบลูกคลื่นหรือที่ราบลูกระนาด (Rolling Plain)
  2. เป็นที่ราบสูงซึ่งมีความสูงตั้งแต่ 500 – 2,000 ฟุต ลาดเอียงจากเหนือไปใต้
  3. เป็นที่ราบดินตะกอนแต่ถูกยกตัวสูงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจากแรงดันภายในโลก
  4. เป็นที่ราบซึ่งมีลักษณะคล้ายที่ราบสูง เนื่องจากมีผาชันหรือผาตั้ง (Escarpment) ทางตะวันตกและทางใต้ แล้วลาดเอียงไปทางตะวันออก
 113. เหตุใดจังหวัดสระบุรีจึงเป็นแหล่งอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ที่สำคัญของประเทศไทย
  1. มีแหล่งหินปูนมากและห่างไกลชุมชน
  2. มีแหล่งหินปูนมากและตั้งอยู่ไม่ไกลจากตลาดผู้ใช้
  3. ตั้งอยู่ใกล้กับตลาดผู้ใช้และทำการขนส่งทางถนนได้ดี
  4. มีโรงโม่หินหลายแห่งและตั้งอยู่ไม่ไกลจากตลาดผู้ใช้

 114. ข้อใดเป็นวัตถุต้นกำเนิดดินที่ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุด
  1. หินปูน
  2. หินบะซอลต์
  3. หินทราย
  4. หินแกรนิต
 115. ป่าไม้ประเภทใดที่ทำให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุด
  1. ป่าสนเขา
  2. ป่าดงดิบ
  3. ป่าแดง
  4. ป่าเบญจพรรณ
 116. ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้ประเทศไทยประสบกับปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน
  1. การเลี้ยงกุ้งกุลาดำในพื้นที่น้ำจืด
  2. การทำเหมืองแร่และการทำอุตสาหกรรมเกลือ

  3. การตัดไม้ทำลายป่า ทำให้หน้าดินเปิด เกิดการชะล้างง่าย

  4. การปลูกพืชติดต่อกันโดยไม่ได้มีการปรับปรุงบำรุงดินเท่าที่ควร

 117. อัตราการเกิดและอัตราการตายของประชากรไทยปัจจุบันมีลักษณะอย่างไร
  1. อัตราการเกิดสูง อัตราการตายต่ำ
  2. อัตราการเกิดสูง อัตราการตายสูง
  3. อัตราการเกิดลดลง อัตราการตายลดลง
  4. อัตราการเกิดและอัตราการตายสมดุลกัน
 118. กิจกรรมด้านใดก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศชายฝั่งทะเลไทยในปัจจุบันมากที่สุด
  1. ใช้อวนตาถี่จับปลา
  2. ล้างแร่บริเวณชายฝั่งทะเล
  3. ใช้พื้นที่ป่าชายเลนทำนากุ้ง
  4. จับปลาในระยะ 20 ไมล์จากชายฝั่งทะเล
 119. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการใช้ภูมิปัญญาไทยเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  1. การเลี้ยงไก่บนบ่อปลา
  2. ชาวบ้านใช้ตะไคร้หอมไล่ยุง
  3. การปลูกหญ้าแฝกบนที่ลาดชัน
  4. เกษตรกรใช้น้ำสะเดาไล่แมลง
 120. การรดน้ำต้นไม้ในเวลาใดจึงจะเกิดประโยชน์และเหมาะสมสูงสุด
  1. 9.00 – 10.00 นาฬิกา
  2. 12.00 – 13.00 นาฬิกา
  3. 16.00 – 17.00 นาฬิกา
  4. 18.00 – 19.00 นาฬิกา
 121. วิธีใดมีประสิทธิผลและใช้ทุนต่ำที่สุดในการเพิ่มเนื้อที่ป่าไม้ในพื้นที่ถูกแผ้วถาง
  1. ปลูกไม้โตเร็ว เช่น กระถินยักษ์ และยูคาลิปตัส
  2. ปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อขายในอนาคต
  3. ปลูกไม้มงคลและไม้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อป้องกันการลักลอบตัด
  4. ปล่อยพื้นที่ให้เป็นป่าวิวัฒนาการเองโดยมนุษย์ไม่เข้าไปรบกวน
 122. ข้อใดคือสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจในแต่ละประเทศ
  1. การเพิ่มขึ้นของประชากร
  2. ความจำกัดของทรัพยากร
  3. ความหลากหลายของสินค้าและบริการ
  4. ความแตกต่างของประเภทของระบบเศรษฐกิจ
 123. ข้อใดต่อไปนี้เป็นลักษณะที่ถูกต้องมากที่สุดของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
  1. เป็นระบบที่มีการใช้เงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
  2. เป็นระบบที่ให้นายทุนเป็นผู้ตัดสินใจทางเศรษฐกิจ
  3. เป็นระบบที่ภาคเอกชนมีบทบาทอย่างเสรีในการผลิตสินค้าและบริการ
  4. เป็นระบบที่กลไกตลาดมีบทบาทต่อมนุษย์ในการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ
 124. สินค้าใดเป็น “สินค้าขั้นสุดท้าย”
  1. อะไหล่รถยนต์ที่นาย ก. ซื้อไปใช้
  2. อะไหล่รถยนต์ที่บริษัทรถยนต์ผลิตออกมาขาย
  3. อะไหล่รถยนต์ที่อู่ซ่อมรถยนต์ของนาย ข. ซื้อไปใช้
  4. อะไหล่รถยนต์ที่โรงงานประกอบรถยนต์ซื้อไปใช้
 125. กลไกราคาไม่สามารถใช้ได้อย่างสมบูรณ์กับสินค้าและบริการประเภทใด
  1. เครื่องไฟฟ้ามีตำหนิ
  2. การบริการของรถไฟไทย
  3. เสื้อผ้าที่ผลิตเพื่อส่งออก
  4. เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม
 126. ลักษณะการกระจายรายได้ของประชาชนเป็นตัวชี้วัดเศรษฐกิจของประเทศในด้านใด
  1. ฐานะการคลังของประเทศ
  2. การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
  3. สถานะทางการค้าระหว่างประเทศ
  4. ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
 127. ข้อใดคือสิ่งที่นิยมใช้ในการวัดภาวะเงินเฟ้อ
  1. ดัชนีราคาผู้บริโภค
  2. ปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
  3. อัตราการหมุนเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจ
  4. อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและดุลการชำระเงิน
 128. การที่ประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่มีดุลการค้าขาดดุล อาจอธิบายได้ว่ามาจากสาเหตุใดต่อไปนี้
  1. ประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่ส่งออกสินค้าเกษตรซึ่งมีราคาต่ำ
  2. ราคาสินค้าทุนและเทคโนโลยีการผลิตมีราคาสูง ขณะที่ราคาสินค้าเกษตรส่งออกมีราคาต่ำ
  3. ประเทศกำลังพัฒนามีความต้องการซื้อสินค้าทุนและเทคโนโลยีการผลิตเป็นจำนวนมาก
  4. มูลค่าของสินค้าทุนและเทคโนโลยีการผลิตที่ประเทศกำลังพัฒนานำเข้าสูงกว่ามูลค่าสินค้าเกษตรที่ส่งออก
 129. โรงงานอุตสาหกรรมที่ควรตั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ควรเป็นอุตสาหกรรมประเภทใด
  1. สิ่งทอ
  2. รถยนต์
  3. ปิโตรเคมี
  4. แปรรูปสินค้าเกษตร
 130. ข้อใดไม่ใช่การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้
  1. การขยายกำลังการผลิต
  2. การมุ่งหวังกำไรสูงสุด
  3. การขยายสาขาการบริการสู่ภูมิภาค
  4. การเพิ่มขีดความสามารถของแรงงาน
 131. วัตถุประสงค์ของการพัฒนาเศรษฐกิจในด้านใดที่ไม่เคยปรากฎในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศไทย ตั้งแต่ฉบับที่ 1 – 8
  1. การรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ
  2. การมุ่งให้เกิดการกระจายรายได้ของประชาชนในประเทศ
  3. การสร้างความเจริญเติบโตให้กับเศรษฐกิจของประเทศ
  4. การสร้างและรักษาเศรษฐกิจพอเพียงของประเทศ
 132. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของความร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ
  1. ลูกค้าร่วม
  2. เขตการค้าเสรี
  3. สหภาพศุลกากร
  4. สหภาพทางเศรษฐกิจ
 133. ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 รัฐบาลไทยมีแนวทางในการกระตุ้นให้ภาคเอกชนใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างไร
  1. ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
  2. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
  3. เพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
  4. เพิ่มระดับรายได้สุทธิขั้นต่ำที่ต้องนำมาคิดภาษี
 134. มาตรการใดที่ไม่ช่วยแก้ไขปัญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของประเทศไทย
  1. การส่งเสริมการส่งออก
  2. การสนับสนุนให้คนไทยใช้สินค้าไทย
  3. การใช้จ่ายของรัฐเพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับผู้มีรายได้น้อย
  4. การส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาประเทศไทย
 135.  “ศักดินา” ในอดีต หมายถึงข้อใด
  1. สิทธิในการครอบครองที่ดิน
  2. การได้รับบรรดาศักดิ์ของขุนนาง
  3. การควบคุมกำลังคนของมูลนาย
  4. การกำหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามสถานภาพในสังคม
 136. ผลโดยตรงที่เกิดขึ้นทันทีเมื่อมีการยกเลิกระบบไพร่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ คือข้อใด
  1. เกิดแรงงานเสรี
  2. เกิดการลดทอนอำนาจขุนนาง
  3. ได้เพิ่มผลผลิตเพื่อการค้า
  4. เกิดระบบทหารอาชีพ
 137. ปัจจัยสำคัญที่สุดที่ส่งเสริมให้กรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองท่าที่เป็นศูนย์กลางการค้านานาชาติ คือข้อใด
  1. ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มกว้างใหญ่และอุดมสมบูรณ์
  2. ตั้งอยู่บริเวณที่แม่น้ำสามสายมาบรรจบกัน
  3. ตั้งอยู่ไม่ไกลจากปากอ่าว เรือสินค้าเข้าถึงสะดวก
  4. เป็นที่รวมสินค้าของป่าจากหัวเมืองที่อยู่ภายใน
 138. การกำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย เริ่มต้นเมื่อใด
  1. เมื่อมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
  2. เมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2
  3. เมื่อมีการเสนอเค้าโครงการเศรษฐกิจของนายปรีดี พนมยงค์
  4. เมื่อจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
 139. ข้อใดมิใช่ผลที่เกิดจากการรวมดินแดนสุโขทัยเข้ากับอาณาจักรอยุธยา
  1. ราชวงศ์พระร่วงยุติบทบาทในการปกครองอาณาจักรสุโขทัย
  2. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงจัดระเบียบการปกครองอาณาเขตเสียใหม่
  3. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงตราพระอัยการตำแหน่งนาทหาร นาพลเรือน
  4. การเกิดสงครามระหว่างอยุธยากับล้านนาในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
 140. ข้อใดมิใช่มูลเหตุของการทำสงครามระหว่างไทยกับพม่าในสมัยอยุธยาตอนกลาง
  1. กษัตริย์พม่าต้องการเป็นจักรพรรดิราช
  2. พม่าต้องการยึดครองดินแดนมอญทั้งหมด
  3. พม่าต้องการกำลังคนไปเพิ่มในอาณาจักรของตน
  4. พม่าต้องการควบคุมเส้นทางการค้าในบริเวณนี้
 141. ญี่ปุ่นเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยเต็มรูปแบบตั้งแต่เมื่อใด
  1. หลังการเข้าสู่สมัยเมจิ
  2. หลังได้รับชัยชนะในสงครามญี่ปุ่น – รัสเซีย
  3. หลังการขยายอิทธิพลเข้ายึดครองเกาหลี
  4. หลังการพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่สอง
 142. ข้อใดมิใช่การเปลี่ยนแปลงในสังคมจีนหลังการปฏิวัติใน ค.ศ. 1911
  1. เกษตรกรสามารถมีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง
  2. จีนเปิดประเทศและรับวิทยาการจากโลกภายนอก
  3. ราชวงศ์แมนจูยังดำรงอยู่ แต่ไม่มีอิทธิพลทางการปกครอง
  4. รัฐบาลกลางไม่สามารถควบคุมมณฑลต่าง ๆ ที่อยู่ใต้อำนาจขุนศึก
 143. เหตุการณ์ใดเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในคริสต์ศตวรรษที่ 16 มากที่สุด
  1. การขัดขวางของฝ่ายศาสนจักรในยุโรป
  2. ความไม่สงบจากสงครามศาสนาในยุโรป
  3. ชนชั้นสูงสนับสนุนการค้าทางทะเลมากกว่า
  4. ปัญญาชนสนใจศึกษาทางศิลปะและวรรณคดีมากกว่า
 144. ข้อใดมิได้เป็นผลสืบเนื่องจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม
  1. เกิดลัทธิสังคมนิยม
  2. เกิดลัทธิศาสนนิยม
  3. เกิดลัทธิจักรวรรดินิยม
  4. เกิดลัทธิปัจเจกชนนิยม
 145. ชนวนสำคัญที่ก่อให้เกิดการปฏิวัติฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 คือข้อใด
  1. การคลังของประเทศอยู่ในขั้นวิกฤติ
  2. การประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา
  3. การโจมตีคุกบาสติลของฝูงชนในกรุงปารีส
  4. อิทธิพลจากแนวคิดประชาธิปไตยของนักปรัชญาฝรั่งเศส
 146. ข้อใดมิใช่ผลจากการพัฒนาทางการเมืองการปกครองเพื่อความเป็นประชาธิปไตยของอังกฤษ
  1. ระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ
  2. ระบบคณะรัฐมนตรีและพรรคการเมือง
  3. แนวความคิด “กษัตริย์ทรงภูมิธรรม”
  4. ระบบตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจระหว่างสถาบันทางการเมือง
 147. ข้อใดมิใช่สาเหตุปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศในโลกปัจจุบัน
  1. ความแตกต่างในเรื่องชาติพันธุ์
  2. ความต้องการครอบครองดินแดนของชาติมหาอำนาจ
  3. การเข้าแทรกแซงประเทศอื่นเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
  4. ความขัดแย้งอันเนื่องมาจากความแตกต่างทางด้านศาสนา
 148. ข้อใดคือองค์การเอกชนระหว่างประเทศ (Non – Government Organization)
  1. กลุ่มกรีนพีซ
  2. มูลนิธิรางวัลแม็กไซไซ
  3. บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ
  4. กลุ่มประเทศผู้ค้าน้ำมันเป็นสินค้าออก
 149. ข้อใดเป็นกระบวนการที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
  1. การตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์ศพของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
  2. การพิสูจน์หาสารปรอทในน้ำจากเหมืองคลิตี้จังหวัดกาญจนบุรี
  3. การพิสูจน์หาสารแคดเมี่ยมจากข้าวที่แม่ตาว จังหวัดตาก
  4. การตรวจหาสารฟอร์มาลินจากอาหารทะเลที่ขายในตลาดสด
 150. ปัจจุบันยังไม่มีการมอบรางวัลโนเบลให้กับสาขาใด
  1. วรรณกรรม
  2. เศรษฐศาสตร์
  3. การแพทย์
  4. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 151. พิธีสารโตเกียวมุ่งแก้ไขปัญหาใดต่อไปนี้
  1. การแพร่ระบาดของโรคเอดส์
  2. การทำลายสิ่งแวดล้อมของโลก
  3. การจำกัดจำนวนอาวุธร้ายแรง
  4. การก่อการร้ายระหว่างประเทศ
 152. การพัฒนาการเกษตรของไทยในปัจจุบันควรมุ่งเน้นการพัฒนาด้านใด เพื่อให้ผลผลิตมีมูลค่าเพิ่มขึ้นสูงสุด
  1. การผลิตให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น
  2. การประหยัดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร
  3. การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรที่มุ่งเฉพาะด้าน
  4. การแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรให้เป็นสินค้าสำเร็จรูป
 153. ข้อใดไม่ใช่จุดอ่อนของการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสังคมไทย
  1. ความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์
  2. ความล้าหลังของการศึกษาไทย
  3. ความนิยมบริโภคเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
  4. ความนิยมลอกเลียนแบบมากกว่าการสร้างสรรค์ด้วยตนเอง
 154. วิกฤติการณ์ใดไม่ใช่ความขัดแย้งอันเกิดจากความแตกต่างด้านอุดมการณ์ทางการเมือง
  1. สงครามเกาหลี
  2. สงครามในบอสเนีย
  3. วิกฤติการณ์คิวบา
  4. การปิดล้อมกรุงเบอร์ลิน
 155. สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติประเภทใดถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองระหว่างประเทศในครึ่งหลังของคริสต์ศตวรรษที่ 20 มากที่สุด
  1. ป่าไม้
  2. น้ำมัน
  3. ถ่านหิน
  4. ยูเรเนียม
 156. ข้อใดคือวัตถุประสงค์หลักของประเทศไทยในการกู้เงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศใน พ.ศ. 2540
  1. ชดใช้หนี้สาธารณะ
  2. กระตุ้นการส่งออก
  3. กระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ
  4. รักษาเสถียรภาพทางการเงินของประเทศ
 157. ข้อใดไม่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงความเชื่อหรือค่านิยมในสังคมไทยปัจจุบัน
  1. ความนิยมการนวดแผนไทย
  2. ความนิยมดื่มชาเขียวในหมู่วัยรุ่น
  3. การบริโภคผักและผลไม้ปลอดสารพิษ
  4. การบริโภคอาหารเสริมสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ
 158. การดำเนินการในข้อใดที่ไม่มีเรื่องความขัดแย้งทางสังคมเกี่ยวข้อง
  1. รัฐบาลไทยอนุมัติงบประมาณก่อสร้างอนุสาวรีย์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
  2. รัฐบาลอังกฤษและฝรั่งเศสอนุมัติงบประมาณก่อสร้างอุโมงค์ลอดช่องแคบอังกฤษ
  3. รัฐบาลอินโดนีเซียจ่ายเงินช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากการถูกระเบิดที่เกาะบาหลี เมื่อ พ.ศ. 2545
  4. เทศบาลนครนิวยอร์กอนุมัติเงินช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่เสียชีวิตเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2544
 159. เหตุการณ์ใดสะท้อนการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี
  1. กรณีจราจลของพวกเชสเนียในรัสเซีย
  2. กรณีพิพาทไทย – กัมพูชาในคดีเขาพระวิหาร
  3. กรณีอิสราเอลสร้างกำแพงล้อมรอบฉนวนกาซา
  4. กรณีการใช้ระเบิดนิวเคลียร์ถล่มญี่ปุ่นเพื่อยุติสงคราม
 160. การศึกษาภาคบังคับสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาใดได้เหมาะสมที่สุด
  1. การว่างงาน
  2. เด็กเร่ร่อน
  3. อาชญากรรม
  4. การค้ายาเสพติด
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ภูมิศาสตร์ ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s