::ข้อสอบเข้ามหาลัย ปี 46 ::

 1. ข้อใดไม่จัดว่าเป็นองค์ประกอบของรัฐ
  1. วุฒิสภา
  2. ศาลรัฐธรรมนูญ
  3. องค์การพัฒนาเอกชน
  4. คณะกรรมการการเลือกตั้ง
 2. ข้อใดคือวัตถุประสงค์สำคัญที่สุดของพรรคการเมือง
  1. การมีส่วนร่วมทางการเมือง
  2. การเข้าร่วมในการจัดตั้งรัฐบาล
  3. การที่สมาชิกพรรคได้รับการเลือกตั้ง
  4. การเป็นตัวแทนของกลุ่มผลประโยชน์
 3. วุฒิสภาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันคล้ายคลึงกับวุฒิสภาในอดีตในเรื่องใด
  1. จำนวนสมาชิก
  2. ที่มาของสมาชิก
  3. อำนาจหน้าที่หลัก
  4. ความเป็นกลางทางการเมือง
 4. นโยบายที่คณะราษฎรประกาศใช้ในการปกครองประเทศเพื่อแสดงความเป็นประชาธิปไตยเรียกว่าอะไร
  1. สมุดปกขาว
  2. สมุดปกเหลือง
  3. หลัก 6 ประการ
  4. ธรรมนูญการปกครอง
 5. วัตถุประสงค์สำคัญของกลุ่มผลประโยชน์คือข้อใด
  1. ควบคุมการดำเนินงานของรัฐบาล
  2. เข้าร่วมในคณะรัฐบาลเพื่อบริหารประเทศ
  3. กดดันให้รัฐบาลดำเนินการเพื่อสนองความต้องการของกลุ่ม
  4. ส่งตัวแทนกลุ่มสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 6. กระทรวงมุรธาธิการในสมัยรัชกาลที่ 5 มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องใด
  1. ราชทัณฑ์
  2. การชำระคดี
  3. ระเบียบสารบรรณ
  4. ไปรษณีย์โทรเลข
 7. บุคคลหรือคณะบุคคลใดไม่มีสิทธิเสนอร่างพระราชบัญญัติให้รัฐสภาพิจารณา
  1. คณะรัฐมนตรี
  2. สมาชิกวุฒิสภา
  3. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  4. ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
 8. การใช้อำนาจนิติบัญญัติข้อใดไม่ถูกต้อง
  1. คณะรัฐมนตรีอำนาจเสนอร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรได้
  2. พระราชบัญญัติจะมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
  3. วุฒิสภามีอำนาจที่จะให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโดยจะแก้ไขหรือไม่แก้ไขเพิ่มเติมก็ได้
  4. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีสิทธิเสนอร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรได้โดยเอกเทศ
 9. คำอธิบายเกี่ยวกับกฎหมายข้อใดไม่ถูกต้อง
  1. กฎหมายเกิดจากผู้มีอำนาจในรัฐ
  2. กฎหมายมีผลบังคับใช้จนกว่าจะยกเลิก
  3. กฎหมายเป็นกฎที่ประชาชนต้องปฏิบัติตาม
  4. กฎหมายเป็นกฎที่รวมถึงกฎเกณฑ์ทางศาสนาและศีลธรรม
 10. ลำดับชั้นศาลของไทยข้อใดถูกต้อง
  1. ศาลแขวง ศาลแพ่ง ศาลฎีกา
  2. ศาลอาญา ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา
  3. ศาลแพ่ง ศาลอาญา ศาลฎีกา
  4. ศาลชั้นตัน ศาลชั้นกลาง ศาลฎีกา
 11. การเปิดบ่อนเสรีเกี่ยวข้องกับกฎหมายในข้อใดมากที่สุด เพราะเหตุใด
  1. กฎหมายแพ่งเพราะการเล่นพนันเป็นเรื่องของเอกชนกับเอกชน
  2. กฎหมายปกครองเพราะการเล่นพนันต้องเสียค่าธรรมเนียมให้แก่รัฐ
  3. กฎหมายรัฐธรรมนูญเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเสรีภาพในการประกอบอาชีพ
  4. กฎหมายอาญาเพราะการเล่นพนันในบ่อนที่ได้รับอนุญาตไม่เป็นความผิดทางอาญา
 12. นางสาวอ้วนกลุ้มใจน้ำหนักขึ้นทุกวัน อยากให้น้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็ว จึงไปหาแพทย์เพื่อดูดไขมันออกโดยที่แพทย์ยืนยันว่า ปลอดภัย ขณะที่ทำการดูดไขมันนางสาวอ้วนถึงแก่ความตายเพราะมีโรคแทรก แพทย์จะมีความผิดหรือไม่อย่างไร
  1. ผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนา
  2. ผิดฐานฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา
  3. ผิดฐานฆ่าคนตายโดยประมาท
  4. ไม่ผิดเพราะเป็นอุบัติเหตุ
 13. ถ้าเจ้าของบ้านได้รับความเสียหายจากการกระทำของคนงานของบริษัทรับเหมาในการก่อสร้างอาคารสูง เขาจะต้องนำคดีไปฟ้องต่อศาลใด
  1. ศาลแพ่ง
  2. ศาลอาญา
  3. ศาลปกครอง
  4. ศาลแรงงานกลาง
 14. ข้อใดแสดงว่านิติกรรมนั้นเป็นโมฆียกรรม
  1. เด็กชายดำไปซื้อโทรศัพท์มือถือ ต่อมาบิดาของเด็กชายดำนำไปคืนผู้ขายเพราะราคาแพงกว่าปกติ
  2. เด็กชายดำไปซื้อโทรศัพท์มือถือ ต่อมาครูของเด็กชายดำนำไปคืนผู้ขายเพราะราคาแพงกว่าปกติ
  3. เด็กชายดำไปซื้อโทรศัพท์มือถือ ต่อมาเด็กชายดำนำไปคืนผู้ขายเพราะราคาแพงกว่าปกติ
  4. เด็กชายดำไปซื้อโทรศัพท์มือถือ ต่อมาเด็กชายดำนำไปคืนผู้ขายเพราะบิดาของเด็กชายดำสั่งให้ไปคืน
 15.  ข้อความใดกล่าวได้ถูกต้อง
  1. คำว่า สังคม จริง ๆ แล้วใช้ได้เฉพาะกับมนุษย์
  2. คำว่า สังคม และ วัฒนธรรม มีความหมายเกือบไม่แตกต่างกัน
  3. การอยู่กันเป็นสังคมช่วยให้มนุษย์อยู่รอดในธรรมชาติ
  4. สังคมแต่ละแห่งสนองตอบความต้องการของมนุษย์ได้ไม่แตกต่างกัน
 16. ข้อความใดสะท้อนพฤติกรรมที่ไม่ใช่วัฒนธรรมทางวัตถุ
  1. การบริจาคเงินรางวัลให้แก่สถานลี้ยงเด็กกำพร้า
  2. การส่งกระทงดอกไม้สดเข้าประกวดในงานแสดงภูมิปัญญาไทย
  3. การมอบเครื่องหมายประกันคุณภาพแก่สินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์
  4. การส่งออกผลไม้ไทยได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มประเทศอาเซียน
 17. คำกล่าวที่ว่า “ วัฒนธรรมไทยเป็นมรดกของสังคมไทย” หมายถึงข้อใดมากที่สุด
  1. วัฒนธรรมไทยเป็นมรดกทางวัตถุที่จับต้องได้
  2. วัฒนธรรมไทยมีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน
  3. วัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าควรรักษาไว้
  4. วัฒนธรรมไทยมีการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษสูลูกหลาน
 18.  ข้อใดกล่าวถึงบทบาทได้ถูกต้องที่สุด
  1. บุคคลทุกคนต้องมีบทบาทใดบทบาทหนึ่งในสังคม
  2. บุคคลจะแสดงบทบาทไม่ได้ถ้าไม่มีคู่แสดงบทบาท
  3. ถ้าสมาชิกของสังคมเข้าใจในบทบาทถูกต้องสังคมก็จะมีระเบียบ
  4. บทบาทคือสิทธิและหน้าที่ของบุคคลแต่ละคนจะพึงมีในสังคม
 19. “ใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับ” เกี่ยวข้องกับข้อใด
  1. วัฒนธรรมย่อย
  2. วิถีประชา
  3. คติธรรม
  4. จารีต
 20. วิธีการที่สังคมถ่ายทอดแบบแผนพฤติกรรมให้สมาชิกประพฤติปฏิบัติเป็นแนวเดียวกันเรียกว่าอะไร
  1. การจัดระเบียบทางสังคม
  2. การควบคุมทางสังคม
  3. การขัดเกลาทางสังคม
  4. การสร้างวินัยทางสังคม
 21. สถาบันศาสนาเกิดจากสาเหตุใด
  1. มนุษย์ต้องการจัดระเบียบแบบแผนให้เป็นอย่างเดียวกัน
  2. ความเชื่อในภูติผีปีศาจและสิ่งที่ไม่มีตัวตนของมนุษย์
  3. ความต้องการความมั่นคงและความปลอดภัยทางด้านจิตใจ
  4. กำเนิดของศาสดาและเจ้าลัทธิที่กลุ่มชนศรัทธา
 22. ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
  1. คนไทยนิยมใช้สินค้าไทยเพิ่มมากขึ้น
  2. เด็กไทยนิยมบริโภคอาหารญี่ปุ่นมากกว่าอาหารไทย
  3. คนไทยติดต่อสื่อสารกันทางโทรศัพท์มือถือกันมากกว่าทางการเขียนจดหมาย
  4. การอยู่ร่วมกันของหนุ่มสาวไทยก่อนการแต่งงานเพิ่มมากขึ้น
 23. หลักธรรมข้อใดที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงถึงองค์ประกอบแห่งชีวิตของมนุษย์
  1. อริยสัจ 4
  2. เบญจศีล
  3. เบญจขันธ์
  4. ไตรลักษณ์
 24. ทุกข์ตามหลักอริยสัจสี่หมายถึงอะไร
  1. ความเจ็บปวดทรมาน
  2. ความลำบากยากเข็ญ
  3. ความไม่สบายทางกายและทางใจ
  4. ความมีชีวิตที่ต้องประสบภัยพิบัติ
 25. ข้อใดคือลักษณะพิเศษของศาสนาอิสลามที่แตกต่างจากศาสนาอื่น
  1. ศาสนาอิสลามสอนให้เคารพพระเจ้าเพียงพระองค์เดียว
  2. ศาสนาอิสลามไม่มีนักบวช
  3. ศาสนาอิสลามห้ามบริโภคอาหารบางชนิด
  4. ศาสนาอิสลามให้ผู้นับถือต้องสละทรัพย์เพื่อสังคมตามสถานภาพ
 26. ข้อใดกล่าวถึงศาสนาฮินดูและพระพุทธศาสนาไม่ถูกต้อง
  1. ทั้งสองศาสนาสอนว่า ชีวิตหลังความตายมีได้หลายชาติ
  2. ทั้งสองศาสนาเชื่อว่า มีอำนาจสูงสุดที่ไม่ใช่พระเจ้า
  3. ทั้งสองศาสนาเชื่อว่า คนเราควรทำตนให้บริสุทธิ์ทั้งกายและใจ
  4. ทั้งสองศาสนาสอนว่า การหลุดพ้นจากทุกข์คือเป้าหมายของชีวิต
 27. จิตวิญญาณตามคำสอนของศาสนาคริสต์มีบทบาทสำคัญอย่างไรในชีวิตมนุษย์
  1. เป็นบ่อเกิดของชีวิต
  2. เป็นบ่อเกิดของความคิด
  3. เป็นบ่อเกิดของคุณธรรม
  4. เป็นบ่อเกิดของเชาวน์ปัญญา
 28. พระเยซูตามความเข้าใจของศาสนาอิสลามคือใคร
  1. บุตรพระเจ้า
  2. นะบีท่านหนึ่ง
  3. ผู้ไถ่บาปมนุษย์
  4. ทูตสวรรค์องค์หนึ่ง
 29. ข้อใดเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์จุลภาค
  1. ประเทศประสบปัญหาความตกต่ำทางเศรษฐกิจตั้งแต่ พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา
  2. ประเทศไม่สามารถผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคได้
  3. นโยบายของรัฐบาลในการลดการว่างงาน คือกระตุ้นให้เอกชนลงทุนมากขึ้น
  4. ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารเพื่อป้องกันเงินทุนระยะสั้นไหลเข้ามากเกินไป
 30. เมื่อเกิดมีอุปสงค์ส่วนเกินในตลาด ตลาดจะมีการปรับตัวอย่างไร
  1. ราคาสินค้าจะสูงขึ้นปริมาณเสนอซื้อจะลดลงปริมาณเสนอขายจะสูงขึ้น
  2. ราคาสินค้าจะสูงขึ้น ปริมาณเสนอซื้อจะสูงขึ้น ปริมาณเสนอขายจะลดลง
  3. ราคาสินค้าจะลดลง ปริมาณเสนอซื้อจะลดลงปริมาณเสนอขายจะสูงขึ้น
  4. ราคาสินค้าจะลดลง ปริมาณเสนอซื้อจะสูงขึ้นปริมาณเสนอขายจะลดลง
 31. ข้อใดเป็นจุดเด่นของระบบเศรษฐกิจทุนนิยม
  1. การกระจายรายได้ของประชาชนใกล้เคียงกัน เพราะประชาชนมีอิสระในการประกอบอาชีพ
  2. สินค้าและบริการมีราคาถูก เพราะมีการแข่งขันกันผลิตสินค้าออกจำหน่าย
  3. ประชาชนมีแรงจูงใจทำงาน เพราะสามารถถือครองทรัพย์สินที่ทำมาหาได้
  4. การผลิตสินค้ามีต้นทุนต่ำ เพราะเน้นการใช้ปัจจัยทุนในการผลิต
 32. ข้อใดเป็นเหตุผลให้รัฐบาลเข้าแทรกแซงราคาน้ำมันปิโตรเลียมในช่วงสงครามอิรัก-สหรัฐอเมริกา
  1. ต้องการให้เวลาแก่ประชาชนเพื่อหาวิธีการประหยัดการใช้น้ำมัน
  2. ไม่ต้องการให้ประชาชนพะวงกับสงครามมากเกินไป
  3. ต้องการให้ประชาชนมีน้ำมันใช้ตามปรกติ
  4. ไม่ต้องการให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นมาก
 33. ในปี 2545 ผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้นของประเทศหนึ่งเท่ากับ 500 ล้านบาทในปีเดียวกันถ้ามีคนต่างชาติเข้ามาลงทุนใน ประเทศนี้ก่อให้เกิดผลผลิตมูลค่ารวม 50 ล้านบาท และคนของประเทศนี้ไปลงทุนในประเทศอื่นก่อให้เกิดผลผลิตคิดเป็นมูลค่า รวม 30 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์ในประเทศเบื้องต้น (GDP) ของประเทศนี้จะเท่ากับเท่าใด
  1. 420 ล้านบาท
  2. 480 ล้านบาท
  3. 520 ล้านบาท
  4. 580 ล้านบาท
 34.  รัฐบาลให้การสนับสนุนการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจใดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  1. การทำไร่กาแฟ
  2. การทำสวนยางพารา
  3. การทำสวนมะพร้าว
  4. การทำสวนองุ่น
 35. ข้อใดเป็นเครื่องชี้ว่าการว่างงานจะสูงขึ้น
  1. ระดับราคาสินค้ามีแนวโน้มสูงเกินไป
  2. สมรรถภาพการผลิตของประเทศสูงเกินไป
  3. ปริมาณสินค้าคงคลังมีมากเกินไป
  4. ความไม่มั่นคงทางการเมืองของประเทศ
 36.  เมื่อเกิดภาวะเงินเฟ้อขึ้นในระบบเศรษฐกิจ ผู้ใดเป็นผู้ได้ประโยชน์
  1. ผู้เป็นลูกหนี้ที่มีสัญญากู้ระยะยาว
  2. ผู้ได้รับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  3. ผู้ผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก
  4. ผู้ได้รับรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก
 37. มาตรการใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนำมาใช้บ่อยครั้งที่สุดในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
  1. ลดอัตราดอกเบี้ย
  2. ลดค่าเงินบาท
  3. เพิ่มการออกพันธบัตรขายให้ประชาชน
  4. เพิ่มอัตราเงินสดสำรองของธนาคารพาณิชย์
 38.  วิธีการใดของรัฐบาลจะช่วยลดสภาพคล่องส่วนเกินของสถาบันการเงิน
  1. สนับสนุนการแสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อขยายตลาดสินค้า
  2. ตั้งกองทุนรวมวายุภักษ์เพื่อขายหน่วยลงทุนให้ประชาชนและสถาบันธุรกิจ
  3. ขยายโครงการบ้านเอื้ออาทรและโครงการคอมพิวเตอร์ขายให้ประชาชนชนมากขึ้นเพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย
  4. เริ่มโครงการสร้างถนนเลียบทะเลเชื่อมกรุงเทพมหานครกับจังหวัดเพชรบุรีเพื่อกระตุ้นการลงทุนในภูมิภาค
 39. ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศไทย
  1. การขาดดุลบัญชีทุน
  2. การขาดดุลบัญชีทุนสำรอง
  3. การขาดดุลการค้า
  4. การขาดดุลบริการ
 40.  ถ้าค่าเงินบาทอ่อนลงเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ จะเกิดผลข้อใด
  1. ราคาน้ำมันปิโตรเลียมในประเทศจะสูงขึ้น
  2. ราคารถยนต์ที่ผลิตในประเทศจะลดลง
  3. เงิน 1 บาท แลกเงินดอลลาร์ได้มากขึ้น
  4. เงิน 1 ดอลลาร์ แลกเงินบาทได้น้อยลง
 41. ข้อใดไม่ใช่ปัญหาที่เกิดจากการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย
  1. มีการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดมากขึ้น
  2. มีความเหลื่อมล้ำด้านการกระจายรายได้มากขึ้น
  3. มีการกระจุกตัวของประชากรและภาวะมลพิษเพิ่มขึ้น
  4. มีอัตราเงินเฟ้อสูงกว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
 42. ลักษณะใดไม่ใช่เศรษฐกิจแบบพอเพียง
  1. การพึ่งพาตนเองโดยผลิตสินค้าตามจำนวนที่ตนเองต้องการ
  2. การจัดสรรพื้นที่เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชเพื่อการบริโภคในครัวเรือนให้เหมาะสม
  3. การสร้างนิสัยบริโภคสินค้าที่จัดหาได้ในชุมชน
  4. การกระจายการผลิตโดยการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ด้วย
 43. ข้อใดถูกต้อง
  1. เทศบาลนครเชียงใหม่จัดเป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 2 ของประเทศรองจากกรุงเทพมหานคร
  2. กรุงเทพมหานครแบ่งการปกครองออกเป็น 50 เขต ซึ่งเป็นเขตเมืองทั้งหมด
  3. เมืองภูเก็ตมีสถานภาพเป็นเมืองรูปแบบพิเศษเช่นเดียวกับกรุงเทพมหานคร
  4. ทั้งกรุงเทพมหานคร เมืองภูเก็ต และเมืองพัทยาจัดเป็นเมืองรูปแบบพิเศษทั้งสิ้น
 44.  เหตุใดประชากรส่วนใหญ่ของภาคใต้จึงอาศัยอยู่หนาแน่นบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา
  1. มีทรัพยากรแร่มาก ได้แก่ เหล็ก ดีบุก และก๊าซธรรมชาติ
  2. เป็นเขตชายฝั่งทะเลยกตัว ทำให้การคมนาคมติดต่อสะดวก
  3. ชายฝั่งเป็นเขตคลื่นลมสงบ มีทรัพยากรสัตว์น้ำชุกชุม
  4. ภูมิประเทศส่วนใหญ่เหมาะแก่การเพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์
 45. หมู่บ้านในชนบททั่วประเทศมีปัญหาด้านใดมากที่สุดเมื่อคำนึงถึงสภาพแวดล้อมพื้นฐานทางภูมิศาสตร์
  1. การเพาะปลูกในฤดูแล้ง
  2. การย้ายถิ่นเพื่อประกอบอาชีพ
  3. สิทธิในที่ดินทำกิน
  4. ราคาผลผลิตตกต่ำ
 46. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการเสื่อมสภาพของทรัพยากรน้ำในประเทศไทย
  1. การขยายตัวของชุมชนเมือง
  2. การขยายตัวของพื้นที่ปลูกป่า
  3. การขยายตัวของอุตสาหกรรมโรงงาน
  4. การขยายตัวของกิจกรรมทางการเกษตรทั้งพื้นที่และความเข้มข้น
 47. ป่าไม่ผลัดใบในประเทศไทย พบในภูมิอากาศแบบใด
  1. พบในภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน ฝนตกเฉลี่ยไม่เกิน 1,500 มิลลิเมตรต่อปี และแล้งนานกว่า 5 เดือน
  2. พบในภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน ฝนตกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตรต่อปี และแล้งนานไม่เกิน 4 เดือน
  3. พบในภูมิอากาศแบบป่าฝนเมืองร้อน ฝนตกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2,000 มิลลิเมตรต่อปี และแล้งนานไม่เกิน 3 เดือน
  4. พบในภูมิอากาศที่มีฝนเฉลี่ยระหว่าง 1,000-1,500 มิลลิเมตรต่อปี และแล้งนานประมาณ 3 เดือน
 48. เหตุใดจึงสร้างเขื่อนปากมูลขึ้นที่อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
  1. แม่น้ำมูลเป็นพื้นที่รับน้ำที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถเก็บกักน้ำได้ในปริมาณมาก
  2. เพื่อป้องกันมิให้น้ำจากแม่น้ำโขงไหลเข้ามาท่วมพื้นที่นาตามริมฝั่งแม่น้ำมูล
  3. บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีน้ำท่วมมากในฤดูฝนและแห้งแล้งมากในฤดูแล้ง
  4. ต้องการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังน้ำเพื่อนำมาใช้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 49. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับแหล่งพุน้ำร้อนในประเทศไทย
  1. พบในบริเวณภูเขาหินปูนที่มีรอยแตก
  2. พบในบริเวณภูเขาหินแกรนิตที่มีน้ำใต้ดินไหลผ่าน
  3. พบในบริเวณที่มีแหล่งน้ำใต้ดินปริมาณมาก
  4. พบในบริเวณที่ใต้ผิวโลกมีแหล่งหินหนืดในระดับตื้น
 50. ความแห้งแล้งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิดจากสาเหตุใด
  1. มีปริมาณฝนตกเฉลี่ยน้อยกว่าภูมิภาคอื่น ๆ
  2. ฤดูฝนสั้นมีช่วงฤดูแล้งคั่นสลับเป็นเวลานาน
  3. มีแหล่งน้ำธรรมชาติน้อยไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้
  4. พายุไต้ฝุ่นซึ่งนำฝนมาตกได้อ่อนกำลังลงเมื่อขึ้นฝั่งประเทศเวียดนาม
 51. ทิวเขาใดมีอิทธิพลมากที่สุดที่ทำให้ภูมิอากาศด้านตะวันตกและตะวันออกของภาคใต้แตกต่างกัน
  1. ทิวเขาภูเก็ต
  2. ทิวเขาสันกาลาคีรี
  3. ทิวเขาพนมเบญจา
  4. ทิวเขานครศรีธรรมราช
 52. ข้อใดคือปัจจัยที่ทำให้ลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทยผันแปรน้อย
  1. พายุหมุนจากทะเลจีนใต้
  2. ลมค้าตะวันออกเฉียงเหนือ
  3. ที่ตั้งซึ่งอยู่ในเขตศูนย์สูตร
  4. ลมมรสุมฤดูร้อนและฤดูหนาว
 53. เหตุใดชายฝั่งตะวันออกของภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีถึงจังหวัดนราธิวาสจึงมีตะกอนปกคลุมพื้นที่โดยทั่วไป
  1. เป็นแผ่นดินที่เกิดได้ไม่นานเช่นเดียวกับที่ราบเจ้าพระยา
  2. เป็นชายฝั่งจมตัวที่มีตะกอนจากทะเลเข้ามาทับถมจำนวนมาก
  3. เป็นแผ่นดินที่มีตะกอนสะสมเป็นระยะเวลานาน
  4. เป็นชายฝั่งที่มีแม่น้ำสายหลักหลายสายนำตะกอนมาทับถมกัน
 54.  เหตุใดจึงสร้างท่าเรือขนาดใหญ่ที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง
  1. เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศ
  2. มีพื้นที่ชายฝั่งทะเลน้ำลึกมากกว่าบริเวณอื่น
  3. อยู่ใกล้กรุงเทพมหานครมากทำให้การคมนาคมขนส่งสะดวก
  4. มีอู่ต่อเรือและบริการที่เกี่ยวเนื่องพร้อมมูลกว่าบริเวณอื่น
 55.  ข้อใดเป็นจุดสังเกตว่าดอยอินทนนท์ ดอยปุย และดอยสุเทพเป็นภูเขาหินแกรนิต
  1. มียอดโค้งมน ไม่หยักแหลมขรุขระ
  2. มียอดแบนราบสลับกับยอดหยักแหลม
  3. มียอดโค้งมนสลับหยักแหลมขรุขระ
  4. มียอดหยักแหลมตะปุ่มตะป่ำ มีถ้ำภายในภูเขา
 56. ลักษณะภูมิประเทศคู่ใดเป็นการทับถมที่เกิดจาการกระทำของคลื่น น้ำขึ้นน้ำลง และกระแสน้ำชายฝั่ง
  1. ดินดอนสามเหลี่ยม หน้าผาชันริมทะเล
  2. คันดินธรรมชาติ สันดอนจะงอย
  3. หาดและสันทราย เนินตะกอนรูปพัด
  4. ที่ราบน้ำทะเลท่วมถึง สันดอนเชื่อมเกาะ
 57. ข้อความในข้อใดไม่ถูกต้อง
  1. เทคโนโลยีการพิมพ์เกิดขึ้นในยุโรปสมัยกลาง
  2. การแยกอากาศออกจากถ่านหินทำให้มีควันน้อยลง
  3. อังกฤษเป็นชาติแรกที่จัดตั้งองค์การทางวิทยาศาสตร์ขึ้น
  4. เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกผลิตขึ้นก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2
 58.  สิ่งใดเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย
  1. เทคโนโลยีระดับสูง
  2. ประชากรที่มีคุณภาพ
  3. เงินลงทุนจากภาครัฐและเอกชนไทย
  4. การเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมขนาดย่อม
 59. ในโครงสร้างอายุของประชากรไทย วัยทำงานจัดอยู่ในระหว่างอายุเท่าใด
  1. 13-60 ปี
  2. 15-59 ปี
  3. 18-55 ปี
  4. 20-60 ปี
 60. อุปสรรคที่สำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศไทยคืออะไร
  1. สังคมไทยให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีที่เหมาะสม
  2. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเทคโนโลยีที่รับมาจากต่างประเทศ
  3. งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่วนใหญ่อยู่ในภาคเอกชน
  4. การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมยังอยู่ในวงจำกัด
 61. ในยุคหลังปฏิวัติอุตสาหกรรมถึงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ความขัดแย้งทางอุดมการณ์ เป็นความขัดแย้งระหว่างแนวคิดใด
  1. ประชาธิปไตย กับ รัฐสวัสดิการ
  2. ศาสนา กับ วิทยาศาสตร์
  3. เสรีนิยม กับ เผด็จการ
  4. จักรวรรดินิยม กับ ชาตินิยม
 62.  ในปัจจุบันความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ในโลกเกิดจากสาเหตุใดน้อยที่สุด
  1. ความเชื่อทางศาสนา
  2. ชาติพันธุ์และวัฒนธรรม
  3. ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
  4. อุดมการณ์ทางการเมือง
 63. ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มในข้อใดไม่ใช่ความขัดแย้งทางด้านชาติพันธุ์
  1. เซอร์บ และ โครแอต
  2. ทมิฬ และ สิงหล
  3. อิรัก และ อิหร่าน
  4. อาร์เมเนีย และ อาเซอร์ไบจัน
 64. สหรัฐอเมริกาและอังกฤษใช้ข้อใดเป็นข้ออ้างสำคัญที่สุดในการทำสงครามกับอิรัก
  1. เพื่อโค่นอำนาจประธานาธิบดีซัดดัม
  2. อิรักสนับสนุนขบวนการก่อการร้าย
  3. เพื่อสร้างสันติภาพในตะวันออกกลาง
  4. อิรักมีอาวุธทำลายล้างร้ายแรงในความครอบครอง
 65.  โครงการ STAR WAR หรือโครงการป้องกันทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา เป็นความริเริ่มในสมัยประธานาธิบดีท่านใด
  1. โรนัลด์ เรแกน
  2. ริชาร์ด เอ็ม นิกสัน
  3. จิมมี คาร์เตอร์
  4. จอห์น เอฟ เคนเนดี
 66. ข้อใดแสดงว่าองค์การสหประชาชาติเป็นองค์การที่เป็นธรรมาภิบาล (good governance)
  1. เป็นองค์การที่คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
  2. เป็นองค์การที่มีบทบาททางด้านความมั่นคงระหว่างประเทศมาก
  3. เป็นองค์การผู้นำชาวโลกทางด้านความคิดเพื่อสร้างฉันทามติในระดับโลก
  4. เป็นองค์การที่มีความเป็นประชาธิปไตยทั้งในเรื่องของโครงสร้างและกระบวนการกำหนดนโยบาย
 67.  วรรณกรรมเรื่องใดที่มีอิทธิพลต่อคติการดำเนินชีวิตของชาวไทยเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องบุญ – กรรมในพระพุทธศาสนา
  1. จินดามณี
  2. พระนลคำหลวง
  3. สุภาษิตพระร่วง
  4. มหาชาติคำหลวง
 68. ข้อใดเป็นแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
  1. การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และการป้องกันประเทศ
  2. การฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้า และการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
  3. การทำสงครามตอบโต้ข้าศึก และการขยายอำนาจ
  4. การขยายอำนาจ และการฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้า
 69. การยกเลิกระบบไพร่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเกิดขึ้นเพราะเหตุใด
  1. ระบบไพร่เป็นอุปสรรคต่อการยกเลิกระบบทาส
  2. ระบบไพร่เป็นอุปสรรคที่สำคัญในการปรับปรุงประเทศ
  3. มหาอำนาจตะวันตกบีบบังคับให้ไทยยกเลิกระบบไพร่
  4. พระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ไม่สามารถควบคุมไพร่ได้
 70. นโยบายเศรษฐกิจไทยในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี มีลักษณะที่สำคัญอย่างไร
  1. ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ
  2. คุ้มครองอุตสาหกรรมของคนไทย
  3. กีดกันการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
  4. ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรสำหรับคนยากจน
 71. ข้อใดไม่ใช่ความร่วมมือทางทหารที่ไทยมีต่อองค์การสหประชาชาติ
  1. ส่งกองกำลังเข้าร่วมรบในสงครามเกาหลี
  2. ส่งกองกำลังเข้าร่วมรบในสงครามเวียดนาม
  3. ส่งกองกำลังเข้ารักษาความสงบในติมอร์ตะวันออก
  4. ส่งแพทย์สนามเข้ารักษาการในสงครามอ่าวเปอร์เซียครั้งแรก
 72. แม้ว่าปรัชญาจีนจะมีหลายสำนัก หลายความคิด แต่ก็ให้ความสำคัญตรงกันในเรื่องใด
  1. ความมีคุณธรรมของผู้ปกครองประเทศ
  2. ความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณ
  3. ความสำคัญของการศึกษา
  4. ความเข้มงวดในการใช้กฎหมาย
 73.  เหตุใดญี่ปุ่นจึงต้องเปิดประเทศใน ค.ศ. 1854
  1. เกรงกลัวอำนาจทางทหารของอังกฤษ
  2. เกิดความขัดแย้งในระหว่างผู้นำญี่ปุ่น
  3. ตระหนักถึงกำลังอำนาจที่เหนือกว่าของชาติตะวันตก
  4. เห็นความจำเป็นของการรับวัฒนธรรมตะวันตก
 74. สงครามเกาหลีและสงครามเวียดนามมีความสำคัญอย่างไร
  1. เป็นสงครามตัวแทนของสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตในยุคสงครามเย็น
  2. เป็นสงครามที่เกาหลีและเวียดนามต่อสู้กับจักรวรรดินิยมสมัยใหม่
  3. เป็นสงครามสกัดกั้นการขยายตัวของสาธารณรัฐประชาชนจีน
  4. เป็นสงครามที่สหรัฐอเมริกาพ่ายแพ้และเสียหายอย่างหนัก
 75. วรรณกรรมเรื่องรามายณะ เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร
  1. การต่อสู้ระหว่างศาสนา
  2. การต่อสู้ระหว่างวรรณะ
  3. การต่อสู้ระหว่างชนชั้น
  4. การต่อสู้ระหว่างความดีความชั่ว
 76. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของโลกตะวันตกจากสมัยกลางมาสู่สมัยใหม่
  1. การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ
  2. การปฏิรูปศาสนา
  3. การสำรวจค้นพบดินแดนใหม่
  4. การปฏิวัติอุตสาหกรรม
 77. เพราะเหตุใดอังกฤษจึงเป็นประเทศแรกที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรม
  1. มีทรัพยากรน้ำมันในอาณานิคม
  2. มีระบอบการปกครองที่เอื้อต่อการลงทุน
  3. ไม่มีข้อจำกัดด้านแรงงาน
  4. มีระบบเศรษฐกิจแบบพาณิชยนิยม
 78. การปฏิวัติฝรั่งเศสใน ค.ศ. 1789 ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในข้อใด
  1. ฝรั่งเศสเป็นประเทศประชาธิปไตยอย่างเต็มที่
  2. เกิดความรู้สึกชาตินิยมในหมู่ชาวฝรั่งเศส
  3. พลเมืองฝรั่งเศสทุกคนได้รับสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง
  4. มีการยกเลิกระบบอภิสิทธิ์อย่างเป็นทางการในฝรั่งเศส
 79. วัตถุประสงค์ของการปฏิวัติในโลกตะวันตกช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18 ตรงกับข้อใดมากที่สุด
  1. เพื่อให้ประชาชนมีเสรีภาพ
  2. เพื่อยกเลิกลัทธิพาณิชยนิยม
  3. เพื่อให้ประชาชนเลือกนับถือศาสนาได้
  4. เพื่อแก้ไขระบบการเลื่อนชั้นในสังคม
 80.  เหตุการณ์ใดถือว่าเป็นการสิ้นสุดของสมัยสงครามเย็น
  1. การล่มสลายของสหภาพโซเวียต
  2. การทำลายกำแพงเบอร์ลิน
  3. การทำสนธิสัญญาจำกัดอาวุธทางยุทธศาสตร์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียต
  4. การเปิดสัมพันธไมตรีระหว่างสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีน
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ภูมิศาสตร์ ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s