ม.3/11

ที่

ชื่อ-สกุล

สอบ
20

กลาง
30

สอบ
20

ปลาย
30

รวม

เกรด

1

ช.ธนศักญ์    ชีวกุล

20

30

20

25

95

4

3

ญ.กฤตพร    ปี่แก้ว

20

30

20

25

95

4

4

ญ.กัญญณัช    สมนึก

20

30

20

25

95

4

5

ญ.ชมพูนุท    ดวงเพชร์

20

30

20

25

95

4

6

ญ.ณัฐริกา    ณถลาง

20

30

20

25

95

4

7

ญ.ณิชกมล    เพชรชี

20

30

0

25

75

3.5

8

ญ.พรพิมล    พูลเพิ่ม

20

30

20

25

95

4

9

ญ.พิมพ์ลภัส    ไชยแสง

20

30

0

25

75

3.5

10

ญ.ศศิธร    เขียวนิล

20

30

20

25

95

4

11

ญ.ศศิธร    ชลารัตน์

20

30

20

25

95

4

12

ญ.สุรางคณา    กูลณรงค์

20

30

20

25

95

4

13

ช.ภูริฑัต    เฑียมโรจน์

20

30

20

25

95

4

14

ช.กฤษกร    สีโท

20

30

20

25

95

4

15

ช.ทนงศักดิ์    กาญจนะ

20

30

20

25

95

4

16

ช.สิริภูมิ    บุณทะสิน

20

30

20

25

95

4

17

ช.สุพิชฌาย์    เพชรหัวบัว

0

0

0

0

0

0

18

ญ.สุกัญญา    ยอดยิ่ง

20

30

20

20

80

4

19

ญ.ปีใหม่    บุญจันทร์แก้ว

20

30

0

0

50

1

 

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ภูมิศาสตร์ ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s