ม.3/8

ที่

ชื่อ-สกุล

สอบ

ย่อย

กลาง
ภาค

สอบ

ปลาย

ภาค

รวม

เกรด

1

ช.กฤตเมธ    ลิ่มสุวรรณ

30

20

20

30

100

4

2

ช.ชาญวิทย์    แสนวงศ์

0

0

0

0

0

0

3

ช.เหนือชน  คล้ายอุดม

10

15

20

30

65

2.5

4

ญ.กนกพร    แซ่จู้

0

0

0

0

0

0

5

ญ.กนกพร    ภู่รัตนกุล

30

20

20

30

100

4

6

ญ.คัคนางค์    แก้วประ

30

20

20

30

100

4

7

ญ.จิรภัทร์    สุขเมตตา

10

0

0

10

20

0

8

ญ.ฉัตตา    ศิริทรัพย์

0

0

0

0

0

0

9

ญ.ชุติมา    จันทรักษ์

30

20

20

30

100

4

10

ญ.ฐิติมา    ปันแก้ว

30

20

20

30

100

4

11

ญ.ธนัชชา    ตุริรัมย์

30

20

20

30

100

4

12

ญ.ปัทราพรรณ หนูแก้ว

0

0

0

0

0

0

13

ญ.มะลิวัลย์    ทองช่วย

30

20

20

30

100

4

14

ญ.วิชญาพร   นวลประแ

30

20

20

30

100

4

15

ช.อภิชญา มาตแม้น

0

0

0

0

0

0

16

ช.ขจรศักดิ์    ชัยสงค์

0

0

0

0

0

0

17

ช.ปุณณภพ    พรหมสุข

30

20

20

30

100

4

18

ช.เมธิชัย    สังข์เพ็ชร

28

10

18

30

76

3.5

19

ช.พิเชษฐ    หาระมี

20

20

20

30

100

4

20

ช.ตะวัน    ทองสีลา

26

20

16

30

82

4

 

 

Leave a comment

Filed under :: ภูมิศาสตร์ ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s