:: ม.3/3 ::

ที่

ชื่อ

ย่อย

กลาง
ภาค

ย่อย

ปลาย
ภาค

1

ช.จักรีวัฒน์    แว่นนุ้ย

20

30

20

25

2

ช.ธนภัทร    เกียรติไพบูลย์

20

30

20

25

3

ช.ธนภู    พัฑฒสุนทร

20

30

20

25

4

ช.ธีราพันธ์    คู่สาย

20

30

20

25

5

ช.นครินทร์    ภูบาลกระแสร์

20

30

20

25

6

ช.ปนัส    ศรีภูวนาถ

20

30

20

25

7

ช.พชรพล    ปวีณานันท์

20

30

20

25

8

ช.พีรดนย์    ศรีโอสถ

20

30

20

25

9

ช.ภาณุพงศ์    ช่วยอุปการ

20

30

20

25

10

ช.ภูชิส    วรรณกลัด

20

30

20

25

11

ช.ยศธร    รักหมอ

20

30

20

25

12

ช.สุรวิช    หิรัญวิญญู

20

30

20

25

13

ญ.กัลยรัตน์    เสถียรมงคล

20

30

20

25

14

ญ.นวินดา    เข็มสุข

20

30

20

25

15

ญ.นันท์นภัส    พงศ์อมรนฤนาท

20

30

20

25

16

ญ.ประภัสสร    ไชยของพรม

20

30

20

25

17

ญ.ประภาศรี    วงค์เอี่ยม

20

30

20

25

18

ญ.พิชญ์นรี    หมั่นหมาย

20

30

20

25

19

ญ.พุทธิดา    หนูมาก

20

30

20

25

20

ญ.ศศิธร    ชุมทอง

20

30

20

25

21

ญ.อมรรัตน์    แสงจับจิต

20

30

20

25

22

ญ.ไอลดา    ผ่องแก้ว

20

30

20

25

 

 

Advertisements

1 Comment

Filed under :: ภูมิศาสตร์ ::

One response to “:: ม.3/3 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s