ม.2/2

ชื่อ

สอบ
ย่อย

กลาง
ภาค

สอบ
ย่อย

ปลาย
ภาค

รวม

เกรด

ช.กตัณณ์ แสงทอง

25

20

15

20

80

4

ช.ณัฐเมษ มุณีฉิม

25

20

15

20

80

4

ช.ธนบูรณ์ โปติบุตร

25

20

15

20

80

4

ช.สาริศ หนูช่วย

25

20

15

20

80

4

ช.อภิรักษ์ สงแทน

25

20

15

20

80

4

ญ.กชกร จิตตะเสน

25

20

15

20

80

4

ญ.กรณ์ภัสสร รัตนวิโรจน์

25

20

15

20

80

4

ญ.ชฏาวัลย์ คงเมือง

25

20

15

20

80

4

ญ.ฑิตยากร เกียรติศักดิ์

25

20

15

20

80

4

ญ.ณัชชา อุปมัยรัตน์

25

20

15

20

80

4

ญ.ณัฏฐณิชา สุริแสง

25

20

15

20

80

4

ญ.ทรงอัปสร กุมภิล

25

20

15

20

80

4

ญ.นรีการนต์ พรหมยา

25

20

15

20

80

4

ญ.บุษยา พรหมจันทร์

25

20

15

20

80

4

ญ.ภัณพิรา ภิรมย์เลิศ

25

20

15

20

80

4

ญ.ภาสิกา ทองขวัญ

25

20

15

20

80

4

ญ.ภูริชญา อ่อนโพธิ์เตี้ย

25

20

15

20

80

4

ญ.มนัสตา ขาวน้อย

25

20

15

20

80

4

ญ.สุชาดา กูลณรงค์

25

20

15

20

80

4

ญ.อภิสนา นวลละออง

25

20

15

20

80

4

ญ.อัคริมา ศิริมาศ

25

20

15

20

80

4

 

 

 

Leave a comment

Filed under :: ภูมิศาสตร์ ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s