:: 3/1 ::

ที่

ชื่อ-สกุล

สอบ
ย่อย

กลาง
ภาค

สอบ
ย่อย

ปลายภาค

1

ช.กรกานต์    ชูเกิด

20

30

20

25

2

ช.แก้วเพชร    หนูร่วง

20

30

20

25

3

ช.จักรภัทร    นิลประเสริฐ

20

30

20

25

4

ช.ทันตนันทน์    คำรังษี

20

30

20

25

5

ช.นัฐวัฒน์    วิวัชนะ

20

30

20

25

6

ช.พงศธร    อุปชิตกุล

20

30

20

25

7

ช.พลวิทย์    คงขาว

20

30

20

25

8

ช.พีรพล    ศิริวิริยาภรณ์

20

30

20

25

9

ช.ภูเอก    วัฒนาพินิจสาคร

20

30

20

25

10

ช.รัชพล    เพชรยอด

20

30

20

25

11

ช.อรรถชาติ    ศรีราษฎร์

20

30

20

25

12

ช.อัศดากร    จันประเสริฐ

20

30

20

25

13

ญ.กุลธิดา    งามศรีผ่องใส

20

30

20

25

14

ญ.จิตรภาณี    ถาวรสุข

20

30

20

25

15

ญ.ณัฐธิดา    คงเทพ

20

30

20

25

16

ญ.ธัญญาพร    ชูพันธ์

20

30

20

25

17

เด็กหญิงนภัสสร    รัตน์ทอง

20

30

20

25

18

ญ.ปวิชญา    ไวยากรณ์

20

30

20

25

19

ญ.วิชญาภรณ์    แก้วยวน

20

30

20

25

20

ญ.ศดานันท์    ขุนทอง

20

30

20

25

21

ญ.ศศิพร    ศิริวงศ์เจริญ

20

30

20

25

22

ญ.ศิริวิมล    ทัศวิล

20

30

20

25

23

ญ.ศุภศรี    โลหะประธาน

20

30

20

25

24

ญ.สุชาวดี    แก้วมณี

20

30

20

25

25

ญ.แสงลี    พันธนู

20

30

20

25

26

ญ.อาภิชา    ตงฉิน

20

30

20

25

27

ญ.อิสราพร    หุ่นงาม

20

30

20

25

28

ญ.ภัคจิรา    กุลมาตย์

20

30

20

25

 

 

 

Leave a comment

Filed under :: ภูมิศาสตร์ ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s