:: ข้อสอบ 3 ::

 1. ในขณะนั่งสมาธิควรจะเน้นหลักธรรมใดเป็นตัวนำ ?
  1. สติ
  2. ปัญญา
  3. ศีล
  4. ขันติ
 2. ในวัยของนักเรียนแนวทางการพัฒนาปัญญาที่เหมาะสมที่สุด ควรจะทำตามข้อใด ?
  1. ศึกษาด้วยตนเอง
  2. หาประสบการณ์จริง
  3. ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
  4. ฝากตัวเป็นศิษย์วัด
 3. ผู้นั่งสมาธิจะต้องตัดปลิโพธ คำว่า “ปลิโพธ” หมายถึงอะไร ?
  1. เหตุกังวล
  2. กิเลส
  3. ตัดสรรพสิ่ง
  4. ชำระศีลให้บริสุทธิ์
 4. ข้อใด ไม่ใช่ คุณประโยชน์โดยตรงที่ได้จากการฝึกสมาธิ ?
  1. มีบุคลิกภาพดี
  2. มีอารมณ์แจ่มใส
  3. มีสติปัญญาดี
  4. มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์
 5. ผลจากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ขณะที่อยู่ในสมาธิหรือออกจากสมาธิแล้ว จะหลั่งสารเอ็นดอร์ฟิน ส่งผลให้ผู้ฝึกสมาธิมีความรู้สึกอย่างไร ?
  1. ตื่นเต้น
  2. สดชื่น ตื่นตัวสุขสบาย
  3. เครียด
  4. วิตกกังวล
 6. ข้อใด เป็นวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย ?
  1. แบบแยกแยะปัญหา
  2. แบบสอบสวนสืบสวน
  3. แบบแยกส่วนประกอบ
  4. แบบแก้ปัญหา
 7. บุคคลผู้ที่จะมีสุตมยปัญญาได้นั้นต้องประพฤติตนตามข้อใด ?
  1. พยายามฟังให้มาก
  2. พยายามพูดให้มาก
  3. พยายามคิดให้มาก
  4. พยายามปฏิบัติให้มาก
 8. วิธีการในลักษณะใดทำให้เกิดจินตมยปัญญามากที่สุด ?
  1. คิดขณะที่จิตมีสมาธิ
  2. มุ่งมั่นคิดจนสำเร็จ
  3. ให้จิตคิดอย่างอิสระ
  4. ย้ำคิดจนเป็นนิสัย
 9. จุดมุ่งหมายของการปฏิบัติสมาธิคืออะไร ?
  1. ลดละกิเลสตัณหา
  2. หวังบรรลุนิพพาน
  3. ควบคุมจิตให้สงบ
  4. เสริมสมรรถภาพทางกาย
 10. ข้อใดเป็นหลักการที่สำคัญที่สุดของการฝึกปฏิบัติสมาธิ ?
  1. รักษาท่านั่งให้ถูกต้อง
  2. ปฏิบัติให้ได้ทุกวัน
  3. ไม่ลืมนับลมหายใจ
  4. พยายามคุมจิตให้ได้
 11. ข้อใดเป็นตัวอย่างของการคิดที่สมเหตุสมผลในการพัฒนาปัญญา ?
  1. อ๋อมคิดว่าคนทำชั่วได้ดีมีถมไป
  2. อ๋อยคิดว่ามีปัญญาดีกว่ามีทรัพย์
  3. อิ๋วคิดว่าชีวิตขึ้นอยู่กับพรหมลิขิต
  4. อุ๋ยคิดว่าทำบุญมากจะร่ำรวยมาก
 12.  วิธีคิดแบบอริยสัจ เป็นวิธีคิดแบบใด ?
  1. แบบแยกแยะปัญหา
  2. แบบสอบสวนสืบสวน
  3. แบบแยกส่วนประกอบ
  4. แบบแก้ปัญหา
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ภูมิศาสตร์ ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s