:: ข้อสอบหน่วย 4 ::

 1. การตั้งโต๊ะหมู่บูชาควรตั้งด้านใดของพระสงฆ์องค์ประธาน ?
  1. ด้านขวา
  2. ด้านซ้าย
  3. ด้านขาวหรือซ้ายก็ได้
  4. ด้านใดก็ได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานที่
 2. ประเทศไทย จัดพิธีมาฆบูชาเป็นครั้งในสมัยรัชกาลใด ?
  1. รัชกาลที่ 1
  2. รัชกาลที่ 2
  3. รัชกาลที่ 3
  4. รัชกาลที่ 4
 3. ระหว่างที่พระสงฆ์กำลังฉันภัตตาหาร เจ้าภาพควรปฏิบัติเช่นไร จึงจะถือว่าเหมาะสม ?
  1. ชวนท่านสนทนาธรรม
  2. ซักถามถึงรสชาติของอาหาร
  3. ดูแลปรนนิบัติท่าน
  4. ป้องกันผู้อื่นรบกวน
 4. ประเทศไทยมีการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา ตั้งแต่สมัยใด ?
  1. สมัยกรุงสุโขทัย
  2. สมัยกรุงศรีอยุธยา
  3. สมัยกรุงธนบุรี
  4. สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
 5. เหตุใดจึงกำหนดให้มีการเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ?
  1. เพื่อแสดงออกถึงความเคารพ
  2. เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
  3. เพื่อทำตามความนิยมที่ปฏิบัติต่อ ๆ กันมา
  4. เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระรัตนตรัย
 6. ควรกรวดน้ำตอนใด ?
  1. เมื่อถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
  2. เมื่อพระสงฆ์กล่าวคำขึ้นต้นด้วยคำว่า สัพพี…
  3. เมื่อพระสงฆ์กล่าวคำขึ้นต้นด้วยคำว่า ยถา…
  4. เมื่อพระสงฆ์เสร็จพิธีกล่าวคำให้พร
 7. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญทางราชการ เมื่อปี พ.ศ.ใด ?
  1. พ.ศ. 2500
  2. พ.ศ. 2501
  3. พ.ศ. 2502
  4. พ.ศ. 2503
 8. ขั้นตอนสุดท้ายของการประกอบพิธีในงานอวมงคล คืออะไร ?
  1. ประพรมน้ำมนต์
  2. กราบศพ
  3. ถวายไทยธรรม
  4. กรวดน้ำ
 9. พิธีการใดเกิดขึ้นก่อน ?
  1. อาราธนาศีล
  2. จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
  3. อาราธนาพระปริตร
  4. ถวายเครื่องไทยทาน
 10. การนิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธี ข้อใดไม่ควรทำ ?
  1. นิมนต์พระสงฆ์ด้วยตนเอง
  2. นิมนต์ทางโทรศัพท์
  3. นิมนต์ด้วยวาจา
  4. ให้ผู้อื่นนิมนต์ให้
 11. ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เราคิดปฏิบัติตนเช่นไร มากที่สุด ?
  1. หัดนั่งวิปัสสนา
  2. ประกอบศาสนกิจ
  3. ไปทำกิจกรรมที่วัด
  4. ละเว้นการทำชั่ว
 12. ในการถวายข้าวพระพุทธ ควรปฏิบัติเช่นไร ?
  1. กราบ 3 ครั้งแล้วยกประเคน
  2. กราบ 3 ครั้ง กล่าวคำบูชา แล้วยกประเคน
  3. กล่าวคำบูชา แล้วยกประเคน
  4. ประนบมือ กล่าวคำบูชา แล้วยกประเคน
 13. ข้อใดเป็นการสรุปเกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย ได้เหมาะสมที่สุด ?
  1. เป็นรากฐานประเพณีพิธีกรรมของไทย
  2. ทำให้มีเวลาปฏิบัติศาสนกิจ
  3. ช่วยสร้างความสงบสุขให้สังคม
  4. ช่วยลด เลิก ละ อบายมุข
 14. เหตุใดวันวิสาขบูชา จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นวันสำคัญสากลของโลก ?
  1. เพราะชาวพุทธมีทั่วโลก
  2. เพราะชาวโลกให้การยอมรับ
  3. เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเผยแผ่ธรรมสั่งสอนมนุษย์
  4. เพราะเป็นศาสนาสากล
 15. ถ้าท่านจะทำการนิมนต์พระไปในงานอวมงคล ท่านควรนิมนต์พระกี่รูป จึงจะสอดคล้องกับธรรมเนียมนิยม ?
  1. จำนวนคี่ เช่น 7 หรือ 9 รูป
  2. จำนวนคู่ เช่น 8 หรือ 10 รูป
  3. จำนวนคี่ หรือจำนวนคู่ก็ได้
  4. ไม่จำกัดจำนวน
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ภูมิศาสตร์ ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s