:: ข้อสอบ ::

 1. ข้อใดคือการได้รับประโยชน์ในปัจจุบัน ?
  1. การปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
  2. ความอิ่มเอมใจ
  3. ความมั่นใจ
  4. ความหลุดพ้น
 2. สุชาติใช้จ่ายเงินอย่างประหยัด เพราะตระหนักว่าครอบครัวของตนมีฐานะยากจน สุชาติมีคุณธรรมข้อใด ?
  1. รู้ตน
  2. รู้จักเหตุ
  3. รู้จักผล
  4. รู้บุคคล
 3. การที่เรายึดมั่นในความเชื่อ ทฤษฎี หรืออุดมการณ์ของตนเองจนเกินไป โดยไม่ฟังแนวความคิดของบุคคลอื่นถือว่าเราเป็นคนเช่นไร ในหลักปปัญจธรรม ?
  1. ตัณหา
  2. กิเลส
  3. ทิฏฐิ
  4. มานะ
 4. สัปปุริสธรรมมีความหมายตามนัยตรงตามข้อใด ?
  1. ธรรมที่ทำให้เป็นคนดี
  2. ธรรมสำหรับมวลชน
  3. ธรรมที่เป็นแนวทางชีวิต
  4. ธรรมที่ทำให้พ้นทุกข์
 5. คุณประโยชน์ที่เห็นได้เด่นชัดของธรรมสัปปุริสธรรม คืออะไร ?
  1. ช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อม
  2. ป้องกันการทำร้ายกัน
  3. ส่งเสริมการทำความดี
  4. ทำให้บุคคลเป็นคนดี
 6. ข้อใดมีความหมายตรงกับคำว่า “บุญกิริยาวัตถุ” ?
  1. หนทางทำความดี
  2. การทำบุญด้วยสิ่งของ
  3. การทำบุญด้วยการรักษาศีล
  4. การทำบุญด้วยการเจริญภาวนา
 7. ในปัญญา 3 ข้อใดสำคัญที่สุด ?
  1. สุตมยปัญญา
  2. จิตตมยปัญญา
  3. ภาวนามยปัญญา
  4. สำคัญเท่ากันทั้ง 3 ข้อ
 8. ข้อใดคือการได้รับประโยชน์สูงสุดหรือจุดหมายสูงสุดของมนุษย์ ?
  1. การปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
  2. ความอิ่มเอมใจ
  3. ความมั่นใจ
  4. ความหลุดพ้น
 9. ในพุทธปณิธาน พระพุทธเจ้าจะเสด็จปรินิพพานเมื่อใด ?
  1. เมื่อถึงเวลาอันควร
  2. เมื่อสิ้นอายุขัย
  3. เมื่อเบื่อหน่ายโลกมนุษย์
  4. เมื่อพุทธบริษัทเข้าใจหลักธรรมอย่างแจ่มแจ้งและประพฤติดีปฏิบัติชอบแล้ว
 10. การดำเนินชีวิตตามแนวทางมรรค 8 ต้องใช้อะไรเป็นเครื่องกำกับจึงจะได้ผลดี ?
  1. มุทิตา
  2. อุเบกขา
  3. ปัญญา
  4. วิริยะ
 11. พระพุทธศาสนาสอนให้เราหลุดพ้น โดยตัดวงจรใดในวัฏฏะ 3 ?
  1. กิเลส
  2. วิบาก
  3. กรรม
  4. ผลกรรม
 12. ข้อใด ไม่ใช่ ประโยชน์ที่เกิดจากความเข้าใจในเรื่องไตรลักษณ์ ?
  1. เข้าใจความเป็นจริงของชีวิต
  2. เข้าใจกฎของธรรมชาติ
  3. ควบคุมธรรมชาติได้
  4. ไม่ยึดมั่นในตัวตน
 13. การ“ปฏิบัติถูกทาง” ของพระสงฆ์ หมายความว่าอย่างไร ?
  1. ปฏิบัติตามทางสายกลาง
  2. ปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์
  3. ปฏิบัติสมควรแก่ความเคารพนับถือ
  4. ปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระศาสดา
 14. คำว่า “ศิลปทางใจ” หมายความว่าอย่างไร ?
  1. มีใจเป็นศิลปะ
  2. คิดอย่างมีศิลปะ
  3. ฉลาดในการคิดพิจารณา
  4. มีศิลปะประจำใจ
 15. การฟังธรรมตามกาล ก่อให้เกิดประโยชน์ในข้อใดที่สำคัญที่สุด ?
  1. ได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อน
  2. มีความรู้แจ่มแจ้งขึ้น
  3. แก้ข้อสงสัยได้
  4. ได้แนวทางประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง
 16. การกระทำข้อใดแสดงถึงการเป็นผู้รู้กาล ?
  1. ทำการบ้านด้วยตนเอง
  2. ตั้งใจฟังครูสอน
  3. แบ่งเวลาอ่านหนังสือทุกวัน
  4. ไม่เอาเปรียบเพื่อนฝูง
 17. พระอภิธรรมแบ่งออกเป็นกี่คัมภีร์ ?
  1. 3 คัมภีร์
  2. 5 คัมภีร์
  3. 7 คัมภีร์
  4. 9 คัมภีร์
 18. การประพฤติธรรม เป็นการประพฤติตามหลักการใด ?
  1. มโนสุจริต
  2. วจีสุจริต
  3. กายสุจริต
  4. กุศลกรรมบถ 10
 19. ข้อใดเป็นหน้าที่ของอุบาสกที่ดี ?
  1. หาทรัพย์สมบัติให้มาก
  2. ประกอบศาสนพิธีทุกวัน
  3. ไม่ละเลยการฟังธรรม
  4. ปรนนิบัติรับใช้พระสงฆ์
 20. ข้อใดที่เป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์ ที่สำคัญที่สุด ?
  1. ความยากจน
  2. ความร้อน หนาว
  3. ความเจ็บป่วย
  4. ความอยาก
 21. การประพฤติตนเช่นไร ถือว่าเป็นคนไม่ประมาท ?
  1. ทำดี ต้องให้คนเห็น
  2. ทำชั่ว อย่าให้ใครเห็น
  3. มีความละอายใจที่จะทำชั่วและกลัวผลของความชั่ว
  4. ไม่ทำอะไรที่เป็นการเสี่ยง
 22. หลักอนิจจัง มุ่งสอนให้มนุษย์ปฏิบัติตนเช่นไร ?
  1. เข้าใจความทุกข์
  2. อยู่ในความไม่ประมาท
  3. อยู่นิ่งเฉยไม่ยินดียินร้าย
  4. เข้าใจในความแน่นอนของสรรพสิ่ง
 23. การพบสมณะได้ประโยชน์อย่างไร ?
  1. ได้แสดงความเคารพ
  2. ได้ร่วมทำบุญ
  3. ได้ฝึกสมาธิ
  4. ได้เห็นแบบอย่างที่ดีของพระสงฆ์
 24. ลักษณะเช่นไรถือว่ามีสัมมาทิฏฐิ ?
  1. กล่าวตำหนิผู้ทำผิด
  2. เข้าใจตนเอง
  3. กระทำในสิ่งที่ตนชอบ
  4. เชื่อมั่นในกฎแห่งกรรม
 25. นักเรียนเป็นอุบาสกที่ดี ควรปฏิบัติตนเช่นไร ?
  1. ไม่เชื่อถือโชคลาง
  2. ปฏิบัติตามหลักธรรม
  3. ศึกษาพระรัตนตรัย
  4. ประกอบอาชีพสุจรติ
 26. คำว่า “อัญชลิกรณีโย” หมายความว่าอย่างไร ?
  1. เป็นผู้ควรคำนับ
  2. เป็นผู้ควรแก่การกราบไหว้
  3. เป็นผู้ควรแก่การถวายทาน
  4. เป็นผู้ควรแก่การต้อนรับ
 27. มรรค 8 สามารถเปรียบเทียบได้กับอะไร ?
  1. แนวทางกำจัดทุกข์
  2. เครื่องมือลิดรอนความทุกข์
  3. วิธีการค้นหาความทุกข์
  4. หนทางหลีกหนีความทุกข์
 28. คำว่า “วัฏฏะ” หมายความว่าอย่างไร ?
  1. ธรรมดาสามัญ
  2. การเปลี่ยนแปลง
  3. ความไม่เที่ยง
  4. การหมุนเวียน
 29. ข้อใดคือประโยชน์ของการประพฤติธรรม ที่สำคัญที่สุด ?
  1. มีความสงบสุข
  2. เป็นผู้ไม่ประมาท
  3. ไม่ก่อเวร
  4. เป็นผู้นำศาสนาให้เจริญ
 30. ข้อใดถือหลักของอนัตตา ?
  1. ไม่เป็นไปตามอำนาจของใคร
  2. มีแก่นสาร
  3. มีตัวตน
  4. มีเจ้าของ
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ภูมิศาสตร์ ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s