:: ข้อสอบ ::

 1. แบบอย่างที่ดีของศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ คือเรื่องใด ?
  1. การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
  2. การแต่งตำราทางพระพุทธศาสนา
  3. เป็นประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์โลก
  4. การนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้
 2. หน้าที่ความรับผิดชอบประการใดของพระภิกษุที่สำคัญที่สุด ?
  1. ธำรงรักษาพระพุทธศาสนา
  2. ก่อสร้างถาวรวัตถุ
  3. ประกอบพิธีกรรม
  4. ดูแลรักษาศาสนสถาน
 3. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย มุ่งเน้นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่บุคคลกลุ่มใด ?
  1. บุคคลทั่วไป
  2. คนชรา
  3. เยาวชน
  4. พระภิกษุสามเณร
 4. ในการประกอบศาสนาพิธี อาหารสำรับแรกสุดจะต้องจัดถวายหรือมอบให้ใคร ?
  1. พระพุทธรูป
  2. ประธานสงฆ์
  3. คณะสงฆ์
  4. แขกผู้ใหญ่
 5. การดำรงรักษาวัด ควรมุ่งเน้นในด้านใดเป็นหลัก ?
  1. ด้านวัตถุนิยม
  2. ด้านจิตนิยม
  3. ด้านพิธีกรรม
  4. ด้านกิจกรรมสงเคราะห์
 6. ตามหลักการของพระพุทธศาสนา ความเป็นวัดนั้นจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง ?
  1. มีศาสนวัตถุครบองค์ประกอบ
  2. มีพระภิกษุจำพรรษาอยู่
  3. มีพื้นที่ทำกิจกรรม
  4. มีความสะอาด สงบ และสว่าง
 7. แบบอย่างที่ดีของ ม.จ.พูนพิสมัย ดิสกุล ที่มีต่อพระพุทธศาสนาที่เด่นที่สุด คือเรื่องใด ?
  1. เผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศ
  2. เป็นนายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
  3. เป็นประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์โลก
  4. แต่งตำราพระพุทธศาสนา
 8. ข้อใด ไม่ใช่ องค์ประกอบของศาสนา ?
  1. ศาสดา
  2. คัมภีร์
  3. สาวก
  4. สังฆภัณฑ์
 9. คุณประโยชน์ใดที่เราจะได้รับจากการประกอบศาสนาพิธี ?
  1. เกิดความสบายใจ
  2. คลายความทุกข์
  3. รู้ซึ้งรสพระธรรม
  4. ช่วยลดกิเลสตัณหา
 10. วัตถุประสงค์หลักของการรวมตัวขององค์กรชาวพุทธคืออะไร ?
  1. เพื่อร่วมกันประกอบพิธีกรรม
  2. เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา
  3. เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ถูกต้อง
  4. เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 11. เมื่อพระสงฆ์มาถึงบริเวณพิธี เจ้าภาพพึงปฏิบัติเช่นใดเป็นลำดับแรก ?
  1. ถวายเครื่องรับรอง
  2. ประเคนภัตตาหาร
  3. นำชมบริเวณพิธี
  4. ชวนท่านสนทนาธรรม
 12. เหตุผลที่พระภิกษุพึงประพฤติตนให้เป็นที่เลื่อมใสแก่ผู้อื่นเพื่ออะไร ?
  1. ชาวบ้านจะได้ไม่ตำหนิติเตียน
  2. เป็นผู้มีศีล
  3. สังคมจะได้เคารพยกย่อง
  4. เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม
 13. พระพุทธเจ้าทรงชี้แนะว่า พระภิกษุจะต้องปฏิบัติตนเพื่อประโยชน์สุขแก่ใครเป็นสำคัญ ?
  1. พระพุทธเจ้า
  2. พระภิกษุโดยรวม
  3. ตัวพระภิกษุเอง
  4. มหาชน
 14. หน้าที่ของชาวพุทธตามพุทธปณิธาน 4 คืออะไร ?
  1. สังคายนาพระไตรปิฎก
  2. สงเคราะห์พระพุทธศาสนา
  3. เข้าใจหลักธรรมอย่างแจ่มแจ้ง ประพฤติดีปฏิบัติชอบ และเผยแผ่พระพุทธศาสนา
  4. สืบทอดพระพุทธศาสนา
 15. การประกอบศาสนพิธีจะเริ่มต้นขึ้นนับจากเหตุการณ์ในข้อใด ?
  1. พระสงฆ์มาถึงบริเวณพิธี
  2. เจ้าภาพจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
  3. พิธีกรประกาศเชิญชวนแขก
  4. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
 16. หากนิมนต์พระทั่วไปมาทำพิธี ควรใช้คำแทนตัวท่านว่าอย่างไร ?
  1. ท่านเจ้าคุณ
  2. หลวงพี่
  3. หลวงลุง
  4. พระคุณเจ้า
 17. จุดมุ่งหมายของการประกอบศาสนพิธีคืออะไร ?
  1. สร้างความเป็นสิริมงคล
  2. สะสมบุญไว้ชาติหน้า
  3. เชิดชูพระพุทธศาสนา
  4. แสดงตนเป็นชาวพุทธ
 18. ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ สนใจศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเมื่อใด ?
  1. เมื่อเรียนอยู่ในระดับมัธยม
  2. เมื่อศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา
  3. เมื่อบวชอุทิศส่วนกุศลให้พ่อแม่
  4. เมื่อเป็นนายกรัฐมนตรี
 19. ใครมีหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาวัด
  1. ทุก ๆ คนร่วมกัน
  2. พระภิกษุ
  3. ไวยาวัจกร
  4. ศรัทธาวัดนั้น ๆ
 20. องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก มีเป้าหมายสูงสุดในเรื่องใด ?
  1. มุ่งสันติภาพของโลก
  2. รวมนิกายพระพุทธศาสนา
  3. เผยแผ่หลักธรรม
  4. ส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ภูมิศาสตร์ ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s