:: การบริหารจิต ::

 1. วิธีการปฏิบัติต่อไปนี้ ข้อใดที่เป็นอานาปานสติ
  1. ส่งจิตตามลมที่เข้าทางจมูกลงไปสู่ท้อง และจากท้องออกมาทางจมูก
  2. กำหนดจิตตามลมอยู่ตรงจุดที่ลมกระทบ (ปลายจมูกหรือริมฝีปาก)
  3. ใช้การนับประกอบกับการกำหนดลมหายใจ โดยนับไปเรื่อย ๆ ไม่มีกำหนด
  4. นั่งสงบนิ่งไม่เคลื่อนไหว ไม่กำหนดลมหายใจ
 2. เราสามารถนำการบริหารจิตและเจริญปัญญาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีที่สุดโดย
  1. การฝึกนั่งสมาธิทุกวัน
  2. การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมจิต
  3. การทำงานหรือเรียนด้วยความตั้งใจ
  4. การไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอน
 3. เหตุผลใดในการทำสมาธิช่วยเสริมสุขภาพกายและใช้รักษาโรคได้
  1. เพราะจิตเคลื่อนไหวตลอดเวลา
  2. เพราะจิตกด ข่มโรคไว้
  3. เพราะจิตอ่อนไหวได้ง่าย
  4. เพราะจิตเข้มแข็ง จิตหลุดพ้น
 4. การตั้งใจปฏิบัติงานจนประสบความสำเร็จด้วยดี ถือว่าเป็นการปฏิบัติสมาธิขั้นใด
  1. สมาธิชั่วขณะ
  2. สมาธิเกือบจะแน่วแน่
  3. สมาธิแน่วแน่
  4. สมาธิตั้งมั่น
 5. ข้อใดที่เป็นลักษณะของความคิดแบบโยนิโสมนสิการ
  1. ความคิดหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองอย่างเดียว
  2. ความคิดที่ต้องการผลเป็นวัตถุอย่างเดียว
  3. ความคิดที่พัฒนาปัญญายกระดับจิตใจ
  4. ความคิดที่เป็นแต่ทางดีฝ่ายเดียว
 6. จุดมุ่งหมายสูงสุดของสมาธิที่ใช้อย่างถูกต้องคืออะไร
  1. สุขภาพจิตที่ดี
  2. จิตที่มีสมรรถภาพ
  3. สมาธิเพื่อปัญญา
  4. จิตที่มีคุณภาพ
 7. ข้อใดหมายถึง “สมาธิ” ได้อย่างถูกต้อง
  1. การนั่งสมาธิ
  2. การทำใจให้สงบแน่วแน่
  3. การฝึกจิต
  4. การควบคุมจิต
 8. วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ จะต้องอาศัยใครเป็นสำคัญ
  1. ตนเอง
  2. ครู
  3. เพื่อน
  4. บิดามารดา
 9. คำว่า “นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต” มีความหมายว่าอย่างไร
  1. ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
  2. ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยทั้งสามประการ
  3. ขอนอบน้อมแด่พระธรรมที่เป็นคำสั่งสอนของพระองค์
  4. ขอบนอบน้อมแด่พระสงฆ์พระองค์นั้น
 10. คำพังเพยที่ว่า “เห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง” เป็นการแสดงให้เห็นแนวคิดแบบไหน
  1. คุณค่าแท้
  2. คุณค่าเทียม
  3. แบบคุณ-โทษ
  4. แบบทางออก
 11. ข้อดีของการนั่งสมาธิแบบ ขัดสมาธิ หรือนั่งคู้บรรลังก์
  1. ดูสวยงาม มีสง่าราศี
  2. ลมหายใจเดินสะดวก
  3. ทำให้อารมณ์แจ่มใส
  4. เคลื่อนไหวง่าย
 12. การคิดอย่างรอบคอบ คิดถึงข้อดี ข้อเสีย และทางออก ก่อให้เกิดแต่ประโยชน์ ยกเว้น
  1. แสดงถึงความเป็นคนเฉลียวฉลาดกว่าคนอื่น
  2. ทำให้การทำกิจการงานบรรลุตามเป้าหมาย
  3. ทำให้ได้รับประโยชน์มากกว่าโทษ
  4. เป็นคนที่ไม่ประมาท
 13. คำกล่าวที่ว่า “มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจง อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน” เป็นการสนับสนุนแนวคิดแบบใด
  1. คุณค่าแท้
  2. คุณค่าเทียม
  3. แบบคุณ-โทษ
  4. แบบทางออก
 14. บุคคลใดต่อไปนี้ที่ได้รับประโยชน์ของสมาธิ ในการส่งเสริมบุคลิกภาพ
  1. บุคคลที่มีหูทิพย์ ตาทิพย์
  2. บุคคลที่มีความมั่นคงทางอารมณ์
  3. บุคคลผู้หลุดพ้นจากกิเลส
  4. บุคคลมีอำนาจพลังจิต
 15. ทำไมการนับเลขในขณะนั่งสมาธิไม่ควรเกิน 10
  1. ทำให้การนับไม่มีสิ้นสุด
  2. ทำให้จิตดิ้นรนในโอกาสอันแคบ
  3. ทำให้จิตพะวงกับการนับ
  4. ต้องการให้นับซ้ำ ๆ กัน
 16. การนับก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไร
  1. ทำให้จำตัวเลขได้ดี
  2. นับดูจำนวนลมหายใจเข้าออก
  3. ทำให้รู้สึกปลอดโปร่ง
  4. ทำให้ช่วยตรึงจิตได้ดี จิตตั้งมั่น
 17. ข้อใดแสดงให้เห็นว่าจิตสงบ
  1. ได้ยินลมพัดเบา ๆ
  2. ได้ยินเสียงกระซิบเบา ๆ
  3. ร่างกายและจิตใจผ่อนคลาย
  4. เกิดนิมิต
 18. บุคคลใดที่คิดแบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียมได้อย่างถูกต้อง
  1. สายใจซื้อโทรศัพท์มือถือเพราะต้องการอวดเพื่อน
  2. มุกดาชอบไปรับประทานอาหารตามภัตตาคารหรู ๆ
  3. สมชายชอบแต่งตัวหล่อเพื่ออวดสาว ๆ
  4. จินตนาชอบนั่งรถประจำทางมาโรงเรียนทุกวัน
 19. ข้อใดแสดงถึงลักษณะของจิตที่ไม่เป็นสมาธิ
  1. เข้มแข็ง มีพลัง
  2. สงบ ราบเรียบ
  3. รุนแรง เร่าร้อน
  4. ปลอดโปร่ง แจ่มใส
 20. ในการไหว้พระสวดมนต์ โดยปกติจะต้องใช้ธูป 3 ดอก “ธูป 3 ดอก” หมายถึงอะไร
  1. พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
  2. ศีล สมาธิ ปัญญา
  3. การทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้ผ่องใส
  4. พระบริสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ พระกรุณาคุณ
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ภูมิศาสตร์ ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s