:: ม.1/12 ::

ชื่อ

งาน
50

กลางภาค
20

ปลายภาค
30

รวม

ช.กรวิชญ์ ราชรักษา

50

16

20

 86

ช.จักรกฤษณ์ ภูมี

50

15

16

 81

ช.ชญานนท์ อินทรมณี

40

12

0

 52

ช.ชนกันต์ สอบสกุล

50

16

30

 96

ช.ฐิตวุฑติ จันทร์สุภา

50

16

15

 81

ช.ธนวัตน์ แดงชูไหม

50

13

15

 78

ช.พลากร ไชยบุญแก้ว

50

15

18

 83

ช.ภาณุพงศ์ เมืองมุสิก

50

17

24

 92

ช.วิศรุต ไชยสาลี

50

15

26

 91

ช.ศุภวิชญ์ หน่วยตุ้ย

50

18

30

 98

ญ.กัลยากร ราชมณี

50

16

28

 94

ญ.ณัฐธิดา ตันธิวุฒิ

50

15

30

 95

ด.ญ.ธิดารัตน์ ชูช่วย

50

16

30

 96

ด.ญ.นันท์นภัส หนูหมั่น

50

16

30

 96

ญ.สุภาพร มณีโรจน์

50

16

28

 94

ญ.อุบลวรรณ จันทร์กล่ำ

50

16

30

 96

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ภูมิศาสตร์ ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s