ม.4/10

ชื่อ

งาน
50

กลางภาค
20

ปลายภาค
30

รวม

น.ส.สุภัสสร จันทสโร

50*

15

 25*  90

น.ส.เมธิณี คงศรีรอด

35*

15

 25*  75

นายเชษฐพันธ์ ไชยชะนะ

50

15

 16  81

นายชนาธิป ทองเนตร

50*

7

 16*  73

นายณัฐวุฒิ ถูกขุนทด

50

10

 10  70

นายพัชรพงษ์ ชีระจินต

35*

11

 21  67

น.ส.พิชญากร สร้างอำไพ

35*

13

 15  63

นายดนุเดช กิ่งรัตนะ

50

11

19  80

นายขจรศักดิ์ คงศรีจันทร์

35

11

 15  61

นายศาสวัต อินทรัตน์

35*

11

 6  52

น.ส.จิรนันท์ หน่วยตุ้ย

30*

7

 9  46(0)

น.ส.วาเลนท์ สุคนธปฏิภาค

30*

7

13  50

นายวรพจน์ อินตะนัย

0

6

 6(0)

นายอนุกุล พรายแก้ว

30

7

 9  46(0)

น.ส.กัญญารัตน์ เสิ่นโรจน์

50

14

 16  80

 

Leave a comment

Filed under :: ภูมิศาสตร์ ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s