โครงสร้างรายวิชา ม.4

โครงสร้างรายวิชารหัสวิชา   ส 31101 สังคมศึกษา 1
มัธยมศึกษาปีที ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2558  เวลา 40 ชั่วโมง    จำนวน 1.0 หน่วยกิต

ลำดับที่

ชื่อหน่วย

การเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้//ตัวชี้วัด

เวลา

คะแนน

 

ภาระงาน/ชิ้นงาน/

กิจกรรม

ใช้ตัดสิน

1

ศาสนาสากล

ของโลก

1.1

ม.46/17

ม.46/18
ม.
46//21

ม.46/22

6

15

– แบบฝึกหัด

ระหว่างเรียน

– ตรวจชิ้นงาน

– ทดสอบ

 

 10

5

10

25

2

นอบน้อมพระ

รัตนตรัย

1.1

ม.46/1

ม.46/2

ม.46//3

ม.46/8

ม.46/14

ม.46/4

ม.46/5

ม.46/6

ม.46/11

ม.46/13

ม.4615

ม.46/16

ม.46/19

ม.46/20

8

15

– แบบฝึกหัดระหว่างเรียน

– ตรวจชิ้นงาน

– ทดสอบ

 

10

5

10

25

รวมหน่วยการเรียนรู้

50

คะแนนประเมินผลกลางภาค

30

คะแนนประเมินผลปลายภาค

20

รวมคะแนนประเมินผล

100

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ศาสนาช่วงชัันที่ 4 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s