แบบฝึกหัด

 1. การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ คือ …………………………
 2. กรมการศาสนาได้ระบุถึงพิธีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ โดยสรุป ดังนี้
  1. …………………………
  2. …………………………
  3. …………………………
  4. …………………………
  5. …………………………
  6. …………………………
  7. …………………………
 3. พระสงฆ์เข้าร่วมพิธีจำนวน…………..รูป
 4. คำปฏิญาณบาลีหน้าสงฆ์ทั้งคำบาลี คือ …………………………คำแปล………………..

Leave a comment

Filed under :: พุทธศาสนา ม.1 เทอม 2 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s