:: ทิศเบื้องซ้าย ในทิศ 6 ::

ทิศเบื้องซ้าย ในทิศ 6

การเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน เรียกว่า กัลยาณมิตร เป็นเพื่อนที่มีความรัก ความหวังดี เป็นผู้ช่วยขวนขวายในกิจการทั้งปวง ไม่ว่างานจะยากหรือง่าย ย่อมช่วยให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ความเป็นเพื่อนในทิศ 6 ในฐานะที่เป็นมิตรสหาย ถึงปฏิบัติต่อ มิตรสหาย ผู้เปรียบเสมือน ทิศเบื้องซ้าย ดังนี้

 1. เผื่อแผ่แบ่งปัน
 2. พูดจามีน้ำใจ
 3. ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
 4. มีตนเสมอ ร่วมสุขร่วมทุกข์ด้วย
 5. ซื่อสัตย์จริงใจ

มิตรสหายอนุเคราะห์ตอบ ตามหลักปฏิบัติดังนี้

 1. เมื่อเพื่อนประมาท ช่วยรักษาป้องกัน
 2. เมื่อเพื่อนประมาท ช่วยรักษาทรัพย์สมบัติของเพื่อน
 3. ในคราวที่มีภัย เพื่อนเป็นที่พึ่งได้
 4. ไม่ละทิ้งเพื่อนในยามทุกข์ยาก
 5. นับถือตลอดถึงวงศ์ญาติของเพื่อน

มิตรแท้ 4  มิตรเทียม 4

การคบเพื่อนเป็นสิ่งสำคัญ มีผลต่อความเจริญก้าวหน้าและความเสื่อมของชีวิตอย่างมาก จึงควรทราบหลักธรรมเกี่ยวกับเรื่องมิตรที่เป็นข้อสำคัญ ๆ ไว้ ดังนั้นจึงกล่าวถึงคนที่ควรคบ คนที่ไม่ควรคบ และหลักปฏิบัติต่อกันระหว่างมิตรสหาย ดังนี้คือ

มิตรแท้ 4

 1. มิตรที่ใจดี มิตรที่จริงใจ มี 4 ประเภทดังนี้
  1. มิตรอุปการะ มีลักษณะ 4
  2. เพื่อนประมาท ช่วยรักษาเพื่อน
  3. เพื่อนประมาท ช่วยรักษาทรัพย์สินของเพื่อน
  4. เมื่อเพื่อนมีภัย เป็นที่พึ่งพำนักได้
  5. เมื่อเพื่อนมีกิจจำเป็น ช่วยออกทรัพย์ให้เกินกว่าที่ออกปาก
 2. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ มีลักษณะ 4
  1. บอกความลับแก่เพื่อน
  2. รักษาความลับของเพื่อน
  3. เมื่อเพื่อนมีภัยอันตรายไม่ละทิ้ง
  4. แม้ชีวิตก็สละให้ได้
 3. มิตรแนะนำประโยชน์ มีลักษณะ 4
  1. เพื่อนจะทำชั่วเสียหาย คอยห้ามปรามไว้
  2. แนะนำสนับสนุนให้เพื่อนตั้งอยู่ในความดี
  3. ให้เพื่อนได้ฟังได้รู้สิ่งที่ไม่เคยได้รู้ได้ฟัง
  4. บอกทางสุขทางสวรรค์ให้เพื่อน
 4. มิตรมีน้ำใจ มีลักษณะ 4
  1. เพื่อนมีทุกข์ พลอยไม่สบายใจ (ทุกข์ ทุกข์ด้วย)
  2. เพื่อนมีสุข พลอยแช่มชื่นยินดี (สุข สุขด้วย)
  3. เขาติเตียนเพื่อน ช่วยยับยั้งแก้ไขให้
  4. เขาสรรเสริญเพื่อน ช่วยพูดเสริมสนับสนุน

มิตรเทียม 4  

 1. ศัตรูผู้มาในร่างของมิตร มี 4 ประเภทดังนี้
  1. คนปอกลอก คนที่เอาของเพื่อนไปฝ่ายเดียว มีลักษณะ 4
  2. คิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว
  3. ยอมเสียน้อย โดยหวังจะเอาให้มาก
  4. ตัวมีภัย จึงมาช่วยทำกิจของเพื่อน
  5. คบเพื่อน เพราะเห็นแก่ประโยชน์
 2. คนดีแต่พูด มีลักษณะ 4
  1. พูดแต่เรื่องที่พูดไปแล้ว เช่น พูดทวงบุญคุณ บอกว่าจะช่วยเหลือเพื่อน แต่ไม่ช่วยเหลือ
  2. พูดแต่เรื่องที่ห่างไกล ที่ยังมาไม่ถึง
  3. สงเคราะห์เพื่อนด้วยสิ่งที่ไม่มีประโยชน์
  4. เมื่อเพื่อนมีกิจ อ้างแต่เหตุขัดข้อง
 3. คนหัวประจบ มีลักษณะ 4
  1.  เพื่อนจะทำชั่วก็เออออหรือสนับสนุนด้วย
  2. เพื่อนจะทำดีก็เออออไปด้วย
  3. อยู่ต่อหน้าเพื่อนสรรเสริญเยินยอ
  4. ลับหลังเพื่อนก็ติฉินนินทา
 4. คนชวนให้ฉิบหาย มีลักษณะ 4
  1. คอยเป็นเพื่อนดื่มน้ำเมา
  2. คอยเป็นเพื่อนเที่ยวกลางคืน
  3. คอยเป็นเพื่อนเที่ยวดูการละเล่น
  4. คอยเป็นเพื่อนไปเล่นการพนัน
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: พุทธศาสนา ม.1 เทอม 2 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s