การไปวัด

วัดในประเทศไทยมีจำนวนหลายหมื่นวัด ทั้งวัดที่ราชการสร้างและวัดที่ราษฎรสร้าง ในสมัยก่อน วัดเป็นศูนย์กลางแห่งการศึกษา เป็นสถานที่สำหรับกุลบุตรได้เข้าศึกษาเล่าเรียนทั้งทางโลกและทางธรรม รวมทั้งเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นแหล่งความรู้และเผยแผ่ศิลปะวัฒนธรรม และประเพณีอันหลากหลาย ปัจจุบันนี้ การศึกษาและกิจกรรมต่าง ๆ มิได้มีศูนย์กลางอยู่ที่วัด แต่อยู่ตามส่วนราชการและกิจการของเอกชน วัดจึงเป็นเพียงสถานที่สำหรับอยู่พักอาศัยของพระภิกษุ สามเณร กิจกรรมต่าง ๆ ของวัดคนภายนอกไม่สู้จะสนใจ ยิ่งมีกิจกรรมภายนอกมากเพียงใดวัดก็ลดความสำคัญลงเพียงนั้น วัดหลายแห่งจึงขาดการทำนุบำรุง ขาดการดูแลเอาใจใส่ กลายเป็นเพียงสถานที่สำหรับประกอบพิธีกรรมเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ชาวพุทธก็คงต้องให้ความอุปถัมภ์และบำรุงวัดอยู่ เนื่องจากวัดเป็นสถานที่สำหรับรวมจิตใจของชาวพุทธ ให้ตั้งมั่นอยู่ในความดี ถึงแม้ว่าในปัจจุบันกิจกรรมหลายอย่างจะไม่ต้องพึ่งวัดก็ตาม แต่การไปวัดก็ยังมีประโยชน์และมีจุดมุ่งหมายที่สำคัญหลายประการ เช่น เพื่อการทำนุบำรุงศาสนสถาน เพื่อการสงเคราะห์พระสงฆ์ เพื่อการสืบต่อกิจกรรมทางศาสนา และเพื่อการปฏิบัติธรรม เป็นต้น

การแต่งกาย และการปฏิบัติตนเมื่อไปวัด

 1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ทำจิตใจให้สะอาด ปราศจากความโลภ โกรธ หลง อิจฉา ริษยา ตั้งใจคิด พูด และทำแต่สิ่งที่ดีงาม
 2.  เมื่อไปถึงวัด ถ้าพระอุโบสถเปิดให้เข้าไปกราบพระประธาน ถ้าพระอุโบสถไม่เปิดก็ไหว้ข้างนอกได้
 3. เมื่อพบพระสงฆ์ ยกมือไหว้ก่อนจึงสนทนากับท่านด้วยกิริยาวาจาสำรวม
 4. ไม่ส่งเสียงเอะอะอึกทึกภายในวัด
 5. ไม่ทำให้สิ่งของ ต้นไม้ หรือสิ่งก่อสร้างในวัดเสียหาย เมื่อเห็นสิ่งใดชำรุดเสียหายควรช่วยดูแลซ่อมแซม
 6. ไม่ทำอันตรายสัตว์หรือทำให้สัตว์ในวัดหรือบริเวณวัดตื่นตกใจเพราะวัดเป็นเขตอภัยทาน คือเขตที่ไม่เบียดเบียนสัตว์
 7. เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาของวัด เช่น ฟังพระธรรมเทศนา หรือ ร่วมงานบุญกุศลที่ทางวัดจัดขึ้น
 8. หากจะปฏิบัติธรรมที่วัดควรแจ้งให้เจ้าอาวาสทราบก่อน ท่านจะได้เข้าใจเจตนาของการอยู่วัด และอำนวยความสะดวกให้
 9. การบริจาคเงินบำรุงวัดตามสมควร เช่น ค่าดอกไม้ ธูปเทียน ไฟฟ้า น้ำประปา การดูแลเสนาสนะ เป็นต้น

การนำเด็กไปวัด

การนำเด็กไปวัด เป็นสิ่งที่ผู้ปกครองทุกคนควรจะกระทำ เพื่อเป็นการปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีต่อเด็ก และส่งเสริมให้เด็กเคารพนับถือในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา อย่างไรก็ตามผู้ปกครองพึงปฏิบัติตนดังนี้

 1. ผู้ปกครองควรจะกระทำเป็นแบบอย่างให้กับเด็กในการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้อง เช่น การแสดงความเคารพ การกราบ การไหว้ การพนมมือ การแสดงความเคารพต่อสถานที่ เป็นต้น
 2. ผู้ปกครองควรจะสอนเรื่องกิริยามารยาทในการไปวัด ตั้งแต่การแต่งกาย การแสดงพฤติกรรมที่ดี การปฏิบัติตนให้ถูกต้องเมื่อไปวัด การรู้จักการฟังพระธรรมเทศนาอย่างสงบ เป็นต้น
 3. ผู้ปกครองควรสอนคำอาราธนาต่าง ๆ ที่เป็นบทง่าย ๆ คำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย (อาจจะกล่าวนำให้กับเด็ก) การฝึกการทำสมาธิ เป็นต้น

การเข้าพบพระภิกษุ

การเข้าพบพระภิกษุที่วัดด้วยกรณีใด ๆ ก็ตาม ผู้ไปพบควรปฏิบัติพระภิกษุด้วยความเคารพบูชา รักษากิริยามารยาททางกาย ทางวาจา ตลอดถึงใจให้เรียบร้อยอันแสดงออกถึงความมีศรัทธาเลื่อมใสเป็นอย่างดียิ่ง โดยมีหลักปฏิบัติดังนี้

 1. การแต่งกาย ผู้ที่ไปหาพระภิกษุควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย สีไม่ฉูดฉาด ถ้าเป็นหญิงเสื้อกระโปรงควรเป็นแบบสุภาพ ไม่สั้นบางและรัดรูปเกินไป
 2. การไปพบพระภิกษุเพื่อประสงค์จะอาราธนาไปประกอบพิธีงานมงคลหรืองานอวมงคล ควรนำเครื่องสักการะบูชา เช่น ดอกไม้ ธูปเทียน ใส่พานนำไปถวายเพื่อเป็นเครื่องแสดงความเคารพบูชาด้วย
 3. เมื่อไปถึงวัด ก่อนพบท่านควรติดต่อถามพระภิกษุสามเณร หรือศิษย์วัดว่าท่านอยู่หรือไม่ และขออนุญาตเข้าไปพบเมื่อท่านอนุญาตจึงเข้าพบ ถ้าไม่พบผู้ใดที่จะติดต่อถามได้ ก่อนที่จะเข้าพบ ควรเคาะประตูให้เสียงก่อน ท่านอนุญาตแล้วจึงเข้าไปได้เฉพาะชาย ส่วนหญิงไม่ควรเข้าไปหาพระภิกษุในห้องตามลำพัง ควรมีเพื่อนไปด้วยจึงจะเข้าไปได้
 4. เมื่อพบท่านถ้ามีพระพุทธรูปตั้งอยู่ ต้องกราบพระพุทธรูปก่อนแล้วจึงกราบพระภิกษุแบบเบญจางคประดิษฐ์ แล้วนั่งพับเพียบแบบเก็บปลายเท้า ไม่นั่งบนอาสนะเสมอกับท่านหรือเสื่อผืนเดียวกัน หรือนั่งเก้าอี้เสมอกับพระภิกษุ การนั่งควรเว้นระยะห่างพอสมควร
 5. ในการสนทนาให้ใช้คำพูดที่เหมาะสม สุภาพ ไม่หยอกล้อ ไม่พูดจาหยาบคาย ไม่ควรตีเสมอท่านคล้ายเพื่อนเล่นหรือยกตนสูงกว่าท่าน สำหรับหญิงไม่ควรพูดกับพระภิกษุสองต่อสองในที่ลับตาคนทั้งภายในและภายนอกห้อง ถ้าพระภิกษุรูปนั้นเป็นพระเถระผู้ใหญ่ควรประนมมือพูดกับท่าน
 6. เมื่อเสร็จธุระแล้วควรรีบลากลับ ไม่ควรสนทนาอยู่นานเกินควร เพราะเป็นการรบกวนเวลาท่าน ก่อนกลับให้กราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ แล้วเดินเข่าออกไป
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: พุทธศาสนา ม.1 เทอม 2 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s