การเข้าร่วมพิธีกรรม

ในการประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนจะต้องปฏิบัติตนโดยความเรียบร้อย สำรวมและด้วยอาการอันแสดงความเคารพตลอดพิธี ระมัดระวังรักษากิริยามารยาท ซึ่งได้แก่

 1. มารยาทเกี่ยวกับตนเอง ประกอบด้วย
  1. กิริยา มีความประพฤติปฏิบัติมีกิริยามารยาทงามเรียบร้อย สำรวม จะยืน เดิน นั่ง ต้องเรียบร้อย มีสติ ไม่ให้เกิดความเสียหายทั้งแก่ตนและผู้อื่น
  2. วาจา ต้องสุภาพ ไพเราะ ระมัดระวังการใช้เสียงในขณะเข้าร่วมพิธีกรรม
 2. มารยาทเกี่ยวกับผู้อื่น ประพฤติตนให้เหมาะสมกับวุฒิภาวะของบุคคลอื่น ทั้งด้าน คุณวุฒิ ชาติวุฒิ และวัยวุฒิ
 3. มารยาทเกี่ยวกับสถานที่ ชาวพุทธไม่เพียงแต่มีมารยาทต่อบุคคลเท่านั้น ยังต้องมีมารยาทต่อสถานที่ด้วย เช่น การเวียนเทียนรอบศาสนสถาน ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นความเคารพในศาสนสถานนั้น ไม่ควรลบหลู่ศาสนสถานของศาสนาอื่น ๆ ด้วย

หลักในการประกอบพิธีกรรม

 1. ควรให้ถูกต้องตามหลักศาสนา หมายถึง ตรงตามจุดหมายและวิธีปฏิบัติทางศาสนา พิธีกรรมเหล่านี้ถ้าหากมาจากข้อกำหนดตามวินัยสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ก็ต้องทำตามนั้น ไม่อาจแก้ไข ไม่ต้องมีพิธีรีตองมาก เช่น อุปสมบท พิธีบรรพชา เป็นต้น แต่ก็ไม่มีการห้ามมิให้มีพิธีรีตองถ้าต้องการ เช่น มีการทำขวัญนาค แห่องค์กฐิน เป็นต้น
 2. ควรมีการประหยัด อันหมายถึงการประหยัดทรัพย์ จุดประสงค์ของการประหยัดมิได้ให้คนเป็นคนตระหนี่ แต่หมายถึงความพอควรมุ่งตัดในทางที่เกินควรหรือเกินพอดี แต่ก็ไม่ได้มีการห้ามหากจะเป็นการอุทิศต่อศาสนาอย่างสุดกำลังศรัทธา
 3. ควรคำนึงถึงประโยชน์ ได้แก่ ประโยชน์ที่เป็นคุณความดีตามหลักศาสนา ไม่ใช่เพื่อประชันแข่งขันกันหรือเพื่อให้มีหน้ามีตา แต่เพื่อให้เกิดประโยชน์ที่เป็นบุญกุศลจริง ๆ
 4. ไม่ขัดกับประเพณีนิยม พิธีกรรมบางพิธีมีหลายขั้นตอน หากตัดบางขั้นตอนออกไปได้ ไม่ทำให้ขัดกับประเพณีนิยมแต่จะช่วยให้ประหยัด ได้ความหมายและได้ประโยชน์เท่าเดิม การทำได้เช่นนี้ผู้ทำต้องทราบว่าอะไรเป็นสาระของพิธีกรรมที่ควรคงไว้ และอะไรที่ไม่ใช่สาระควรตัดออกไปได้
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: พุทธศาสนา ม.1 เทอม 2 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s