:: แบบทดสอบ 4 ::

 1. กานดาฟังรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับการนำสมุนไพรมาใช้ในการรักษาโรค ทำให้กานดามีความรู้มากขึ้นการกระทำของกานดาสอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตในข้อใด
  1. ปมาโท มจฺจุโน ปทํ
  2. ธมฺมจารี สุขํ เสติ
  3. สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ
  4. อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย
 2. แก้วตาไม่ชอบอ่านหนังสือ แต่เธอรู้ว่าถ้าอ่านหนังสือน้อยจะทำให้สอบตก เธอจึงพยายามตั้งใจฝืนความรู้สึกอ่านหนังสือทุกวัน ถึงแม้ว่าบางวันจะต้องนอนดึกก็ตาม การกระทำของแก้วตาสอดคล้องกับหลักธรรมใด
  1. สติ ทมะ ขันติ
  2. ฉันทะ สติ วิริยะ
  3. ทุกข์ เวทนา ขันติ
  4. รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน
 3. ข้อใดคือขั้นตอนของพหูสูต
  1. ศึกษา ฟัง พูด อ่าน เขียน
  2. ฟังมาก เขียนมาก คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้
  3. ฟังมาก เขียนมาก จำได้ คล่องแคล่ว ใช้เป็น
  4. ฟังมาก จำได้ คล่องปาก เจนใจ ประยุกต์ใช้เป็น
 4. การกระทำในข้อใดสอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิต“ชนะตนนั่นแลดีกว่า”
  1. ดวงแข่งขันกีฬาเทนนิสชนะทุกทีม
  2. เดี่ยวถือศีล 5 เฉพาะวันพระเท่านั้น
  3. เด่นถูกเพื่อนตำหนิ แต่เธอก็ห้ามใจไม่โต้ตอบ
  4. ดาวตั้งใจว่าจะเดินทางไปต่างประเทศ แต่ก็เปลี่ยนใจไปต่างจังหวัด
 5. พระพุทธเจ้าตั้งพระทัยว่า “ตราบใดที่พระพุทธศาสนายังไม่แพร่หลาย พุทธบริษัททั้ง 4 ยังไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนพระองค์จะไม่เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน” ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับข้อใด
  1. พุทธปณิธาน
  2. พระไตรปิฎก
  3. พระวินัยปิฎก
  4. เรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎก
 6. พระอภิธรรมปิฎกจะมีเนื้อหาสาระสำคัญในข้อใด
  1. เทศนาของพระสาวกสำคัญบางองค์
  2. พิธีกรรมต่างๆ ในพระพุทธศาสนา
  3. ศีลของพระภิกษุสงฆ์ และพระภิกษุณีสงฆ์
  4. พระสูตรหรือเทศนาที่พระพุทธเจ้าแสดงแก่บุคคลต่างๆ
 7. นิพนธ์รู้ว่าการพนันเป็นอบายมุข ดังนั้นเขาจึงหลีกเลี่ยงการเล่นการพนันทุกชนิด การกระทำของนิพนธ์สอดคล้องกับข้อใด
  1. ศึกษา ชี้แจง
  2. ศึกษา ปฏิบัติ
  3. ศึกษา วิเคราะห์
  4. วิเคราะห์ ขยายความ
 8. ข้อใดคือคุณสมบัติของพุทธบริษัท 4 ตามพุทธปณิธาน
  1. ศึกษา ปฏิบัติ ชี้แจง ปกป้อง
  2. ศึกษา ชี้แจง ปฏิบัติ พัฒนา
  3. ศึกษา วิเคราะห์ ปฏิบัติ นำไปใช้
  4. ศึกษา ปฏิบัติ ประยุกต์ใช้ พัฒนา
 9. บุคคลใดปฏิบัติตามพุทธศาสนสุภาษิต “ธมฺมจารีสุขํ เสติ”
  1. โชติมีสติ ทมะ และขันติ
  2. สิทธิหมั่นฟังธรรมะทุกวัน
  3. ก้านถือศีล 5 และปฏิบัติธรรม 5
  4. จักรปฏิบัติตนตามหลักอิทธิบาท 4
 10. คำกล่าวว่า “ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย”สอดคล้องกับข้อใด
  1. คนที่ประมาทจะมีอันตรายถึงชีวิต
  2. คนที่ประมาทเป็นคนที่ชอบคิดฟุ้งซ่าน
  3. คนที่ประมาทเป็นคนที่ทำความเดือดร้อน
  4. คนที่ประมาทเป็นผู้ที่ขาดสติทำให้เกิดความ

เสียหาย

Advertisements

1 Comment

Filed under :: พุทธศาสนา ม.3 ::

One response to “:: แบบทดสอบ 4 ::

 1. PCTP

  เฉลยได้ไหมคะ

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s