:: แบบทดสอบ 5 ::

 1. การศึกษาเล่าเรียนพระพุทธวัจนะนั้น สอดคล้องกับข้อใด
  1. การเรียนรู้หลักวิชาด้วยการปฏิบัติ
  2. การฝึกฝนปฏิบัติจนเกิดความชำนาญ
  3. การเรียนธรรมะเพื่อมีความรู้ความเข้าใจชัดเจน
   การเรียนรู้หลักวิชาเพื่อเกื้อกูลและสนับสนุนการปฏิบัติธรรมให้เกิดผลดี
 2. การที่พระสงฆ์เผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้น มีความสำคัญในข้อใดมากที่สุด
  1. สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา
  2. ทำให้ประชาชนที่นับถือศาสนาต่างๆ มีความสนใจในพระพุทธศาสนา
  3. ประชาชนเข้ามาร่วมพิธีกรรมต่างๆ ของพระพุทธศาสนา และทำบุญที่วัดมากขึ้น
  4. สังคมมีความสามัคคีกลมเกลียวกันอย่างแน่นแฟ้น
 3. เมื่อพระสงฆ์มาถึงบ้านที่มีงานทำบุญ เจ้าบ้านควรปฏิบัติตนอย่างไร
  1. นิมนต์ให้แสดงพระธรรมเทศนา
  2. สนทนากับพระสงฆ์ จนถึงเวลาประกอบพิธี
  3. นิมนต์ให้นั่งในที่ที่จัดไว้ แล้วถวายของรับรอง
  4. สนทนากับหัวหน้าพระสงฆ์ที่มาประกอบพิธีทำบุญ
 4. ศิษย์พึงปฏิบัติต่อครู-อาจารย์ ในข้อใดเหมาะสมที่สุด
  1. เรียนศิลปวิทยาด้วยความตั้งใจ
  2. เข้าไปพบครูที่ห้องพักครูทุกเช้า
  3. นำของขวัญมาให้ครูอย่างสม่ำเสมอ
  4. ให้ความคุ้มครองและปกป้องครู-อาจารย์ให้พ้นจากมิจฉาชีพ
 5. การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีด้วยการเคารพครู-อาจารย์ตรงกับทิศ 6 ในข้อใด
  1. ทิศเบื้องขวา
  2. ทิศเบื้องซ้าย
  3. ทิศเบื้องล่าง
  4. ทิศเบื้องหน้า
 6. เมื่อมีการกล่าวจาบจ้วงให้ร้ายพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พุทธศาสนิกชนจึงร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเป็นการปฏิบัติตนตามพุทธปณิธานในข้อใด
  1. ปกป้องพระพุทธศาสนา
  2. ปฏิบัติตนตามหลักธรรม
  3. ปฏิบัติตามขั้นตอนของพหูสูต
  4. เผยแผ่และสืบทอดพระพุทธศาสนา
 7. การแสดงตนเป็นพุทธมามกะมีความสำคัญอย่างไร
  1. ป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนา
  2. เป็นการรวบรวมสมาชิกผู้นับถือ พระพุทธศาสนา
  3. เป็นการฝึกให้ชาวพุทธร่วมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง
  4. เป็นการประกาศย้ำความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี นับถือพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง
 8. วิธีการที่จะเข้าใจพระพุทธศาสนาได้อย่างแจ่มแจ้งนั้น จะต้องปฏิบัติตามหลักใด
  1. หลักปฏิบัติ
  2. หลักพหูสูต
  3. หลักการบริหารจิต
  4. หลักการบริหารจัดการ
 9. การรวมตัวขององค์กรชาวพุทธมีผลสำคัญในเรื่องใด
  1. สร้างความเป็นปึกแผ่นขององค์กร
  2. สืบทอดและเผยแผ่พระพุทธศาสนา
  3. ทำให้มีการผลิตตำราด้านพระพุทธศาสนา
  4. ชาวต่างชาติมีความชื่นชม และศรัทธาในพระพุทธศาสนา
 10. เพราะเหตุใด จึงต้องมีการปลูกจิตสำนึกให้ชาวพุทธช่วยกันบำรุงรักษาวัด
  1. เพราะวัดเป็นโบราณสถาน
  2. เพราะวัดเป็นที่อยู่ของพระสงฆ์
  3. เพราะวัดเป็นที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา
  4. เพราะวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจด้านต่างๆ ของชาวพุทธ
Advertisements

4 Comments

Filed under :: พุทธศาสนา ม.3 ::

4 responses to “:: แบบทดสอบ 5 ::

 1. NONAMEs

  ขอเฉลยด้วย

 2. NONAMEs

  ตามมาจากข้อสอบที่คุณครูเอามา5555

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s