แบบทดสอบ 3

 1. ข้อความเกี่ยวกับสังฆคุณ 9 ที่กล่าวว่า “ายปฏิปนฺโน”สอดคล้องกับข้อใด
  1.  เป็นผู้ปฏิบัติตรง
  2. เป็นผู้ปฏิบัติธรรม
  3. เป็นผู้ปฏิบัติสมควร
  4. เป็นผู้ควรแก่ของทำบุญ
 2. สรพงศ์เห็นรูปดาราสาวสวยวางอยู่จำได้ว่า เคยดูการแสดงของเธอจึงเอื้อมมือไปหยิบมาเพราะอยากได้ การกระทำดังกล่าวสอดคล้องกับธรรมในข้อใด
  1. ขันธ์ 5
  2. เวทนา
  3. อนัตตา
  4. ไตรลักษณ์
 3. ข้อใดจัดเป็นไตรลักษณ์
  1. ทุกข์ สมุทัย นิโรธ
  2. ตัณหา มานะ ทิฏฐิ
  3. ศีล สมาธิ ปัญญา
  4. อนิจจตา ทุกขตา อนัตตา
 4. “โชคชอบคิดถึงอดีตที่เคยเป็นเด็ก เติบโตเป็นหนุ่ม และปัจจุบันนี้เขาเป็นชายชราที่รูปร่างหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต” ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับข้อใด
  1. อนิจจตา
  2.  ทุกขตา
  3. วัฏฏะ
  4. ขันธ์ 5
 5. ชัชเป็นผู้ที่ประพฤติตนดีทั้งกาย วาจา และใจ จัดได้ว่าชัชเป็นผู้ที่ทำบุญในเรื่องใด
  1. ทำบุญด้วยการให้
  2. ทำบุญด้วยการรักษาศีล
  3. ทำบุญด้วยการอบรมจิตใจ
  4. ทำบุญด้วยการประพฤติตนอ่อนน้อม
 6. “กล้าไปฟังธรรมที่วัดอยู่เสมอ ช่วยทางวัดพัฒนาอาคารสถานที่ เขามีความศรัทธาต่อพระสงฆ์ เมื่อฟังธรรมแล้วนำมาปฏิบัติ และฝึกตนเองให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีศีล” การกระทำของกล้าสอดคล้องกับหลักธรรมใด
  1. ปรมัตถะ
  2. ธรรมที่ควรละ
  3. สัมมาสังกัปปะ
  4. อุบาสกธรรม 7
 7. การทำบุญด้วยการฟังธรรมจะได้รับประโยชน์ในข้อใด มากที่สุด
  1. ได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธที่ดี
  2. ได้คบหากับผู้ที่มีความประพฤติดี
  3. ได้นำหลักธรรมไปอธิบายให้ผู้อื่นฟัง
  4. ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์เพื่อชำระจิตใจให้บริสุทธิ์
 8. การพบสมณะนั้น ได้ประโยชน์ในข้อใดมากที่สุด
  1. ได้ทำบุญสร้างวัด
  2. ได้เผยแผ่พระพุทธศาสนา
  3. ได้ช่วยเหลือพระสงฆ์ตามกำลังศรัทธา
  4. ได้ข้อคิดหรือธรรมะที่จะส่งผลต่อการพัฒนาตน
 9. “เสริม เล่นการพนันเสียเงินไปมาก เขาเอาเงินของบริษัทไปใช้หนี้การพนัน เมื่อเขาถูกจับได้จึงถูกไล่ออกจากงานเมื่อไม่มีเงินใช้เขาก็ไปลักขโมยของที่ร้านค้า จึงถูกตำรวจจับ” ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับหลักธรรมใด
  1. ตัณหา มานะ ทิฏฐิ
  2. กิเลส กรรม วิบาก
  3. อนิจจตา ทุกขตา อนัตตา
  4. รูป เวทนา สัญญา
 10. ข้อใดจัดเป็นหลักธรรมที่ควรบรรลุ
  1. อัตถะ 3
  2. วัฏฏะ 3
  3. มรรคมีองค์ 8
  4. บุญกิริยาวัตถุ 10
 11. “ถึงแม้ว่านิดจะทำข้อสอบไม่ได้แต่เธอก็ไม่คิดลอกข้อสอบของเพื่อน” การกระทำของนิดสอดคล้องกับข้อใด
  1. สัมมาสติ
  2. สัมมาสมาธิ
  3. สัมมาอาชีวะ
  4. สัมมาวายามะ
 12.  “เจตน์ ฟังคุณพ่อตักเตือนว่า เมื่อเป็นนักเรียนต้องตั้งใจเรียน เจตน์คิดได้ว่าเขาไม่ค่อยทำการบ้านส่งครู ดังนั้นเจตน์จึงเริ่มตั้งใจทำการบ้านส่งครูทุกครั้ง” การกระทำของเจตน์สอดคล้องกับธรรมะข้อใด
  1. ปัญญา 3
  2. อัตถะ 3
  3. วัฏฏะ 3
  4. สัมมาสมาธิ
 13. ถ้านักเรียนต้องการประสบความสำเร็จในการเรียนและการประกอบอาชีพ ควรนำหลักธรรมใดไปเป็นหลักในการพัฒนาตน
  1. สัมมาสติ สัมมาสมาธิ
  2. วุฑฒิธรรม 4 อิทธิบาท 4
  3. สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะ
  4. สุตมยปัญญา จินตามยปัญญา
 14. ถ้านักเรียนต้องการเป็นคนดีในสังคมควรปฏิบัติตนตามหลักธรรมในข้อใด
  1. ปัญญา 3
  2.  วัฏฏะ 3
  3. ไตรลักษณ์
  4. สัปปุริสธรรม 7
 15. การฟังธรรมด้วยจิตเป็นกุศล ควรปฏิบัติอย่างไร
  1. ทำสมาธิ
  2. นั่งฟังในห้องพระ
  3. สวดมนต์ แผ่เมตตาก่อนฟังธรรม
  4. ฟังธรรมด้วยความเคารพ ใช้ความคิดพิจารณาไปโดยลำดับ
Advertisements

1 Comment

Filed under :: พุทธศาสนา ม.3 ::

One response to “แบบทดสอบ 3

 1. mint

  มีเฉลยมั้ยคะ

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s