:: แบบทดสอบ 2 ::

 1. เพราะเหตุใดพระพุทธองค์จึงทรงตัดสินพระทัยแสดง ปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์
  1. ปัญจวัคคีย์เคยปรนนิบัติรับใช้พระพุทธองค์เป็นระยะเวลานาน
  2. ต้องการเทศนาสั่งสอนให้ปัญจวัคคีย์มีความเข้าใจในธรรมะที่ถูกต้องด้วยพระองค์เอง
  3. ทรงมองเห็นการณ์ไกลในผลของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางไปในดินแดนต่างๆ
  4. ต้องการให้เป็นสักขีพยานแห่งการตรัสรู้ และแก้ความเข้าใจผิดว่าการทรมานตนด้วยการอดอาหารไม่ใช่ทางบรรลุถึงนิพพาน
 2. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมในข้อใดที่แสดงถึงการทบทวนผลงานของธรรมทูตชุดแรกและปฐมนิเทศธรรมทูตคณะใหม่
  1. อริยสัจ 4
  2.  มรรคมีองค์ 8
  3. โอวาทปาฏิโมกข์
  4. ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
 3. เพราะเหตุใดพระพุทธเจ้าจึงทรงแต่งตั้งให้พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นอัครสาวกเบื้องขวาและเบื้องซ้าย
  1. ได้รับคำแนะนำจากพระสงฆ์สาวกส่วนใหญ่
  2. ต้องการให้ผู้ที่มีความสามารถช่วยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
  3. พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะปรนนิบัติรับใช้พระพุทธเจ้า
  4. พระพุทธองค์เห็นว่า ทั้งพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นผู้มีความเพียรอย่างสูง
 4. พระพุทธรูปปางใดที่เป็นสัญลักษณ์แสดงว่า พระพุทธเจ้าทรงสามารถเอาชนะกิเลสทั้งปวงได้
  1. ปางลีลา
  2. ปางมารวิชัย
  3. ปางประจำวันเกิด
  4. ปางแสดงปฐมเทศนา
 5. พระพุทธรูปปางแสดงปฐมเทศนาให้ข้อคิดสำคัญเกี่ยวกับอะไร
  1. ประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก
  2. แสดงพระธรรมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์
  3. เกิดศรัทธาและมีความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์
  4. ประกาศศาสนาออกไปยังดินแดนต่างๆ
 6. ข้อใดเป็นคุณธรรมอันเป็นแบบอย่างของพระอัญญาโกณฑัญญะ
  1. เป็นคนสันโดษ
  2. มีความอดทนสูง
  3. มีความกตัญญูเป็นเลิศ
  4. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 7. พระอัญญาโกณฑัญญะเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องจาก พระพุทธเจ้าว่า เป็นเอตทัคคะในด้านใด
  1. ผู้มีวินัย
  2. ผู้แสดงธรรม
  3. ผู้มีฤทธิ์มาก
  4. ผู้มีประสบการณ์
 8. พระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรีเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาด้วยการรับหลักปฏิบัติในข้อใด
  1. ศีล 5
  2. ศีล 8
  3. ศีล 10
  4. ครุธรรม 8 ประการ
 9. คุณธรรมอันควรถือเป็นแบบอย่างของพระเขมาเถรีคือข้อใด
  1. มีปฏิภาณ
  2. เป็นแบบอย่างด้านความประพฤติ
  3. มีความเสียสละและอดทนเป็นเลิศ
  4. เป็นผู้ที่รักษาความมั่นคงของพระพุทธศาสนา
 10. พระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งพระเขมาเถรีเป็นเอตทัคคะด้านใด
  1. มีปัญญามาก
  2. ใฝ่เรียน ใฝ่รู้
  3. มีใจกว้าง มีน้ำใจ
  4.  มีความเสียสละเป็นเลิศ
 11. คุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างของพระเจ้าปเสนทิโกศลคืออะไร    
  1. มุ่งมั่นในการเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนา
  2. เสียสละผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม
  3. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
  4. มีความอดทนสูงยิ่ง
 12. หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล มีคุณธรรมอันควรถือเป็นแบบอย่างในข้อใด  
  1. เป็นแบบอย่างของพลเมืองดี
  2. มีความกตัญญูกตเวที
  3. ซื่อสัตย์สุจริต
  4. ใฝ่เรียนรู้
 13. ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์เป็นผู้มีคุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่างในข้อใด
  1. มีความอดทนสูง มีปัญญามาก
  2. มีปฏิภาณ เป็นพหูสูต
  3. ซื่อสัตย์สุจริต กตัญญูกตเวที
  4. มีปัญญามาก มีปฏิภาณ
 14. นันทิวิสาลชาดก ให้ข้อคิดเตือนใจในเรื่องใด
  1. ควรยินดีในสิ่งที่ตนพึงได้ ไม่โลภเกินประมาณ
  2. การเป็นผู้ที่ใฝ่เรียนรู้ ย่อมทำให้ประสบความสำเร็จ
  3. ควรประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของคนทั่วไป
  4. ควรพูดแต่คำไพเราะรื่นหู เป็นที่พอใจของคนอื่น
 15. ภาพใดคือพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร (3)

1

Advertisements

2 Comments

Filed under :: พุทธศาสนา ม.3 ::

2 responses to “:: แบบทดสอบ 2 ::

 1. Phannita

  123431123133

 2. ด.ญ.วาสนา

  เฉลยด้วยค่ะ

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s