:: แบบทดสอบหน่วย 1 ::

 1. ประเทศใดเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยและพม่าในสมัยโบราณ
  1. จีน
  2. อินเดีย
  3. ญี่ปุ่น
  4. ศรีลังกา
 2. ข้อใดคือความแตกต่างของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยโบราณกับสมัยปัจจุบัน
  1. การเทศน์
  2. การปฏิบัติธรรม
  3. อินเทอร์เน็ต
  4. การรวมกลุ่มเป็นองค์กรทางพระพุทธศาสนา
 3. ดร.อัมเบดการ์ เป็นผู้ที่มีความสำคัญในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศใด
  1. จีน
  2. ญี่ปุ่น
  3. อังกฤษ
  4. ศรีลังกา
 4. ปัจจุบันชาวจีนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาควบคู่ ไปกับลัทธิหรือศาสนาใด
  1. ขงจื๊อ เต๋า
  2. ชินโต ขงจื๊อ
  3. เชน เต๋า
  4. ชินโต เต๋า
 5. ลักษณะการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่นสอดคล้องกับข้อใด   
  1. พระเจ้าอโศกมหาราชส่งสมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา
  2. เริ่มจากชนชั้นสูงก่อนแล้วค่อยแพร่หลายไปในหมู่ประชาชน
  3. การรวมกลุ่มของบุคคลในองค์กรชาวพุทธหลายองค์กรผนึกกำลังความสามัคคี
  4. สมณทูตจากเกาหลีมีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กับชาวญี่ปุ่น
 6. วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศอังกฤษมีความคล้ายคลึงกับประเทศเยอรมนีในเรื่องใด   
  1. การเทศนาสั่งสอน การใช้อินเทอร์เน็ต
  2. การสั่งการและการวางตนเป็นแบบของคนชั้นสูง
  3. ผู้นำประเทศเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนา และทุกคนต้องปฏิบัติตาม
  4. การพิมพ์หนังสือเผยแพร่ การก่อตั้งสมาคมของชาวพุทธ การสร้างวัด
 7. ในการนับถือพระพุทธศาสนาในทวีปต่างๆ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ยกเว้น ทวีปใด   
  1. ทวีปอเมริกาเหนือ
  2. ทวีปอเมริกาใต้
  3. ทวีปออสเตรเลีย
  4. ทวีปแอฟริกา
 8. การที่พระพุทธศาสนามีหลักธรรมคำสอนที่สอนให้พุทธศาสนิกชนปฏิบัติตนตามทิศ 6 นั้น ส่งผลดีในด้านใด
  1. การจัดระเบียบสังคม
  2. การเมือง การปกครอง
  3. สถาบันและองค์กรหลักของประเทศ
  4. ความสามัคคีปรองดองกันของบุคคลทั่วไป
 9. ข้อความใดที่สอดคล้องกับคำกล่าวว่า พระพุทธศาสนาสร้างสรรค์อารยธรรมให้แก่โลก   
  1. ผู้ที่มีจิตเป็นสุขสงบและเลื่อมใสพระพุทธศาสนาร่วมมือกันสร้างวัดและเจดีย์
  2. ชุมชนเล็กๆ ในชนบทจะยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักธรรมอย่างเคร่งครัดมากกว่าชุมชนใหญ่
  3. ประเทศที่เจริญก้าวหน้าทางด้านวัตถุจะหันมาพัฒนาคุณภาพทางด้านสังคม
  4. ประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย ใช้หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางการอยู่ร่วมกันได้ดีกว่าระบอบการปกครองอื่น
 10. หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาที่สอนให้ชาวโลกมีความประพฤติดี เสียสละ อดทน เอาชนะความชั่วด้วยทำความดี ย่อมส่งผลสำคัญต่อการอยู่ร่วมกันในข้อใด   
  1. ความสงบสุข
  2. ความเจริญในทุกด้าน
  3. ความเจริญทางด้านจิตใจ
  4. ความสามัคคีกลมเกลียวกันของประชาชน
Advertisements

2 Comments

Filed under :: พุทธศาสนา ม.3 ::

2 responses to “:: แบบทดสอบหน่วย 1 ::

 1. ด.ญ.วาสนา

  มีเฉลยไหมค่ะ

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s