แบบทดสอบ

 1. นางวิสาขาได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่า เป็นเอตทัคคะ (เลิศกว่าผู้อื่น) ในด้านใด
  1. ด้านความเฉลียวฉลาด
  2. ด้านมีฤทธิ์มาก
  3. ด้านพระวินัย
  4. ด้านการถวายทาน
 2. พระมหากัสสปะ ยึดถือธุดงค์ 3 ข้ออย่างเคร่งครัดคือ ถือผ้าบังสุกุล เที่ยวบิณฑบาตร และอยู่ป่าเป็นวัตร แสดงถึงลักษณะนิสัยของท่านในด้านใด
  1. เป็นผู้วางตนที่เหมาะสม
  2. ชอบความสงบ สันโดษ
  3. มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด
  4. เป็นผู้มีความเพียร
 3. จากติตติรชาดก บุคคลใดที่จะสมควรแก่เสนาสนะอันล้ำเลิศ
  1. พระวินัยธร พระธรรมกถึก และพระที่ได้ปฐมญาณ
  2. พระที่บรรลุโสดาบัน พระสกทาคามี และพระอรหันต์
  3. พระภิกษุผู้เจริญโดยลำดับ (พระผู้เจริญเรียงลำดับอาวุโส
  4. พระผู้ที่ได้ไตรวิชาและอภิญญาหก
 4. นางวิสาขา มีคุณสมบัติที่พรั่งพร้อมด้วยเบญจกัลยาณี หมายถึงลักณษะงดงามพร้อม 5 ประการ คือข้อใด
  1. ผมงาม เนื้องาม กระดูกงาม ผิวงาม วัยงาม
  2. รูปกายงาม จิตใจดีงาม วัยงาม ผิวงาม ผมงาม
  3. รูปกายงาม จิตใจดีงาม ชาติตระกูลงาม วัยงาม ผิวงาม
  4. สำรวมด้วยศีล สำรวมด้วยสติ สำรวมด้วยญาณ สำรวมด้วยขันติ สำรวมด้วยความเพียร
 5. จากการศึกษาอัมพชาดก นักเรียนได้แบบอย่างที่ดีในด้านใด
  1. ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
  2. ช้า ๆ ได้พร้าเล่มงาม
  3. ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว
  4. ทำกรรมเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้น
 6. คำว่า “อนาถบิณฑิกะ แปลว่า ผู้มีก้อนข้าวเพื่อคนอนาถา” มีสาเหตุมาจากเรื่องใด
  1. อนาถบิณฑิกะถวายข้าวพระพุทธเจ้าเพียงก้อนเดียว
  2. อนาถบิณฑิกะให้ข้าวแก่ยาจกวณิพกเพียงก้อนเดียว
  3. อนาถบิณฑิกะตั้งโรงทานแก่ยาจกวณิพกเป็นประจำ
  4. อนาถบิณฑิกะวันหนึ่งทานข้าวเพียงก้อนเดียว
 7. อนาถบิณฑิกะมีการเตรียมการใหญ่โดยสร้างที่พักค้างคืน และสร้างที่ประทับถาวร เพื่อถวายการต้อนรับพระพุทธเจ้าพร้อมพระภิกษุสงฆ์ ที่เสด็จไปเมืองสาวัตถี เป็นแบบอย่างในด้านใด
  1. ด้านความพยายาม
  2. ด้านความกตัญญูกตเวที
  3. ด้านความไม่ประมาท
  4. ด้านการวางแผนที่ดี
 8. เราสามารถนำเอาคุณธรรมของพระอุบาลีมาเป็นแบบอย่างในด้านใด
  1. การมีชีวิตที่เรียบง่าย
  2. ทรงภูมิรู้ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
  3. ยึดมั่นในการทำบุญ
  4. กตัญญูกตเวที
 9. บทบาทที่สำคัญที่สุดของพระมหากัสสปะหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพาน คือบทบาทด้านใด
  1. เป็นผู้นำในการสั่งสอนพระภิกษุสงฆ์
  2. เป็นผู้นำศาสนา
  3. เป็นผู้นำในการถวายพระเพลิงพระสรีระของพระพุทธเจ้า
  4. เป็นผู้นำในการทำสังคายนา
 10. จากติตติรชาดก สัตว์ทั้ง ๓ คือ ช้าง วานร และนกกระทา เป็นตัวแทนของอะไร
  1. ความพยายาม
  2. การทำความเพียร
  3. การรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน
  4. การเคารพยำเกรงกัน
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: พุทธศาสนา ม.1 เทอม 2 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s