:: แบบทดสอบ ::

 1.  จากปัญหาวิกฤติในสังคมไทยในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด การพนัน โสเภณี ฯลฯ ก่อให้เกิดความเสื่อมถอยของสังคม และไม่พัฒนาเท่าที่ควร นักเรียนคิดว่าน่าจะมาจากสาเหตุใด เป็นด้านหลัก
  1. รัฐบาลไม่มีเสถียรภาพ ขาดคุณธรรมในการปกครอง
  2. คนไทยส่วนใหญ่หลงมัวเมาในอบายมุข
  3. คนไทยส่วนใหญ่ขาดความสามัคคีกัน
  4. มีการประพฤติทุจริตและคอรัปชั่นกันมาก
 2. นักเรียนต้องการศึกษาวินัยของพระภิกษุและภิกษุณี จะค้นหาจากพระไตรปิฎกหมวดใด
  1. พระวินัยปิฏก
  2. พระสุตตันตปิฎก
  3. พระอภิธรรมปิฏก
  4. พระธรรมปิฎก
 3. พุทธสุภาษิตที่ว่า “ใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำ” ตรงกับหลักธรรมคู่ใด
  1. สติ – สมาธิ
  2. ปัญญา – กรรม
  3. สติ – ขันติ
  4. สติ – ปัญญา
 4. บุคคลใดที่ควร “บูชา” คือบุคคลเช่นใดในข้อต่อไปนี้
  1. บุคคลทำดีมากมายแต่มาทำชั่วเพียงครั้งเดียว
  2. บุคคลที่เคยทำชั่วแต่สำนึกผิดแล้วกลับมาทำดี
  3. บุคคลที่มีเงินจากการทุจริตแล้วนำมาทำบุญกุศล
  4. บุคคลที่มีอำนาจมีอิทธิพลยิ่งใหญ่ในสังคม
 5. เหตุผลที่สำคัญที่สุดที่พุทธศาสนิกชนจึงพึงระลึก และเคารพบูชาพระพุทธเจ้า
  1. เพราะทรงเป็นผู้มีพระพุทธคุณทั้ง 3
  2. เพราะเป็นผู้ที่ควรเคารพบูชา
  3. เพราะเป็นผู้มีความประพฤติดีประพฤติชอบ
  4. เพราะเป็นผู้ให้กำเนิดพระพุทธศาสนา
 6. ข้อใดตรงกับความหมายของคำว่า “บัณฑิต” มากที่สุด
  1. ทำดี พูดดี คิดดี
  2. เฉลียวฉลาด
  3. แก้ปัญหาได้อย่างแยบคาย
  4. วางแผนได้อย่างแยบคาย
 7. ข้อใดคือความหมายของกรรมฐานที่ถูกต้อง
  1. เด็กชายดำฝึกอบรมจิตให้สงบ
  2. เด็กชายขาวมีจิตตั้งมั่น
  3. เด็กหญิงแดงฝึกนั่งสมาธิ
  4. เด็กเขียวฝึกเดินจงกรม
 8. ข้อใดคือสาเหตุที่เกิดทุกข์อย่างแท้จริง ตามหลักพระพุทธศาสนา
  1. ผลกรรม
  2. กุศลกรรม
  3. ตัณหา
  4. สันโดษ
 9. การกระทำในข้อใดไม่หมายถึง กรรม
  1. เด็กชายคัมภีร์ขุดบ่อน้ำไว้ใช้ มีไก่ตกลงไปตาย
  2. เด็กหญิงอำไพพรรณไปทำบุณตักบาตรกับพ่อทุกวันพระ
  3. เด็กชายจักรวัชรชอบแกล้งเพื่อนในห้องเรียน
  4. เด็กหญิงฟางส่งภาพเข้าประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศ
 10. คำว่า “พุทฺโธ” แปลว่า เป็นผู้ตื่น ผู้เบิกบาน หมายถึงข้อใด
  1. เป็นผู้สนุกสนานร่าเริง
  2. เป็นผู้มีอารมณ์ดีตลอดเวลา
  3. เป็นผู้มีอารมณ์แจ่มใส ไม่เศร้าหมอง
  4. เป็นผู้ไม่หลง ไม่ห่วงกังวลในสิ่งใด ๆ
 11. “การปฏิบัติเช่นไรย่อมได้รับผลของการปฏิบัติเช่นนั้น” หมายถึงข้อใด
  1. ปริยัติ
  2. ปฏิบัติ
  3. ปฏิเวธ
  4. ปฏิสัมพันธ์
 12. พระพุทธเจ้าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชา และจรณะ หมายความว่าอย่างไร
  1. เป็นพระอรหันต์ และตรัสรู้ชอบ
  2. เป็นผู้มีความรู้ และประพฤติดี
  3. เป็นผู้รู้แจ้ง และเป็นศาสดา
  4. เป็นผู้ถึงพร้อม และมีโชค
 13. คำว่า ปธาน จัดอยู่ในมรรคข้อใดในมรรคมีองค์ 8
  1. ประกอบอาชีพชอบ
  2. ความเพียรชอบ
  3. ตั้งจิตมั่นชอบ
  4. ความเห็นชอบ
 14. “การให้พิจารณาถึงความเจ็บอยู่เสมอ” มีจุดประสงค์เพื่ออะไร
  1. เพื่อทำให้ไม่เป็นโรคต่าง ๆ
  2. เพื่อทำให้บรรเทาจากโรคต่าง ๆ
  3. เพื่อทำให้หมกมุ่นอยู่กับโรคต่าง ๆ
  4. เพื่อทำให้ระมัดระวังป้องกันโรคต่างๆ
 15. ข้อใดหมายถึง “รูปขันธ์”
  1. ที่ประกอบไปด้วยอารมณ์ ความรู้สึก
  2. สิ่งที่ปรุงแต่งขึ้น
  3. ส่วนที่ประกอบจากวัตถุหรือสสารทั้งปวง
  4. สิ่งที่กำหนดรู้ในอารมณ์
 16. คำว่า “สัญญา” หมายถึงข้อใด
  1. ความรู้สึก
  2. การจำได้ , หมายรู้
  3. สิ่งที่ปรุงแต่ง
  4. สิ่งที่รับรู้
 17. บุคคลมีพฤติกรรมใดต่อไปนี้ที่เข้าใจใน ธาตุ 4
  1. นายคนองไม่สนใจดูแลสภาพร่างกายของตนเอง
  2. นายณรงค์มีร่างกายที่อ้วนเกินไป ต้องลดน้ำหนัก โดยการอดอาหาร
  3. นางสาวเสาวนีย์เข้าไปใช้บริการสถานที่ออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง สมส่วน
  4. นางสาวเกศินีไม่วิตกกังวลกับรูปร่างของตนเอง ปล่อยให้เป็นไปโดยธรรมชาติ
 18. พระภิกษุรูปหนึ่งต้องอาบัติจนขาดจากความเป็นภิกษุ ได้แก่อาบัติในข้อใด
  1. ปาราชิก
  2. สังฆาทิเสส
  3. ปาจิตตีย์
  4. ทุกกฎ
 19. ข้อใดก่อให้เกิดความสุขมากที่สุด
  1. ทำบุญตักบาตร
  2. บริจาคทรัพย์ สิ่งของต่าง ๆ
  3. ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้มีอุปการะคุณ
  4. ทำจิตให้มั่น เป็นอิสระจากสิ่งทั้งปวง
 20. ในความสุข 4 ประการ (คิหิสุข) คือ ความสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์ การใช้จ่ายทรัพย์ ความไม่เป็นหนี้ และความสุขที่เกิดจากความประพฤติที่ไม่มีโทษ ท่านถือว่าความสุขที่เกิดจากความประพฤติที่ไม่มีโทษสำคัญที่สุด เพราะเหตุใด
  1. เพราะบุคคลประพฤติที่ไม่มีโทษย่อมก่อให้เกิดความสุขอีก 3 ประการตามมา
  2. เพราะบุคคลประพฤติที่ไม่มีโทษแล้วย่อมเป็นบุคคลที่มีทรัพย์
  3. เพราะบุคคลประพฤติที่ไม่มีโทษย่อมไม่จำเป็นต้องมีทรัพย์ ใช้จ่ายทรัพย์ และไม่เป็นหนี้
  4. เพราะบุคคลประพฤติที่ไม่มีโทษย่อมเป็นบุคคลที่ไม่มีหนี้
 21. ทำไมคำว่า ทุกข์ จึงเป็น “ธรรมที่ควรรู้”
  1. เพราะควรศึกษาไว้ประดับความรู้
  2. เพราะเป็นต้นเหตุของการเกิดทุกข์หรือปัญหาทั้งปวง
  3. เพราะเป็นสิ่งที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้
  4. เพราะเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ปรารถนา
 22. มรรคข้อใดบ้างที่จัดเข้าในศีลสิกขา
  1. วาจาชอบ ความเพียรชอบ ความเห็นชอบ
  2. วาจาชอบ การงานชอบ ประกอบอาชีพชอบ
  3. ความเพียรชอบ ระลึกชอบ การงานชอบ
  4. ความเห็นชอบ การงานชอบ ประกอบอาชีพชอบ
 23. “ความฉลาดในความเสื่อม” ในโกศล 3 หมายถึงข้อใด
  1. เป็นความฉลาดในการที่จะทำตนให้เสื่อม
  2. เป็นความฉลาดในการที่จะไม่ดำเนินชีวิตของตนไปในทางที่เสื่อม
  3. เป็นความฉลาดในการใช้กลอุบายให้ตนเองอยู่รอด
  4. เป็นความฉลาดให้ตนเองเจริญแต่คนทำคนอื่นให้เสื่อม
 24. การปฏิบัติตามมรรคมีองค์ 8 ข้อใดบ้างที่บรรลุประโยชน์สูงสุด
  1. วาจาชอบ การงานชอบ
  2. ประกอบอาชีพชอบ ความเพียรชอบ
  3. ระลึกชอบ ตั้งจิตมั่นชอบ
  4. ความเห็นชอบ ดำริชอบ
 25. เมื่อนักเรียนเข้าใจเรื่องขันธ์ 5 แล้วจะทำให้เป็นคนเช่นไร
  1. ไม่หลงมัวเมา และยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่าง ๆ
  2. ไม่มีความรู้สึกในอารมณ์ต่าง ๆ
  3. ไม่ประพฤติดีไม่ประพฤติชั่ว
  4. ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
 26. ในส่วนของรูปขันธ์ มีธาตุ 4 คือ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลม และธาตุไฟ ส่วนประกอบของธาตุดินคือข้อใด
  1. น้ำดี น้ำตา น้ำเลือด น้ำหนอง
  2. อุณหภูมิในร่างกาย
  3. ลมในท้อง ลมหายใจ
  4. ผม หนัง กระดูก เอ็น
 27. คำว่า “อาบัติ” หมายถึงข้อใด
  1. ข้อห้าม
  2. การตักเตือน
  3. ข้อละเว้น
  4. การล่วงละเมิด
 28. พระพุทธคุณ 3 หมายถึงข้อใด
  1. พระปัญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ และพระกรุณาคุณ
  2. พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
  3. ศีล สมาธิ ปัญญา
  4. พระเมตตาคุณ พระกรุณาคุณ และพระมุทิตาคุณ
 29. ในมรรคมีองค์ 8 ข้อใดที่ถือว่าสำคัญที่สุด และเป็นส่วนนำที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมข้ออื่น ๆ
  1. สัมมาสังกัปปะ
  2. ดำริชอบ
  3. สัมมาวายามะ
  4. ความเพียรชอบ
 30. คำว่า “อนุตฺตโร ปริสทมฺมสารถิ” เป็นสารถีฝึกบุรุษที่ฝึกได้ หมายความว่าอย่างไร
  1. ฝึกบุคคลอื่นให้เป็นสารถี
  2. ฝึกฝนบุรุษที่ฝึกได้ให้เป็นสารถี
  3. เป็นสารถีให้บุคคลอื่นได้ดี
  4. เป็นผู้ฝึกคนได้ดีเยี่ยม
 31. “กรรมเป็นข้อเตือนใจในอนาคต” หมายความว่าอย่างไร
  1. เป็นการกระทำที่รอคอยโชคชะตาที่จะมาถึงในอนาคต
  2. เป็นความคาดหวังสิ่งที่ดีในอนาคต
  3. เป็นเครื่องวัดความสำเร็จในอนาคต
  4. เป็นผลของการกระทำในปัจจุบันที่จะส่งผลต่ออนาคต
 32. “จงเตือนตนด้วยตนเอง” หมายความว่าอย่างไร
  1. เตือนตนเองได้เท่านั้นคนอื่นเตือนไม่ได้
  2. จดบันทึกเตือนความจำของตนเองตลอดเวลา
  3. เตือนตนเองว่าสิ่งไหนควรทำไม่ควรทำ
  4. หมั่นตรวจตราตนเองอยู่เสมอ
 33. ข้อใดเป็น “อกุศลกรรม”
  1. เด็กชายคัมภีร์ขุดบ่อน้ำไว้ใช้ มีไก่ตกลงไปตาย
  2. เด็กหญิงอำไพพรรณไปทำบุณตักบาตรกับพ่อทุกวันพระ
  3. เด็กชายจักรวัชรชอบแกล้งเพื่อนในห้องเรียน
  4. เด็กหญิงฟางส่งภาพเข้าประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศ
 34. อบายมุข 6 เป็นสิ่งที่ควรละ ทั้งนี้เพราะสาเหตุต่อไปนี้ ยกเว้น
  1. เป็นสาเหตุแห่งทุกข์หรือสาเหตุแห่งปัญหา
  2. เป็นสาเหตุแห่งความเสื่อม
  3. เป็นสาเหตุแห่งความพินาศ ความย่อยยับ
  4. เป็นสาเหตุแห่งการแสวงหาความสุขทางกาย
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: พุทธศาสนา ม.1 เทอม 2 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s