พระอุบาลี

พระอุบาลีเถระ เป็นบุตรของนายช่างกัลบก ในกรุงกบิลพัสดุ์ เมื่อเจริญวัย ได้เป็นที่พอพระทัยเจ้าศากยะทั้ง 5 พระองค์ จึงได้รับตำแหน่งเป็นนายภูษามาลา

ต่อมาเมื่อศากยกุมารทั้ง 5 พระองค์เสด็จออกบวช ตนก็ได้ติดตามออกบวชด้วย พากันมาเฝ้าที่อนุปิยอัมพวันแห่งมัลลกษัตริย์ แคว้นมัลละ ศากยกุมารเหล่านั้นทูลขอให้บวชท่านก่อน เมื่อบวชแล้วได้ฟังพระกรรมฐานที่พระประทานสอนไม่ประมาทในการบำเพ็ญเพียร ในไม่ช้าก็บรรลุอรหันตผล ท่านได้ศึกษาและทรงจำพระวินัยอย่างแม่นยำชำนิชำนาญ จนกระทั่งได้รับพุทธานุญาตให้วินิจฉัยอธิกรณ์ 3 เรื่อง คือ ภารตัจฉกวัตถุ อัชชุกวัตถุ และกุมารกัสสปวัตถุ ด้วยเหตุนี้ท่านจึงได้รับยกย่องว่าเป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้ทรงพระวินัย

ภายหลังเมื่อครั้งกระทำปฐมสังคายนา ท่านได้รับหน้าที่เป็นผู้วิสัชชนาพระวินัยปิฎก ท่านดำรงอายุสังขารอยู่โดยสมควรแก่กาลเวลา ก็ดับขันธปรินิพพาน

คุณธรรมที่ควรถือเอาเป็นแบบอย่าง

  1. เป็นผู้ทรงภูมิความรู้ เนื่องจากท่านได้ทรงจำและผ่านการศึกษาเล่าเรียนมามาก จึงได้รับมอบหมายให้เป็นผู้มีหน้าที่วิสัชชนาพระวินัยปิฎก
  2. เป็นผู้ที่วางตนเหมาะสม เป็นที่เคารพนับถือของบุคคลผู้ใกล้ชิด
  3. เป็นผู้ไม่ประมาท บำเพ็ญเพียร และมีความทรงจำอย่างแม่นยำชำนิชำนาญ
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: พุทธศาสนา ม.1 เทอม 2 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s