แบบฝึกหัด

 1. มรรค คือ…………………….
 2. มรรคมีองค์ 8 คือ……………
  1. ……………………….
  2. ……………………….
  3. ……………………….
  4. ……………………….
  5. ……………………….
  6. ……………………….
  7. ……………………….
  8. ……………………….
 3. สัมมาทิฏฐิ หมายถึง ……………
 4. สัมมาสังกัปปะ หมายถึง……….
 5. สัมมาวาจา หมายถึง …………..
 6. สัมมากัมมันตะ หมายถึง ……….
 7.  สัมมาอาชีวะ หมายถึง ………..
 8. สัมมาวายามะ หมายถึง ……….
 9. สัมมาสติ หมายถึง …………….
 10. สัมมาสมาธิ หมายถึง …………
 11. ไตรสิกขา คือ…………………..
 12. ไตรสิกขามี 3 ประการ ได้แก่
  1. ………………………
  2. ………………………
  3. ………………………
 13. อธิศีลสิกขา หมายถึง……..
 14. อธิจิตสิกขา หมายถึง ……..
 15. อธิปัญญาสิกขา หมายถึง ..
 16. กรรมฐาน หมายถึง ………..
 17. วิธีฝึกอบรมจิต ประกอบด้วย
  1. สมถภาวนา คือ ………
  2. วิปัสสนาภาวนา คือ…
 18. ปธาน 4 หมายถึง …………… ประกอบด้วย
  1. ……………………..
  2. ……………………..
  3. ……………………..
  4. ……………………..
 19. สังวรปธาน หมายถึง ………………………..
 20.  ปหานปธาน หมายถึง ………………………
 21.  ภาวนาปธาน หมายถึง ……………………..
 22.  อนุรักขนาปธาน หมายถึง ………………….
 23. ปธาน 4 ตรงกับมรรคมีองค์ 8 ข้อ………….
 24. โกศล หมายถึง…………………..ประกอบด้วย
  1. ……………………..
  2. ……………………..
  3. ……………………..
 25. อายโกศล หมายถึง ………………………..
 26. อปายโกศล หมายถึง ……………………..
 27. อุปายโกศล หมายถึง ……………………..
 28. หลักธรรมโกศลนี้ตรงกับมรรคมีองค์ 8 ข้อใด
 29. มงคล 38 ไม่คบคนพาลเป็นมงคลที่ ……
 30. คนพาลมีลักษณะชั่วร้ายอยู่ 3 ประการคือ
  1. ……………………..
  2. ……………………..
  3. ……………………..
 31. หลักอบายมุข 6 ได้แบ่งคนชั่วออกเป็น 6 ประเภทคือ
  1. ……………………..
  2. ……………………..
  3. ……………………..
  4. ……………………..
  5. ……………………..
  6. ……………………..
 32. พฤติกรรมของคนพาล มีดังนี้
  1. ……………………..
  2. ……………………..
  3. ……………………..
  4. ……………………..
  5. ……………………..
  6. ……………………..
  7. ……………………..
  8. ……………………..
  9. ……………………..
  10. ……………………..
 33. ผลดีของการไม่คบคนพาล
  1. ……………………..
  2. ……………………..
  3. ……………………..
  4. ……………………..
  5. ……………………..
  6. ……………………..
  7. ……………………..
  8. ……………………..
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: พุทธศาสนา ม.1 เทอม 2 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s