การคบบัณฑิต

บัณฑิต หมายถึง คนฉลาด หรือคนที่ดำเนินชีวิตด้วยปัญญา

ลักษณะของบัณฑิต   บัณฑิตมีลักษณะที่ดี ดังนี้คือ

 1. บัณฑิตเป็นผู้ประกอบธรรม 3 ประการคือ
  1. ด้วยความคิดดี (มโนสุจริต)
  2. ด้วยการพูดดี (วจีสุจริต) และ
  3. ด้วยการทำดี (กายสุจริต)
 2. บัณฑิตจะต้องมีความสามารถตั้งปัญหาโดยแยบคาย แก้ปัญหาโดยแยบคาย และหากบุคคลอื่นสามารถแก้ปัญหาได้แยบคาย ด้วยถ้อยคำสละสลวย มีเหตุมีผล ก็เห็นด้วยและยอมรับได้
 3. บัณฑิตจะต้องไม่ทำชั่วเพราะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง แต่ประกอบไปด้วยเป็นผู้มีศีล มีปัญญา
 4. บัณฑิตเป็นผู้ไม่หวั่นไหวต่อความชั่ว ไม่ประมาท

พฤติกรรมของบัณฑิต

 1. ชอบทำแต่ความดี เช่น ทำบุญ ให้ทาน กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ มีเมตตากรุณา ชอบช่วยเหลือผู้อื่น
 2. ชอบชักชวนให้ทำดี
 3. ชอบเสนอแนะสิ่งที่มีประโยชน์และจริงใจ
 4. รับผิดชอบงานในหน้าที่อย่างดีที่สุด
 5. มีระเบียบวินัยมีศีลธรรมประจำชีวิต
 6. ยอมรับคำตักเตือนของผู้อื่น
 7. มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
 8. ยอมรับและเปิดเผยในสิ่งที่ตนเองทำผิดหรือผิดพลาด
 9. ปกปิดในสิ่งที่ควรปกปิด เช่น สิ่งที่ผู้อื่นทำผิดพลาด หรือให้เกิดความอาย
 10. บอกกล่าวความดีงามที่ผู้อื่นกระทำให้แพร่หลาย

ผลดีของการคบบัณฑิต

 1. ช่วยให้กระทำแต่สิ่งที่ดี
 2. ช่วยให้ดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกที่ควร
 3. ช่วยให้มีเกียรติยศชื่อเสียง และมีตำแหน่งในหน้าที่การงานที่ดีเป็นที่ยอมรับ
 4. ช่วยให้เป็นคนที่น่าเคารพนับถือ น่าไว้วางใจ
 5. ช่วยให้มีจิตใจที่เบิกบาน มีความสุข
 6. ช่วยให้ตนเอง ครอบครัว และสังคมมีความสันติสุข
 7.  ช่วยให้มีสติปัญญาเพิ่มพูน มีความคิดที่ดีงาม
 8. ช่วยทำให้มีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุข ปลอดภัย เป็นที่รักของผู้อื่น
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: พุทธศาสนา ม.1 เทอม 2 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s