:: แบบฝึกหัด ::

 1. การเกิดนิกายในพระพุทธศาสนาสืบเนื่องจากการสังคายนาครั่้งที่ ……………….. โดยมีพระอรหันต์เข้าร่วม……..รูป ใช้เวลาในการสังคายนา………..เดือน
 2. สาเหตุสำคัญของความแตกแยกเป็น 2 นิกาย สืบเนื่องมาจาก……………………..
 3. พระพุทธศาสนาแบ่งได้เป็น…………นิกาย คือ
  1. ……………………………………………..
  2. …………………………………………….
 4. ความแตกต่างระหว่างนิกายเถรวาทและมหายาน คือ
  1.  ……………………………………………..
  2. ……………………………………………..
 5. กษัตริย์ผู้มีบทบาทในการสังคายนาครั้งที่ 3 คือ …………………………….. …….
 6. การสังคายนาครั้งที่ 3 เกิดขึ้นเพราะ………………………………………………….
 7. พระเจ้าอโศกมหาราชได้ส่งพระสมณฑูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังดินแดนต่างๆ ……….. สาย ได้แก่
  1. สายที่ 1-7  สมณฑูตคือ……………………………….ดินแดนที่เผยแผ่คือ…………
  2. สายที่ 8      สมณฑูตคือ……………………………….ดินแดนที่เผยแผ่คือ………..
  3. สายที่ 9      สมณฑูตคือ……………………………….ดินแดนที่เผยแผ่คือ………..
 8. อาณาจักรเริ่มต้นในการศึกษาพระพุทธศาสนาคืออาณาจักร………………………………
 9. จงบอกบทบาทของกษัตริย์ในแต่ละสมัยที่มีต่อการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา
  1. พ่อขุนรามคำแหง
   1. ……………………………………………………………………………………..
   2. …………………………………………………………………………………….
  2. พระเจ้าลิไท
   1. ……………………………………………………………………………………….
   2. ……………………………………………………………………………………….
  3. พระเจ้ากือนา
   1. ……………………………………………………………………………………….
   2. ……………………………………………………………………………………….
  4. พระเจ้าติโลกราช
   1. ………………………………………………………………………………………
   2. ……………………………………………………………………………………..
  5. พระนารายณ์มหาราช
   1. ……………………………………………………………………………………..
   2. ……………………………………………………………………………………..
  6. พระเจ้ากรุงธนบุรี
   1. …………………………………………………………………………………….
   2. …………………………………………………………………………………….
  7. สมัยรัตนโกสินทร์
   • รัชกาลที่ 1 ……………………………………………………………………..
   • รัชกาลที่ 2 …………………………………………………………………….
   • รัชกาลที่ 3 …………………………………………………………………….
   • รัชกาลที่ 4 …………………………………………………………………….
   • รัชกาลที่ 5 …………………………………………………………………….
   • รัชกาลที่ 6 …………………………………………………………………….
   • รัชกาลที่ 7 …………………………………………………………………….
   • รัชกาลที่ 8 …………………………………………………………………….
   • รัชกาลที่ 9 …………………………………………………………………….
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: พุทธศาสนา ม.1 เทอม 2 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s