:: ข้อสอบมานุษยวิทยา ::

1. ข้อใดไม่ใช่สิ่งแวดล้อมกายภาพ
ก. ทรัพยากร
ข. พืช สัตว์
ค. เทคโนโลยี
ง. ภูมิประเทศ

2. ข้อใดเป็นสิ่งแวดล้อมทางสังคม
ก. กลุ่มคนที่มีเทคโนโลยีแตกต่างกัน
ข. ปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรม
ค. ค่านิยมทางวัฒนธรรม
ง. สัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่

3. เขตสิ่งแวดล้อมใดดีที่สุดสำหรับอยู่อาศัยของประชากรโลกในปัจจุบัน
ก. เขตป่าเมืองร้อน
ข. เขตป่าอบอุ่น
ค. เขตทุ่งหญ้า
ง. เขตภูเขา

4. ลักษณะทางนิเวศวิทยาที่เฉพาะเหมือนกันมีแบบแผนวัฒนธรรมคล้ายกันเรียกว่าอะไร
ก. เขตวัฒนธรรม
ข. ค่านิยมทางวัฒนธรรม
ค. มโนภาพทางวัฒนธรรม
ง. การแพร่กระจายทางวัฒนธรรม

5. ในอดีต 99 % ของการมีชีวิตอยู่ เกิดจากอาชีพใด
ก. เพาะปลูก
ข. ทำไร่เลื่อนลอย
ค. การจับสัตว์น้ำ
ง. ล่าสัตว์หาของป่า

6. การเกษตรกรรมประเภทใดที่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม
ก. เลี้ยงสัตว์เร่ร่อน
ข. ล่าสัตว์หาของป่า
ค. ทำไร่เลื่อนลอย
ง. เกษตรกรรมแบบกว้าง

7. ข้อใดไม่ใช่การประกอบอาชีพในชุมชนที่พัฒนาแล้ว
ก. เกษตรกรม
ข. อุตสาหกรรม
ค. พาณิชยกรรม
ง. การบริการ

8. การดำรงชีวิตของมนุษย์ในสังคมดั้งเดิมมีลักษณะใด
ก. การอุตสาหกรรม
ข. ล่าสัตว์และเก็บพืชผักผลไม้
ค. การเกษตรกรรมแบบเก่า
ง. การเกษตรกรรมแบบใหม่

9. ปัญหาพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจคืออะไร
ก. ทรัพยากรมีจำกัด ความต้องการของมนุษย์มีจำกัด
ข. ทรัพยากรมีจำกัด ความต้องการของมนุษย์มีไม่จำกัด
ค. ทรัพยากรมีไม่จำกัด ความต้องการของมนุษย์มีจำกัด
ง. ทรัพยากรมีไม่จำกัด ความต้องการของมนุษย์มีไม่จำกัด

10. การแลกเปลี่ยนแบบใดมีข้อผูกพันทางด้านศีลธรรมมากที่สุด
ก. การแลกเปลี่ยนระหว่างเพื่อนๆ
ข. การแลกเปลี่ยนภายในเผ่าเดียวกัน
ค. การแลกเปลี่ยนกับเครือญาติใกล้ชิด
ง. การแลกเปลี่ยนภายในวรรณะเดียวกัน

11. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยการผลิต
ก. ที่ดิน
ข. ทุน
ค. แรงงาน
ง. การใช้บริการ

12. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหลักทางเศรษฐกิจ
ก. การผลิต
ข. การแลกเปลี่ยน
ค. การบริโภค
ง. การพาณิชย์
13. สังคมที่อาชีพหลักเน้นหนักในด้านอุตสาหกรรม มักมีครอบครัวในรูปแบบใด
ก. ครอบครัวเดี่ยว
ข. ครอบครัวขยาย
ค. ครอบครัวที่ฝ่ายชายเป็นใหญ่
ง. ครอบครัวที่ฝ่ายหญิงเป็นใหญ่

14. ข้อใดคือระดับสังคมการเมืองที่ซับซ้อนน้อยที่สุด
ก. ระดับแบนด์
ข. ระดับเผ่า
ค. ระดับ Chiefdom
ง. ระดับรัฐ

15. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสังคมระดับแบนด์
ก. มีความเท่าเทียมกันสูง
ข. เป็นสังคมล่าสัตว์หาของป่า
ค. เป็นสังคมรวมกลุ่มขนาดใหญกว่ากลุ่มอื่น
ง. เป็นสังคมที่ไม่มีใครอยากเป็นเจ้าของทรัพยากรพื้นฐาน

16. ข้อใดเป็นการลงโทษของสังคมระดับแบนด์
ก. การใช้คนกลางไกล่เกลี่ย
ข. การใช้กำลังตำรวจเข้าควบคุม
ค. นินทาเยาะเย้ย หลีกเลี่ยงกันไป
ง. การลงโทษตามกฏหมายของรัฐ

17. ข้อใดไม่ใช่การแก้ไขความขัดแย้งของเอสกิโม
ก. แข่งขันชกมวย
ข. ร้องเพลงแข่ง
ค. เอาหัวชนของแข็ง
ง. แข่งขันกันล่าควายป่า

18. สังคมประเภทใดที่ให้ความสำคัญกับหัวหน้า การทำผิดคิดกบฏต่อหัวหน้าจะถูกลงโทษโดยประหารชีวิต
ก. ระดับแบนด์
ข. ระดับเผ่า
ค. ระดับ Chiefdom
ง. ระดับรัฐ

19. สังคมเผ่าเหมือนสังคมระดับแบนด์ในด้านใด
ก. เป็นสังคมที่มีความเท่าเทียมกันสูง
ข. การจัดระเบียบสังคมโดยกลุ่มเครือญาติ
ค. สมาชิกไม่แตกต่างกันในเรื่องอำนาจและตำแหน่ง
ง. ถูกทุกข้อ

20. การจัดระเบีบการเมืองของสังคมแบบใดที่มีผู้เชี่ยวชาญทางกฏหมาย และศาลในการลงโทษทุกประเภท
ก. ระดับแบนด์
ข. ระดับเผ่า
ค. ระดับ Chiefdom
ง. ระดับรัฐ

Leave a comment

Filed under :: มานุษยวิทยา ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s