:: 3/7 ::

 3/7

งาน

50

กลางภาค

20

ปลายภาค

30

รวม

100

เกรด

ช.ชลธัน    นกหนู

0

 4

22

26

0

ช.ณรงค์ฤทธิ์    ทันประเสริฐ

45

 16

26

87

4

ช.ณัฐภูมิ    เซ่งลอยเลื่อน

50

 13

22

85

4

ช.ธญภวิศ    แก้วประดับ

40

 11

26

77

3.5

ช.ธนากร    สิงห์สุวรรณ

40

 15

27

82

4

ช.ธิปก    คำสุวรรณ

0

 5

 0

 5

0

ช.พชรพล    กุลสวัสดิ์

40

 10

24

74

3

ช.พัทธนันท์    บุญปาน

40

 16

27

83

4

ช.ศิรวิชญ์    หนูคง

40

 12

26

78

3.5

ช.อภินันท์    กันหาป้อง

50

 16

26

92

4

ญ.กนกวรรณ    เรืองณรงค์

50

 16

29

90

4

ญ.กมลเนตร    ขวัญสนิท

45

 16

27

88

4

ญ.ฐิดาพร    มณีโชติ

50

 16

27

93

4

ญ.ณัชชาพร    เสภู่

45

 15

26

86

4

ญ.ณัฐณิชา    อินทสมบูรณ์

50

 15

26

91

4

ญ.ณิชารีย์    ไชยลาภ

40

 15

26

81

4

ญ.ดวงกมล    เต่งศิริธรรม

45

 14

26

85

4

ญ.ธนัชพร    บุญฤทธิ์

45

 16

27

88

4

ญ.นภัสสร    นวลละออง

0

 16

28

44

0

ญ.นวพรรษ    แก้วศรีอ่อน

50

 16

 27

 93

4

ญ.เนตรนภา    รัตน์น้อย

40

 15

27

82

4

ญ.ปทิตตา    มาลัยศรี

50

 15

27

92

4

ญ.ปรมพรรษ    โมลิโต

0

 0

 0

 0

 0

ญ.พิชญา    นราพงศ์

50

 15

27

92

4*

ญ.ภัทราพร    จาติเกตุ

50

 15

27

92

4*

ญ.ภัสสร    โสภา

40

 15

26

81

4*

ญ.มัลลิกา    วิรุณสาร

50

 17

30

97

4

ญ.อภิชญา    สุขเสงี่ยม

45

 14

26

85

4*

ญ.อรจิรา    แก้วทองประคำ

45

 15

26

86

4*

ญ.อาทิมา   กูลเกื้อ

50

17

 25

 92

4*

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ภูมิศาสตร์ ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s