3/3

ชั้

งาน

50

กลางภาค
20

ปลายภาค
30

รวม

100

เกรด

ช.กันตพงศ์    ศรีทองนวล

 50

 15

 26

91

4

ช.กุลวรรธน์    คงช่วย

 50

 12

 24

86

4

ช.ชัยฤกษ์    พรหมแก้ว

 50

 17

 21

88

4

ช.ณัฐพงศ์   พงษ์ธัญญะวิริย

 50

 15

 23

88

4

ช.ธัญพัฒน์    บุญขวัญ

 50

 15

 26

91

4

ช.ปพนธีร์    สนธิเมือง

 50

 12

 27

89

4

ช.ปวเรศ    ชูอ่องสกุล

 50

 13

 18

81

4

ช.ปัญญาวุฒิ    ด้วงตุด

 50

 14

 24

90

4

ช.พีรณัฐ    นวจินดาพันธุ์

 50

 16

 20

86

4

ช.วสิษฐ์พล    เหนี่ยวทอง

 50

 16

 20

86

4

ช.ศิวกร    ชุมคง

 50

 15

 26

91

4

ช.สมภพ    มูนีกุล

 50

 13

 22

85

4

ญ.กชพร    จิตบุญ

 50

 15

 23

88

4

ญ.กรกช    ทองเป็นเพ็ชร

 50

 16

 22

88

4

ญ.ชลิดา    ปานแก้ว

 50

 15

 22

87

4

ญ.โชษิตา    สายใจบุญ

 50

 14

 20

84

4

ญ.ฐิติกมล    นิลวิสุทธิ์

 50

 15

 23

88

4

ญ.ณัฐณิชา    อดิศัยศักดา

 50

 14

 21

85

4

ญ.ณัฐธิดา    พลายด้วง

 50

 18

 26

94

4

ญ.ปภาดา    เยี่ยมตระกูล

 50

 15

 23

88

4

ญ.พรนภัส    จงไกรจักร

 50

 16

 22

88

4

ญ.มิ่งกมล    เมฆใหม่

50

 17

 21

88

4

ญ.วรดา    สุดมาส

 50

 15

 26

91

4

ญ.วริศรา    ประสิทธินุ้ย

 50

 17

 21

88

4

ญ.ศิริต้า    สิทธิชัย

 50

 14

 21

85

4

ญ.ศุภิสรา    พึงปิติพรชัย

 50

 15

 26

91

4

ญ.สิรีธร    ปิ่นมณี

 50

 17

 21

88

4

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ภูมิศาสตร์ ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s