:: ชาดก ::

1. นันทิวิสาล ชอบคนพูดจาแบบไหนถึงจะทำงาน ?

 1. พูดจาหยาบกระด้าง
 2. พูดจาเสียงดังฟังชัด
 3. พูดจาค่อย ๆ
 4. พูดจาไพเราะอ่อนหวาน

2. นันทิวิสาล เป็นสัตว์ชนิดใด ?

 1. ช้าง
 2. ม้า
 3. วัว
 4. ควาย

3. พระอัญญาโกณฑัญญะ มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อพระรัตนตรัยในเรื่องใด ?

 1. เป็นผู้ทำนายลักษณะของเจ้าชายสิทธัตถะ
 2. เป็นภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา
 3. เป็นผู้นำปัญจวัคคีทั้งห้า
 4. เป็นผู้อุปฐากดูแลพระสิทธัตถะในขณะบำเพ็ญทุกรกิริยา

4. ในเรื่อง “สุวรรณหังชาดก” พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามภิกษุณีในเรื่องใด ?

 1. ห้ามเลี้ยงสัตว์
 2. ห้ามพูดจาหยาบกระด้าง
 3. ห้ามร้องรำ
 4. ห้ามฉันกระเทียม

5. พระนางประชาบดีโคตมี มีศักดิ์เป็นอะไรกับเจ้าชายสิทธัตถะ ?

 1. เป็นพระน้องนาง
 2. เป็นพระน้านาง
 3. เป็นพระพี่นาง
 4. เป็นพระชายา

6. พระพุทธเจ้าปฏิบัติเช่นไร ให้พระนางเขมาสนพระทัยในทางธรรม ?

 1. กล่าวตักเตือนเรื่องความงามต่อพระนาง
 2. นิ่งเฉยเมื่อพระนางเสด็จมายังเวฬุวันมหาวิหาร
 3. เนรมิตหญิงสาวสวย กลายเป็นหญิงมีอายุ และวัยชรา
 4. สั่งสอนธรรมต่อพระนางเขมา

7. พระนางประชาบดีโคตมี ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในด้านใด ?

 1. เป็นผู้แสดงธรรมได้อย่างดีเยี่ยม
 2. เป็นผู้ที่ชอบทำบุญ
 3. ทรงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา
 4. เป็นผู้มีความตั้งใจแน่วแน่

8. คติธรรมจากเรื่อง “สุวรรณหังชาดก” สอนให้เราประพฤติตนเช่นไร ?

 1. ให้พูดจาไพเราะอ่อนหวาน
 2. ไม่เป็นผู้โลภมาก
 3. ไม่ควรทรมานสัตว์
 4. ไม่ควรพูดเท็จ

9. ครุธรรม 8 ประการ เป็นหลักธรรมของบุคคลใดที่ควรปฏิบัติ ?

 1. ภิกษุ
 2. ภิกษุณี
 3. สามเณร
 4. อุบาสก อุบาสิกา

10. พระเจ้าปเสนทิโกศล ทรงเปลี่ยนการนับถือศาสนาอื่นมาเป็นศาสนาพุทธเพราะเหตุใด ?

 1. ทรงได้สดับฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า
 2. เสื่อมศรัทธาศาสนาเดิม
 3. นับถือตามพระประยูรญาติ
 4. สนใจพระพุทธศาสนาตั้งแต่ทรงพระเยาว์

11. พระพุทธเจ้าทรงยกย่องพระนางเขมาเถรีมีความเป็นเลิศในด้านใด ?

 1. มีปัญญามาก
 2. มีความกตัญญู
 3. แสดงธรรมเป็นเลิศ
 4. มีจิตตั้งมั่น

12. พระอัญญาโกณฑัญญะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในเรื่องใด จนได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้า ?

 1. เป็นผู้มีประสบการณ์มาก
 2. เป็นผู้มีปัญญาเป็นเลิศ
 3. เป็นผู้มีฤทธิ์เป็นเลิศ
 4. เป็นผู้แสดงธรรมเป็นเลิศ
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: พุทธศาสนา ม.3 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s