:: หน่วยที่ 6 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ::

1. เหตุใดจึงกำหนดให้มีการเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ?

 1. เพื่อแสดงออกถึงความเคารพ
 2. เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
 3. เพื่อทำตามความนิยมที่ปฏิบัติต่อ ๆ กันมา
 4. เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระรัตนตรัย

2. การนิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธี ข้อใดไม่ควรทำ ?

 1. นิมนต์พระสงฆ์ด้วยตนเอง
 2. นิมนต์ทางโทรศัพท์
 3. นิมนต์ด้วยวาจา
 4. ให้ผู้อื่นนิมนต์ให้

3. พิธีการใดเกิดขึ้นก่อน ?

 1. อาราธนาศีล
 2. จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
 3. อาราธนาพระปริตร
 4. ถวายเครื่องไทยทาน

4. ควรกรวดน้ำตอนใด ?

 1. เมื่อถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
 2. เมื่อพระสงฆ์กล่าวคำขึ้นต้นด้วยคำว่า สัพพี…
 3. เมื่อพระสงฆ์กล่าวคำขึ้นต้นด้วยคำว่า ยถา…
 4. เมื่อพระสงฆ์เสร็จพิธีกล่าวคำให้พร

5. ขั้นตอนสุดท้ายของการประกอบพิธีในงานอวมงคล คืออะไร ?

 1. ประพรมน้ำมนต์
 2. กราบศพ
 3. ถวายไทยธรรม
 4. กรวดน้ำ

6. ข้อใดเป็นการสรุปเกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย ได้เหมาะสมที่สุด ?

 1. เป็นรากฐานประเพณีพิธีกรรมของไทย
 2. ทำให้มีเวลาปฏิบัติศาสนกิจ
 3. ช่วยสร้างความสงบสุขให้สังคม
 4. ช่วยลด เลิก ละ อบายมุข

7. ระหว่างที่พระสงฆ์กำลังฉันภัตตาหาร เจ้าภาพควรปฏิบัติเช่นไร จึงจะถือว่าเหมาะสม ?

 1. ชวนท่านสนทนาธรรม
 2. ซักถามถึงรสชาติของอาหาร
 3. ดูแลปรนนิบัติท่าน
 4. ป้องกันผู้อื่นรบกวน

8. ประเทศไทย จัดพิธีมาฆบูชาเป็นครั้งในสมัยรัชกาลใด ?

 1. รัชกาลที่ 1
 2. รัชกาลที่ 2
 3. รัชกาลที่ 3
 4. รัชกาลที่ 4

9. เหตุใดวันวิสาขบูชา จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นวันสำคัญสากลของโลก ?

 1. เพราะชาวพุทธมีทั่วโลก
 2. เพราะชาวโลกให้การยอมรับ
 3. เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเผยแผ่ธรรมสั่งสอนมนุษย์
 4. เพราะเป็นศาสนาสากล

10. ประเทศไทยมีการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา ตั้งแต่สมัยใด ?

 1. สมัยกรุงสุโขทัย
 2. สมัยกรุงศรีอยุธยา
 3. สมัยกรุงธนบุรี
 4. สมัยกรุงรัตนโกสินทร์

11. การตั้งโต๊ะหมู่บูชาควรตั้งด้านใดของพระสงฆ์องค์ประธาน ?

 1. ด้านขวา
 2. ด้านซ้าย
 3. ด้านขาวหรือซ้ายก็ได้
 4. ด้านใดก็ได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานที่

12. ในการถวายข้าวพระพุทธ ควรปฏิบัติเช่นไร ?

 1. กราบ 3 ครั้งแล้วยกประเคน
 2. กราบ 3 ครั้ง กล่าวคำบูชา แล้วยกประเคน
 3. กล่าวคำบูชา แล้วยกประเคน
 4. ประนบมือ กล่าวคำบูชา แล้วยกประเคน

13. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญทางราชการ เมื่อปี พ.ศ.ใด ?

 1. พ.ศ. 2500
 2. พ.ศ. 2501
 3. พ.ศ. 2502
 4. พ.ศ. 2503

14. ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เราคิดปฏิบัติตนเช่นไร มากที่สุด ?

 1. หัดนั่งวิปัสสนา
 2. ประกอบศาสนกิจ
 3. ไปทำกิจกรรมที่วัด
 4. ละเว้นการทำชั่ว

15. ถ้าท่านจะทำการนิมนต์พระไปในงานอวมงคล ท่านควรนิมนต์พระกี่รูป จึงจะสอดคล้องกับธรรมเนียมนิยม ?

 1. จำนวนคี่ เช่น 7 หรือ 9 รูป
 2. จำนวนคู่ เช่น 8 หรือ 10 รูป
 3. จำนวนคี่ หรือจำนวนคู่ก็ได้
 4. ไม่จำกัดจำนวน
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: พุทธศาสนา ม.3 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s