:: หน่วยที่ 5 การบริหารจิตและการเจริญปัญญา ::

1. บุคคลผู้ที่จะมีสุตมยปัญญาได้นั้นต้องประพฤติตนตามข้อใด ?

 1. พยายามฟังให้มาก
 2. พยายามพูดให้มาก
 3. พยายามคิดให้มาก
 4. พยายามปฏิบัติให้มาก

2. ข้อใด เป็นวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย ?

 1. แบบแยกแยะปัญหา
 2. แบบสอบสวนสืบสวน
 3. แบบแยกส่วนประกอบ
 4. แบบแก้ปัญหา

3. ผลจากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ขณะที่อยู่ในสมาธิหรือออกจากสมาธิแล้ว จะหลั่งสารเอ็นดอร์ฟิน ส่งผลให้ผู้ฝึกสมาธิมีความรู้สึกอย่างไร ?

 1. ตื่นเต้น
 2. สดชื่น ตื่นตัวสุขสบาย
 3. เครียด
 4. วิตกกังวล

4. วิธีการในลักษณะใดทำให้เกิดจินตมยปัญญามากที่สุด ?

 1. คิดขณะที่จิตมีสมาธิ
 2. มุ่งมั่นคิดจนสำเร็จ
 3. ให้จิตคิดอย่างอิสระ
 4. ย้ำคิดจนเป็นนิสัย

5. ผู้นั่งสมาธิจะต้องตัดปลิโพธ คำว่า “ปลิโพธ” หมายถึงอะไร ?

 1. เหตุกังวล
 2. กิเลส
 3. ตัดสรรพสิ่ง
 4. ชำระศีลให้บริสุทธิ์

6. ในวัยของนักเรียนแนวทางการพัฒนาปัญญาที่เหมาะสมที่สุด ควรจะทำตามข้อใด ?

 1. ศึกษาด้วยตนเอง
 2. หาประสบการณ์จริง
 3. ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
 4. ฝากตัวเป็นศิษย์วัด

7. วิธีคิดแบบอริยสัจ เป็นวิธีคิดแบบใด ?

 1. แบบแยกแยะปัญหา
 2. แบบสอบสวนสืบสวน
 3. แบบแยกส่วนประกอบ
 4. แบบแก้ปัญหา

8. ข้อใด ไม่ใช่ คุณประโยชน์โดยตรงที่ได้จากการฝึกสมาธิ ?

 1. มีบุคลิกภาพดี
 2. มีอารมณ์แจ่มใส
 3. มีสติปัญญาดี
 4. มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์

9. จุดมุ่งหมายของการปฏิบัติสมาธิคืออะไร ?

 1. ลดละกิเลสตัณหา
 2. หวังบรรลุนิพพาน
 3. ควบคุมจิตให้สงบ
 4. เสริมสมรรถภาพทางกาย

10. ในขณะนั่งสมาธิควรจะเน้นหลักธรรมใดเป็นตัวนำ ?

 1. สติ
 2. ปัญญา
 3. ศีล
 4. ขันติ

11. ข้อใดเป็นตัวอย่างของการคิดที่สมเหตุสมผลในการพัฒนาปัญญา ?

 1. อ๋อมคิดว่าคนทำชั่วได้ดีมีถมไป
 2. อ๋อยคิดว่ามีปัญญาดีกว่ามีทรัพย์
 3. อิ๋วคิดว่าชีวิตขึ้นอยู่กับพรหมลิขิต
 4. อุ๋ยคิดว่าทำบุญมากจะร่ำรวยมาก

12. ข้อใดเป็นหลักการที่สำคัญที่สุดของการฝึกปฏิบัติสมาธิ ?

 1. รักษาท่านั่งให้ถูกต้อง
 2. ปฏิบัติให้ได้ทุกวัน
 3. ไม่ลืมนับลมหายใจ
 4. พยายามคุมจิตให้ได้
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: พุทธศาสนา ม.3 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s