:: หน่วยที่ 4 หน้าที่ชาวพุทธ ::

1. เหตุผลที่พระภิกษุพึงประพฤติตนให้เป็นที่เลื่อมใสแก่ผู้อื่นเพื่ออะไร ?

 1. ชาวบ้านจะได้ไม่ตำหนิติเตียน
 2. เป็นผู้มีศีล
 3. สังคมจะได้เคารพยกย่อง
 4. เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม

2. องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก มีเป้าหมายสูงสุดในเรื่องใด ?

 1. มุ่งสันติภาพของโลก
 2. รวมนิกายพระพุทธศาสนา
 3. เผยแผ่หลักธรรม
 4. ส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา

3. ข้อใด ไม่ใช่ องค์ประกอบของศาสนา ?

 1. ศาสดา
 2. คัมภีร์
 3. สาวก
 4. สังฆภัณฑ์

4. วัตถุประสงค์หลักของการรวมตัวขององค์กรชาวพุทธคืออะไร ?

 1. เพื่อร่วมกันประกอบพิธีกรรม
 2. เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา
 3. เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ถูกต้อง
 4. เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

5. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย มุ่งเน้นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่บุคคลกลุ่มใด ?

 1. บุคคลทั่วไป
 2. คนชรา
 3. เยาวชน
 4. พระภิกษุสามเณร

6. เมื่อพระสงฆ์มาถึงบริเวณพิธี เจ้าภาพพึงปฏิบัติเช่นใดเป็นลำดับแรก ?

 1. ถวายเครื่องรับรอง
 2. ประเคนภัตตาหาร
 3. นำชมบริเวณพิธี
 4. ชวนท่านสนทนาธรรม

7. แบบอย่างที่ดีของ ม.จ.พูนพิสมัย ดิสกุล ที่มีต่อพระพุทธศาสนาที่เด่นที่สุด คือเรื่องใด ?

 1. เผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศ
 2. เป็นนายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
 3. เป็นประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์โลก
 4. แต่งตำราพระพุทธศาสนา

8. การประกอบศาสนพิธีจะเริ่มต้นขึ้นนับจากเหตุการณ์ในข้อใด ?

 1. พระสงฆ์มาถึงบริเวณพิธี
 2. เจ้าภาพจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
 3. พิธีกรประกาศเชิญชวนแขก
 4. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์

9. ใครมีหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาวัด

 1. ทุก ๆ คนร่วมกัน
 2. พระภิกษุ
 3. ไวยาวัจกร
 4. ศรัทธาวัดนั้น ๆ

10. คุณประโยชน์ใดที่เราจะได้รับจากการประกอบศาสนาพิธี ?

 1. เกิดความสบายใจ
 2. คลายความทุกข์
 3. รู้ซึ้งรสพระธรรม
 4. ช่วยลดกิเลสตัณหา

11. ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ สนใจศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเมื่อใด ?

 1. เมื่อเรียนอยู่ในระดับมัธยม
 2. เมื่อศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา
 3. เมื่อบวชอุทิศส่วนกุศลให้พ่อแม่
 4. เมื่อเป็นนายกรัฐมนตรี

12. พระพุทธเจ้าทรงชี้แนะว่า พระภิกษุจะต้องปฏิบัติตนเพื่อประโยชน์สุขแก่ใครเป็นสำคัญ ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระภิกษุโดยรวม
 3. ตัวพระภิกษุเอง
 4. มหาชน

13. ตามหลักการของพระพุทธศาสนา ความเป็นวัดนั้นจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง ?

 1. มีศาสนวัตถุครบองค์ประกอบ
 2. มีพระภิกษุจำพรรษาอยู่
 3. มีพื้นที่ทำกิจกรรม
 4. มีความสะอาด สงบ และสว่าง

14. หากนิมนต์พระทั่วไปมาทำพิธี ควรใช้คำแทนตัวท่านว่าอย่างไร ?

 1. ท่านเจ้าคุณ
 2. หลวงพี่
 3. หลวงลุง
 4. พระคุณเจ้า

15. จุดมุ่งหมายของการประกอบศาสนพิธีคืออะไร ?

 1. สร้างความเป็นสิริมงคล
 2. สะสมบุญไว้ชาติหน้า
 3. เชิดชูพระพุทธศาสนา
 4. แสดงตนเป็นชาวพุทธ

16. ในการประกอบศาสนาพิธี อาหารสำรับแรกสุดจะต้องจัดถวายหรือมอบให้ใคร ?

 1. พระพุทธรูป
 2. ประธานสงฆ์
 3. คณะสงฆ์
 4. แขกผู้ใหญ่

17. การดำรงรักษาวัด ควรมุ่งเน้นในด้านใดเป็นหลัก ?

 1. ด้านวัตถุนิยม
 2. ด้านจิตนิยม
 3. ด้านพิธีกรรม
 4. ด้านกิจกรรมสงเคราะห์

18. แบบอย่างที่ดีของศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ คือเรื่องใด ?

 1. การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
 2. การแต่งตำราทางพระพุทธศาสนา
 3. เป็นประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์โลก
 4. การนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้

19. หน้าที่ของชาวพุทธตามพุทธปณิธาน 4 คืออะไร ?

 1. สังคายนาพระไตรปิฎก
 2. สงเคราะห์พระพุทธศาสนา
 3. เข้าใจหลักธรรมอย่างแจ่มแจ้ง ประพฤติดีปฏิบัติชอบ และเผยแผ่พระพุทธศาสนา
 4. สืบทอดพระพุทธศาสนา

20. หน้าที่ความรับผิดชอบประการใดของพระภิกษุที่สำคัญที่สุด ?

 1. ธำรงรักษาพระพุทธศาสนา
 2. ก่อสร้างถาวรวัตถุ
 3. ประกอบพิธีกรรม
 4. ดูแลรักษาศาสนสถาน
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: พุทธศาสนา ม.3 ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s