:: หน่วยที่ 1 ::

 1. แนวทางที่พระพุทธเจ้ามุ่งเน้นให้มนุษย์สามารถไปสู่ “นิพพาน” ได้โดยวิธีใด ?
  1. การแสวงหาความสุขสบาย
  2. การทรมานตน
  3. การนิ่งเฉย
  4. การปฏิบัติตามทางสายกลาง
 2. ศาสนาดั้งเดิมของประเทศญี่ปุ่นคือศาสนาใด ?
  1. ศาสนาชินโต
  2. ศาสนาเซน
  3. ลัทธิบูชิโต
  4. ลัทธิเต๋า
 3. พระพุทธรูปที่เป็นพระประธานในอุโบสถส่วนใหญ่ เป็นพระพุทธรูปปางใด ?
  1. ปางสมาธิ
  2. ปางมารวิชัย
  3. ปางปฐมเทศนา
  4. ปางลีลา
 4. การ “ประกาศอิสรภาพของมนุษย์” ของพระพุทธศาสนาในสังคมอินเดียสมัยพุทธกาล คือการกระทำในข้อใด ?
  1. การประกาศพระศาสนา
  2. การต่อต้านศาสนาอื่น ๆ
  3. การยกเลิกพิธีกรรมต่าง ๆ
  4. การยกเลิกการบูชายัญ การไม่ถือชั้นวรรณะ
 5. สาเหตุหนึ่งที่พระพุทธศาสนาเผยแพร่ในประเทศเยอรมนีคือ ?
  1. การล่มสลายของลัทธิคอมมิวนิสต์
  2. พรรคสังคมนิยมแห่งชาติสนับสนุนพระพุทธศาสนา
  3. การส่งพระสงฆ์ไทยไปเผยแผ่
  4. มีนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก
 6. “วันปฐมเทศนา” ตรงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใด ?
  1. วันวิสาขบูชา
  2. วันอาสฬหบูชา
  3. วันมาฆบูชา
  4. วันอัฏฐมีบูชา
 7. “หลักการ 3” ในโอวาทปาฏิโมกข์ประกอบด้วยหลักธรรมอะไรบ้าง ?
  1. ทำความดี ละเว้นความชั่ว และทำจิตใจให้ผ่องใส
  2. ศีล สมาธิ และปัญญา
  3. กายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต
  4. อโลภะ อโทสะ และอโมหะ
 8. พระพุทธรูป “ปางไสยาสน์” อยู่ในพระอิริยาบถใด ?
  1. นั่งขัดสมาธิ
  2. ยืน
  3. นอนตะแคง
  4. นั่งบนศิลา
 9. ชนเผ่าใดมักจะทำลายพระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกาจนเสื่อมโทรม ?
  1. ชนเผ่าทมิฬ
  2. ชนเผ่าสิงหล
  3. ชนเผ่าอริยกะ
  4. ชนเผ่ามิลักขะ
 10. เหตุผลสำคัญที่พระพุทธศาสนาช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมโลก คือเหตุผลใด ?
  1. พระพุทธศาสนาเป็น “ศาสนาแห่งปัญญา”
  2. พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาสากล
  3. พระพุทธศาสนาเผยแผ่ไปทั่วโลก
  4. พระพุทธศาสนามีแนวคิดเป็นวิทยาศาสตร์
 11. พระพุทธรูป “ปางนาคปรก” เป็นปางประจำวันเกิด สำหรับผู้เกิดในวันใด ?
  1. วันอาทิตย์
  2. วันพุธ
  3. วันศุกร์
  4. วันเสาร์
 12. ชาวพุทธในประเทศจีน นับถือศาสนาพุทธนิกายใด ?
  1. นิกายหีนยาน
  2. นิกายเถรวาท
  3. นิกายมหายาน
  4. นิกายเซน
 13. “โอวาทปาฏิโมกข์เป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในวัน “มาฆบูชา” สรุปเป็นหลักใหญ่ ๆ3 ประการคือ ?
  1. ทำความดี ละเว้นความชั่ว และทำจิตใจให้ผ่องใส
  2. หลักการ 3 อุดมการณ์ 4 และวิธีการ 6
  3. ศีล สมาธิ และปัญญา
  4. กายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต
 14. ประเทศเกาหลีใต้มีมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่เก่าแก่ที่สุดชื่อว่าอะไร ?
  1. มหาวิทยาลัยสงฆ์เกาหลี
  2. มหาวิทยาลัยดองกุก
  3. มหาวิทยาลัยโคกุ
  4. มหาวิทยาลัยปักเช
 15. พระพุทธศาสนาถือว่าการเกิดสันติภาพที่แท้จริง จะต้องกระทำโดยวิธีใด ?
  1. การต่อต้านสงคราม
  2. การรณรงค์ให้เกิดสันติภาพในโลก
  3. การส่งเสริมให้มนุษย์มีความสามัคคีกัน
  4. ให้มนุษย์สามารถชนะใจตนเอง
Advertisements

1 Comment

Filed under :: พุทธศาสนา ม.3 ::

One response to “:: หน่วยที่ 1 ::

 1. nan

  อยากได้เฉลยด้วยค่ะ

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s