:: อาเซียน ::

 1. ประเทศใดไม่ได้เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งอาเซียน
  1. ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย
  2.  ฟิลิปปินส์ บรูไนดารุสซาลาม สิงคโปร์
  3. อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ไทย
  4. มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย
 2. ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งอาเซียน
  1. เพื่อร่วมมือกันพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน
  2. เพื่อร่วมมือกันต่อต้านการปกครองระบบคอมมิวนิสต์
  3. เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านการทหารของประเทศสมาชิก
  4. เพื่อธำรงรักษาสันติภาพของโลก
 3. การรวมเป็นประชาคมอาเซียนมีประโยชน์อย่างไร
  1. ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้น
  2. สินค้าที่ส่งออกไปต่างประเทศมีมูลค่าสูงขึ้น
  3. สินค้าเกษตรมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น
  4. มีอำนาจต่อรองในเวทีการค้าโลก
 4. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของกฎบัตรอาเซียน
  1. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
  2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของประชากรอาเซียน
  3. เพื่อลดปัญหาความยากจนของประชาชนและช่องว่างการพัฒนาภายในอาเซียน
  4. เพื่อธำรงรักษาให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์
 5. กฎบัตรอาเซียนมีความสำคัญอย่างไร
  1. เป็นเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนได้
  2. เป็นกรอบแนวทางความร่วมมือด้านการเมืองการปกครองของประเทศสมาชิกอาเซียน
  3. เป็นมาตรการบังคับให้ประเทศต่าง ๆ ที่ติดต่อกับอาเซียนปฏิบัติตาม
  4. เป็นกรอบทางกฎหมายเพื่อให้ประเทศสมาชิกปฏิบัติตาม
 6. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีวัตถุประสงค์อย่างไร
  1. เพื่อลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างประเทศ
  2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศ
  3. เพื่อขยายฐานการผลิตของอาเซียนไปสู่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
  4. เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียนกับประเทศภายนอกอาเซียน
 7. ประเทศใดไม่ปฏิบัติตามหลักการของกฎบัตรอาเซียน
  1. ประเทศไทยให้ความช่วยเหลือผู้อพยพชาวโรฮิงญาที่หลบหนีเข้ามาในประเทศ
  2. ประเทศลาวกีดกันสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพจากประเทศกัมพูชา
  3. ประเทศเวียดนามให้สิทธิพิเศษทางการค้าแก่ประเทศจีนมากกว่าประเทศสิงคโปร์
  4. ประเทศอินโดนีเซียเข้าไปลงทุนอุตสาหกรรมในประเทศเมียนมาร์
 8. การเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียนมีประโยชน์อย่างไร
  1. แรงงานมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น
  2. ทำให้มีสินค้าจากยุโรปเข้ามาในอาเซียนมากขึ้น
  3. การส่งออกสินค้าไปตลาดอเมริกาเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากการลดภาษี
  4. ดึงดูดให้มีการลงทุนจากภายนอกเข้ามาในประเทศสมาชิกอาเซียนมากขึ้น
 9. ข้อใดไม่ใช่ความร่วมมือในแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
  1. การเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี
  2. ส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
  3. การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน
  4. การคุ้มครองสวัสดิการทางสังคม
 10. การจัดตั้งประชาคมอาเซียนก่อให้เกิดผลดีต่อประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างไร
  1. เกิดการแข่งขันกัน
  2. เกิดการพึ่งพาอาศัยกัน
  3. เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกัน
  4. แรงงานต่างประเทศเข้ามาเพิ่มมากขึ้น
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: ภูมิศาสตร์ ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s