:: ชุด 2 ::

 1. ประเทศไทยได้รับประโยชน์จากความร่วมมือด้านเศรษฐกิจกับประเทศบรูไนดารุสซาลามอย่างไร
  1. แรงงานไทยสามารถเข้าไปทำงานในประเทศบรูไนดารุสซาลามได้อย่างเสรี
  2. นักลงทุนของไทยสามารถเข้าไปลงทุนในกิจการน้ำมันของประเทศบรูไนดารุสซาลามได้อย่างเสรี
  3. แรงงานคุณภาพจากบรูไนดารุสซาลามเข้ามาในประเทศเพิ่มมากขึ้น
  4. สามารถขยายตลาดสินค้าเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้น
 2. ข้อใดเป็นลักษณะการปกครองระบอบสังคมนิยม
  1. ประชาชนอยู่ใต้อำนาจการปกครองของผู้นำประเทศ
  2. ประชาชนทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกัน
  3. ประชาคมมีส่วนร่วมในด้านการเมืองการปกครอง
  4. ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
 3.  “ประมุขของประเทศดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง” จากข้อความเป็นรูปแบบการปกครองของประเทศใดในอาเซียน
  1. ประเทศฟิลิปปินส์
  2. ประเทศอินโดนีเซีย
  3. ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
  4. ประเทศสิงคโปร์
 4. การปกครองของประเทศใดที่มีลักษณะเหมือนกัน
  1. ประเทศไทย ประเทศกัมพูชา
  2. ประเทศเมียนมาร์ ประเทศลาว
  3. ประเทศมาเลเซีย ประเทศเวียดนาม
  4. ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
 5. การร่วมมือพัฒนาเครือข่ายคมนาคมระหว่างไทยกับลาวมีประโยชน์ต่อการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างไร
  1. นักลงทุนชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น
  2. ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างประเทศสมาชิก
  3. สินค้าของประเทศลาวเข้ามาในไทยเพิ่มมากขึ้น
  4. การติดต่อระหว่างไทยกับมาเลเซียสะดวกรวดเร็วมากขึ้น
 6. ข้อใดเป็นประเด็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาที่อาเซียนควรเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหามากที่สุด
  1. การปักปันเขตแดน
  2. การลักลอบเข้าเมือง 
  3. การนำเข้าสินค้าหนีภาษี
  4. ปัญหาสารเสพติด
 7. การร่วมมือในโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทวายก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านใด
  1. ด้านการเมืองการปกครอง
  2. ด้านสังคมและวัฒนธรรม
  3. ด้านเศรษฐกิจ
  4. ด้านสิ่งแวดล้อม
 8. ในความร่วมมือด้านการค้าระหว่างไทยกับอินโดนีเซียผู้ประกอบการของไทยในข้อใดได้รับผลประโยชน์มากที่สุด 
  1. เจ้าของสวนยางพารา
  2. เจ้าของโรงงานผลิตน้ำตาล
  3. เจ้าของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม
  4. เจ้าของอุตสาหกรรมอาหารที่ได้รับรองมาตรฐานฮาลาล
 9. ประเทศไทยมีความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงกับประเทศสิงคโปร์อย่างไร
  1. มีการจัดตั้งคณะทำงานว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง
  2. มีการประชุมคณะทำงานร่วมว่าด้วยการจดทะเบียนทางทะเลอย่างสม่ำเสมอ
  3. จัดทำข้อตกลงการลาดตระเวนร่วมระหว่างกองทัพเรือ
  4. มีความตกลงทวิภาคีด้านการทหารร่วมกัน
 10. การจัดตั้งคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย มีจุดมุ่งหมายเพื่อสิ่งใด
  1. พัฒนาความกินดีอยู่ดีของประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้กับ 4 รัฐภาคเหนือของมาเลเซีย
  2. ลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวพุทธกับชาวมุสลิม
  3. แลกเปลี่ยนการเยือนของผู้นำของศาสนาอิสลาม
  4. พัฒนาโครงการพื้นฐานและการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: อาเซียน ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s